Διάρθρωση Υπηρεσιών

Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη ήταν από τους πρώτους Καλλκρατικούς δήμους της χώρας που κατάρτισε και δημοσίευσε το 2011 Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. Κατακυρώθηκε με την με αριθμό 49931/26-07-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 1856 Β΄/22-08-2011 της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Εκπονήθηκε με τη σύσταση του νέου Δήμου το 2011 και για την οργανωτική του δομή επιλέχθηκε η εφαρμογή ενός προτύπου Ο.Ε.Υ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. σύμφωνα με τα επίσημα πληθυσμιακά κριτήρια του δήμου βάσει της απογραφής του 2001, την οποία διαφοροποιεί δραματικά η απογραφή του 2011 (δημοσιεύτηκε εντός του 2012) που ισχύει σήμερα.

Το 2018, επτά χρόνια μετά, ο Ο.Ε.Υ. τροποποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη πέραν των αλλαγών των πληθυσμιακών δεδομένων και τις συνεχείς τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου αναφορικά τόσο με το ανθρώπινο δυναμικό, όσο και με τους τομείς δράσης του δήμου, την έκθεση Αναδιοργάνωσης των Δομών που εκπονήθηκε από τη Δ/νση Προγρ/σμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του δήμου. Ο ισχύων ΟΕΥ κατακυρώθηκε με την με αριθμό 13738/12-03-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 1221 Β΄/02-04-2018 της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Ακολούθησαν κάποιες μικρές τροποποιήσεις του ΟΕΥ και η σημερινή διάρθρωση των Υπηρεσιών έχει ως εξής:

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Δήμου περιλαμβάνουν τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α:   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

Α1.    Γραφείο Δημάρχου
Α2.    Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Α3.    Γραφείο Ειδικών Συμβούλων
Α4.    Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
Α5.    Γραφείο Καθημερινότητας του Πολίτη
Α6.    Τμήμα Διοικητικής Βοήθειας
Α7.    Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας
Α8.    Τμήμα Κοιμητηρίων
Α9.    Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

ΕΝΟΤΗΤΑ Β:    ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Β1.    Διεύθυνση Νομικής Υπηρεσίας
που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
Β1.1 Τμήμα Αστικών, Ποινικών Υποθέσεων Δήμου και Ν.Π.Δ.Δ.
Β1.2 Τμήμα Πολεοδομικών Υποθέσεων, Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου

Β2.    Διεύθυνση Πληροφορικής, Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Ποιότητας
που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
Β2.1 Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Β2.2 Τμήμα Αναπτυξιακού Σχεδιασμού και Προγραμμάτων
Β2.3 Τμήμα Οργάνωσης και Ποιότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ:    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Γ1.     Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού
που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
Γ1.1   Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης
Γ1.2   Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης
Γ1.3   Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
Γ1.4   Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Πολεοδομικών Εφαρμογών

Γ2.     Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
Γ2.1   Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης
Γ2.2   Τμήμα Κτιριακών και Υπαίθριων Χώρων
Γ2.3   Τμήμα Οδοποιίας και Υδραυλικών Έργων
Γ2.4   Τμήμα Συγκοινωνιών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
Γ2.5   Τμήμα Κτηματολογίου και Δημοτικής Περιουσίας

Γ3.     Διεύθυνση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος
που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
Γ3.1   Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης
Γ3.2   Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Γ3.3   Τμήμα Διαχείρισης Οχημάτων
Γ3.4   Τμήμα Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου
Γ3.5   Τμήμα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
Γ3.6   Τμήμα Συντηρήσεων Μικρής Κλίμακας και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ:   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Δ1.    Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας και Εθελοντισμού
που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
Δ1.1  Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Εθελοντισμού
Δ1.2  Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Βιβλιοθηκών

Δ2.    Διεύθυνση Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
Δ2.1  Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού
Δ2.2  Τμήμα Αθλητισμού και Νεολαίας

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε:    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ε1.     Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
Ε1.1   Γραφείο Μητρώων-Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Μέριμνας
Ε1.2   Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Ε1.3   Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ε1.4   Τμήμα Ληξιαρχείου

Ε2.     Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
Ε2.1   Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Αποθηκών
Ε2.2   Τμήμα Προμηθειών
Ε2.3   Τμήμα Εσόδων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Ε2.4   Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας
Ε2.5   Τμήμα Μισθοδοσίας

Ε3.     Διεύθυνση ΚΕΠ
που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
Ε3.1   Τμήμα ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος
Ε3.2   Τμήμα ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας
Ε3.3   Τμήμα ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη
Ε3.3.1 Γραφείο ΚΕΠ Φιλύρου

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στις έδρες των δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις κοινότητες της ενότητας και υπάγονται διοικητικά κατά αντικείμενο στις αντίστοιχες Διευθύνσεις των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ:   ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΤ1.    Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας
που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
ΣΤ1.1  Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας, που υπάγεται διοικητικά στη Δ/νση Διοικητικών υπηρεσιών
ΣΤ1.2  Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας, που υπάγεται διοικητικά στη Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών
ΣΤ1.3  Γραφείο Ληξιαρχείου Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας

ΣΤ2.    Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη
που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
ΣΤ2.1  Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη, που υπάγεται διοικητικά στη Δ/νση Διοικητικών υπηρεσιών
ΣΤ2.2  Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη, που υπάγεται διοικητικά στη Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών
ΣΤ2.3  Γραφείο Ληξιαρχείου Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο