Ανακοίνωση για την πρόσληψη είκοσι (20) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 31.07.2024, για τα Προγραμμάτα «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2023-2024

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη είκοσι (20) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως 31.07.2024 με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2023-2024, για τις ειδικότητες που φαίνονται στα ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την ανακοίνωση, την αίτηση καθώς και την υπεύθυνη δήλωση από τα ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Η αίτηση καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να είναι συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα και να αποσταλούν σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, (Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού), Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα, ΤΚ.55236 Θεσσαλονίκη, tηλ. 2313301075-2313301063 από την ημερομηνία ανάρτησης και για (10) δέκα εργάσιμες ημέρες. Ανυπόγραφες αιτήσεις δε γίνονται δεκτές.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων που συστάθηκε με την 16/29-01-2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 εργάσιμων ημερών στο γραφείο Προσωπικού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα, ΤΚ.55236, τηλ. 2313301075-2313301063 από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων των προσωρινών αποτελεσμάτων.

Η οριστικοποίηση των πινάκων κατάταξης υποψηφίων θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στο Δημαρχείο Πανοράματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
.

Δείτε στα ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ που ακολουθούν την Περιληπτική Προκήρυξη και τα σχετικά υποδείγματα.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο