Ανάρτηση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2024, για την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (ανά τμήμα).

Ανάρτηση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2024 το οποίο υποδιαιρείται σε τρία (3) επιμέρους τμήματα (έργα) με διακριτές συμβάσεις – ως ακολούθως:
τμήμα 1: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΕΤΟΥΣ 2024
τμήμα 2: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Δ.Ε.) ΠΥΛΑΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024
τμήμα 3: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 2024
Σε εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 70 του Ν.4412/20216 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (http://www.pilea-hortiatis.gr) η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 08/2024
Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος 2024 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ: Ψ712Ω1Ο-ΣΕ6)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.500.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) [επιμέρους ανά Τμήμα: 500.000,00 € (με Φ.Π.Α.)]
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Τμήμα 1: ΔΕ Πανοράματος & Χορτιάτη (Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων όλων των Βαθμίδων Εκπαίδευσης)
Τμήμα 2: ΔΕ Πυλαίας (Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων όλων των Βαθμίδων Εκπαίδευσης)
Τμήμα 3: Συντηρήσεις Δημοτικών και Δημοσυντήρητων  Κτηρίων για τις τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΩΔΕΚΑ (12) ΗΜΕΡΛΟΓΙΑΚΟΙ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 2Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2024, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΡΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 Μ.Μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 9Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2024, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 Π.Μ.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Το έργο αφορά στην εκτέλεση οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών για επεμβάσεις, επισκευές και συμπληρώσεις εγκαταστάσεων των κτηρίων του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (σχολικών και δημοτικών – δημοσυντήρητων κτιριακών εγκαταστάσεων). Αφορά σε απαιτούμενες εργασίες για την ανακαίνιση επισκευή, και συντήρηση των κτηρίων του Δήμου, για αποκατάσταση ζημιών οι οποίες προκύπτουν στο πλαίσιο λειτουργίας τους καθώς και εργασίες εσωτερικών διαρρυθμίσεων και επεμβάσεων στα στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο