ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ καταληκτικής ημερομηνίας στο πλαίσιο συνέχειας του διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. 15 ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ καταληκτικής ημερομηνίας  στο πλαίσιο συνέχειας της ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/24/ΕΕ
 
Αναθέτουσα αρχή
Επωνυμία και διευθύνσεις
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ–ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Ταχ. διεύθυνση: Κ. Παλαιολόγου 1 (Διεύθυνση Δόμησης & Π.Ε. Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη)
Ταχ. κωδικός: 55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2313 302641
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δήμητρα Καραθάνου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]
Αντικείμενο Σύμβασης
Περιγραφή: Ο τίτλος της μελέτης είναι :  “ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.15 ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ” –  CPV: 7141000-5 (Υπηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού)
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: ΔΕ ΠΥΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ.
 
Έχοντας υπόψη την απόφαση αριθμ. 27/27.01.2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη (ΑΔΑΜ ΩΜΨΗΩ1Ο-4Μ0) περί της άρσης αναστολής του διαγωνισμού  Ανακοινώνεται ότι :
1.  Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/03/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ 
    Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30/03/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μμ
 
Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός θα συνεχιστεί για το χρονικό διάστημα των επτά (7) ημερών που υπολείπονταν από την 02α/07/2020 (ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών όπως ορίστηκε με την αριθμ. 179/30.04.2020 της Ο.Ε.) έως την 26η/06/2020 (ημερομηνία αναστολής του διαγωνισμού βάσει της αριθμ. 263/26.06.2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη (ΑΔΑ 9Ξ7ΦΩ1Ο-ΟΘΩ)).
Ως εκ τούτου θα είναι δυνατή η υποβολή προσφορών στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 15η/03/2021 έως την ως άνω καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία δηλαδή την 22α/03/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ.

2. Οι προσφορές θα ισχύουν για ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ (13) μήνες από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Το Διορθωτικό της TED-NOTICE S98 234484-20/05/2020 Προκήρυξης σύμβασης απεστάλη προς δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 03/03/2021.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο