Ανακοίνωση διεξαγωγής του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΕΠ του έργου ‘’Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ’’» Προϋπολογισμός: 118.530,51 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Χρηματοδότηση: κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5190859, ενάριθμος 2022ΤΑ06300031

Ανακοινώνεται η διεξαγωγή του δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΕΠ του έργου ‘’Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ’’», προϋπολογισμού 118.530,51 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με α/α Συστήματος 205130

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι τις 16η Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ.

 

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Νικόλαος Μπουλομύτης

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο