Ανάπλαση και αξιοποίηση του διαπολιτισμικού σχολείου Πυλαίας για τη στέγαση χώρων έκθεσης και διδασκαλίας του κέντρου εκπαίδευσης παιδιού και παιχνιδιού

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
1.             Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση και αξιοποίηση του διαπολιτισμικού σχολείου Πυλαίας για τη στέγαση χώρων έκθεσης και διδασκαλίας του κέντρου εκπαίδευσης παιδιού και παιχνιδιού»με Κωδικό ΟΠΣ 5022252,προϋπολογισμού 2.059.014,48Ευρώ(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) .Η συνολική αξία των εργασιώνμαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε & απρόβλεπτα ανέρχεται στο ποσό των 1.660.495,55 Ευρώγια έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ(CPV: 45259900-6  Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων).
2.             Αναθέτουσα Αρχή :
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού)
Ταχ. Δ/νση:Απ. Σαμανίδη 21 τ.κ.: 552 36,  (URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
ΚωδικόςNUTS: EL522.
3.             Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.pilea-hortiatis.gr. Πληροφορίες- Αρμόδιοι υπάλληλοι: Xρ. ΘεοχάρηΑρχιτέκτονας μηχανικός τηλ.:2313.302.728e-mail: [email protected]και Β.Τσολιάνου Μηχανολόγος μηχανικός τηλ. 2313.302.735 [email protected].
4.             Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο, με την υπ’ αριθ. 127/2017 (ΦΕΚ 4534Β΄) Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ, Πρότυπο Διακήρυξης, όπως επικαιροποιήθηκε και ισχύει.
5.             Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
6.             Τόπος εκτέλεσης του έργου: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΙΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Κωδικός NUTS: EL522
7.             Περιγραφή αντικειμένου Δημόσιας Σύμβασης :
Το έργο ανήκει στην κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Κωδικος CPV:45259900-6  «Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων».
Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλαση και αξιοποίηση κτιρίου που στέγαζε το Διαπολιτισμικό Σχολείο του Δήμου Πυλαίας για τη στέγαση χώρων έκθεσης και διδασκαλίας του Κέντρου Εκπαίδευσης Παιδιών και Παιχνιδιού. Σκοπός του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη είναι η διαμόρφωση χώρων έκθεσης και διδασκαλίας ενός πρότυπου κέντρου εκπαίδευσης παιδιών και παιχνιδιού στο οποίο περιλαμβάνει διευθετήσεις κατάλληλες για την αξιοποίηση και τη φιλοξενία της συλλογής της Μαριάννας και Γιώργου Βιλδιρίδη. Για το σκοπό αυτόν διατίθενται οι χώροι του Διαπολιτισμικού Σχολείου οι οποίοι ανασχεδιάζονται μέσω αποδεκτών λύσεων, μεθόδων και κατασκευών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε και απρόβλεπτα ανέρχεται στο ποσό των 1.660.495,55Ευρώ και αναλύεται σε 1.055.844,25 € για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και 604.651,30 € για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. Ο αναλογούν ΦΠΑ ανέρχεται σε 398.518,93Ευρώ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο