ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (2ος-επαναληπτικός) ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την υπηρεσία «Καθαρισμός και σάρωση οδών και κοινοχρήστων χώρων των Δ.Ε. Πυλαίας και Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για δύο (2) έτη με δικαίωμα προαίρεσης για άλλο ένα (1)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, 18/05/2023
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 18816
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (2ος-επαναληπτικός) ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

για την υπηρεσία

«Καθαρισμός και σάρωση οδών και κοινοχρήστων χώρων των Δ.Ε. Πυλαίας και Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για δύο (2) έτη με δικαίωμα προαίρεσης για άλλο ένα (1)»

 

Αριθ. Διακήρυξης: 14/2023

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 193603

 

Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ι.1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Επωνυμία : Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)

Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, Τ.Κ.55236, Πανόραμα Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Κωδικός NUTS: EL522

Πληροφορίες: Αγλαΐα Νίτσου, Ευτυχία Κούρτη

Τηλ.: 2313-322011, 2313-301041

e-mail: [email protected]

(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr

Ι.2) Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 24/05/2023.

ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΙ.1) Τίτλος:

«Καθαρισμός και σάρωση οδών και κοινοχρήστων των Δ.Ε. Πυλαίας και Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για δύο (2) έτη με δικαίωμα προαίρεσης για άλλο ένα (1)» (2ος-επαναληπτικός-διαγωνισμός)

ΙΙ.2) Κωδικοί CPV:

90610000-6 (=Υπηρεσίες καθαρισμού και σάρωσης οδών)

ΙΙ.3) Σύντομη περιγραφή

Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι εργασίες καθαρισμού – σαρώματος σε όλους τους δρόμους, πεζοδρόμια, πάρκα, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους των Δημοτικών Ενοτήτων Πυλαίας – Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη από υλικά όπως σκουπίδια, χαρτιά, τσιγάρα, σακούλες, φύλλα δένδρων και οτιδήποτε άλλο εμπίπτει στην κατηγορία του απορρίμματος, σύμφωνα με την Α.Π.16307/02.05.2023 μελέτη που συνέταξε η Διεύθυνση Καθαριότητας – Περιβάλλοντος.

ΙΙ.4) Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπηρεσίας.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής διαφορετικό από όσα προβλέπονται στο άρθρο 6.5 της σχετικής διακήρυξης. Λοιποί λόγοι απόρριψης προσφορών αναλυτικά στο άρθρο 2.4.6 της διακήρυξης.

ΙΙ.5) Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, 11.808,00€ (έντεκα χιλιάδες οκτακόσια οκτώ ευρώ).

ΙΙ.6) Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης:

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο του προϋπολογισμού της Α.Π.16307/02.05.2023 μελέτης.

ΙΙ.7) Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του 1.098.144,00 € συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης και του ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία χωρίς την προαίρεση και χωρίς ΦΠΑ: 590.400,00€). Αναλυτικά:

Καθαρή αξία υπηρεσίας: 590.400,00€ συν 141.696,00€ ΦΠΑ 24%, σύνολο: 732.096,00€

Καθαρή αξία προαίρεσης για 1 έτος: 295.200,00€ συν 70.848,00€ ΦΠΑ 24%, σύνολο προαίρεσης: 366.048,00€

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 02.20.6277.003 – «Δαπάνες καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων του Δήμου» σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2023-2026 του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη σύμφωνα με την αριθ.580/Α.Π.17617/10.05.2023 (ΑΔΑ: 6ΜΧΗΩ1Ο-Ζ5Π)  (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 23REQ012648715 2023-05-11) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (πολυετής υποχρέωση).

ΙΙ.8) Διάρκεια σύμβασης – Τόπος εκτέλεσης:

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι δύο (2) έτη συν το χρόνο εγκατάστασης του αναδόχου, η οποία θα πρέπει να έχει γίνει το αργότερο 10 ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η υπηρεσία θα καλύψει τις ανάγκες τουλάχιστον δύο (2) ετών ενώ η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης για ακόμα δώδεκα μήνες (ποσοστό 50,00%) επί του προϋπολογισμού της σύμβασης, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησής της προς τον Ανάδοχο, 2 μήνες πριν τη λήξη της σύμβασης.

Τόπος εκτέλεσης είναι  ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη. Κωδικός NUTS: EL522

ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΙΙΙ.1) Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.1 της  σχετικής διακήρυξης.

ΙΙΙ.2) Λόγοι αποκλεισμού:

Οι λόγοι αποκλεισμού οικονομικών φορέων από τη συμμετοχή τους στη συνέχεια της διαδικασίας του διαγωνισμού και η απόδειξη μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού τους προβλέπονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 και στο άρθρο 2.2.9 της διακήρυξης.

ΙΙΙ.3) Κριτήρια επιλογής

Οι τρόποι απόδειξης ότι πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια επιλογής αναλύονται στο άρθρο 2.2.9 της διακήρυξης. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν  να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 2.2.8 της διακήρυξης.

ΙΙΙ.3.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: οι οικονομικοί φορείς απαιτείται  να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, για δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

ΙΙΙ.3.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

α) να ετήσιο κύκλο εργασιών, κατά τις τρεις (3) τελευταίες, πριν από το έτος του διαγωνισμού, οικονομικές χρήσεις (δηλαδή από 1-1 ως 31-12 για τα έτη 2019, 2020 και 2021), τουλάχιστον ίσο με το 100% του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α και την προαίρεση της υπό ανάθεση υπηρεσίας,

β) να φέρουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο με αστική ευθύνη έναντι τρίτων ύψους τουλάχιστον 300.000,00€,

γ) να έχουν αποδεδειγμένη εγκεκριμένη πιστοληπτική ικανότητα ίση με 200.000,00€.

Σε περίπτωση συμμετοχής ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

ΙΙΙ.3.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  :

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

α) κατά την προηγούμενη τριετία από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, να έχουν εκτελέσει επιτυχώς μία (1) ή περισσότερες εργασίες παρόμοιου αντικειμένου δηλαδή εργασίες καθαρισμού ή σάρωσης.

β) να απασχολούν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού τουλάχιστον 50 καθαριστές/καθαρίστριες.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

ΙΙΙ.3.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, διαθέτοντας τα σχετικά πιστοποιητικά:

α) σύστημα διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής τις εργασίες καθαριότητας,

β) σύστημα  περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΝ ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής τις εργασίες καθαριότητας,

γ) σύστημα  διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία ISO 45001:2018 ή ισοδύναμο. Η εν λόγω πιστοποίηση να συνοδεύεται από βεβαίωση που αποδεικνύει ότι έχουν ενσωματώσει διαδικασίες και οδηγίες στο Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα και με την εγκύκλιο αρ.17312/Δ9.506/4.5.2020 του Υπουργείου Εργασίας, με σκοπό την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2,

δ) σύστημα ασφάλειας στην πληροφορία EN ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής τις εργασίες καθαριότητας,

ε) σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 39001:2012, καθ’ ότι η υπηρεσία θα παρέχεται στους δρόμους του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη,

στ) σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301:2019 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής τις εργασίες καθαριότητας.

ΙΙΙ.4) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Οι όροι εκτέλεσης της σύμβασης αναλύονται στα άρθρα 4, 5 και 6 της διακήρυξης. Ειδικότερα :

  1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: 23.616,00€ (είκοσι τρεις χιλιάδες εξακόσια δεκαέξι ευρώ) για το σύνολο της υπηρεσίας.
  2. Πληρωμή αναδόχου: θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή κάθε τμηματικής παράδοσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι πιστοποιήσεις – πληρωμές θα διενεργούνται το συχνότερο ανά μήνα. Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών θα εκδίδεται στο τέλος έκαστου δεδουλευμένου μηνός.

Εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης, η τιμολόγηση θα γίνεται με τις τιμές της προσφοράς και έως του ποσού της προβλεπόμενης προαίρεσης.

  1. Παράδοση-Παραλαβή :

Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στην Α.Π.16307/02.05.2023 μελέτη και τη διακήρυξη. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

  1. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 216 του ν. 4412/2016, της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας.
  2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται εν γένει από τις υποχρεώσεις των κεφαλαίων ΙΙ και ΙΙΙ της Α.Π.16307/02.05.2023 μελέτης.

ΙV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΙV.1) Υποβολή προσφορών:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 24/05/2023 και ώρα 08.00:00 π.µ.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 19/06/2023 και ώρα 15:00:00 μ.μ.

ΙV.2) Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 23/06/2023 και  ώρα 9:30 π.μ.

ΙV.3) Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού(της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών).

 ΙV.4) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

VΙ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) (πρώην ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της Διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 345 και επόμ. του ν.4412/2016 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ.39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.

Αρμόδιο όργανο για διαδικασία προσφυγής: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) (πρώην ΑΕΠΠ) (Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα Τ.Κ. 18233, e-mail: [email protected], http://www.aepp-procurement.gr)

Πληροφορίες για υποβολή προσφυγών: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη ( Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, Τ.Κ.55236, e-mail: [email protected], http://www.pileahortiatis.gr)

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ: 18/05/2023.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ

 

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο