ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2020-2021

Ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη
1. διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2020-2021», αρ. μελ. 36/2020, προϋπολογισμού 1.500.000 Ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε και
απρόβλεπτα ανέρχεται στο ποσό των 1.209.677,42 Ευρώ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (CPV:
45233141-9, 45233142-6, 45233220-7, 45233222-1, 000-1 45110000-1).
2. Αναθέτουσα Αρχή :
Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού)
Ταχ. Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, 552 36
Τηλ. : 2313 302747, 2313 302708
Fax : 2310 334191
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS : EL 522, (Previously used code GR122)
3. Περιγραφή αντικειμένου Δημόσιας Σύμβασης :
Το έργο στοχεύει και περιορίζεται κυρίως σε :
 παρεμβάσεις συντήρησης υφιστάμενων δημοτικών οδών (ανακατασκευή ασφαλτοταπήτων, επίστρωση
νέων ασφαλτοταπήτων επί υφιστάμενων, ανακατασκευή – επισκευή υποδομών σκυροδέματος σε
πεζοδρόμους, επιστρώσεις δαπέδων σκυροδέματος επί υφισταμένων κλπ)
 διανοίξεις οδών σε τμήματα που εκτιμάται να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες απόκτησης της γης και
μετακίνησης δικτύων Ο.Κ.Ω. μέχρι την έναρξη κατασκευής ή και κατά τη διάρκεια του έργου.
 μικρές παρεμβάσεις βελτίωσης της ασφάλειας του οδικού δικτύου όπως τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας,
κλπ.
 κατεδαφίσεις κτισμάτων, περιφράξεων κλπ προς διάνοιξη οδών, σε περιπτώσεις που θα έχει ολοκληρωθεί
η σχετική διαδικασία απαλλοτριώσεων κλπ.
Το έργο αφορά όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη.
 
4. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ (κωδικός διαγωνισμού Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 93536),
καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.pilea-hortiatis.gr Πληροφορίες: Αρμόδιοι υπάλληλοι
: χειριστής διαγωνισμού: Σιρκελής Γεώργιος τηλ. 2313302741, email: [email protected],
σύνταξη μελέτης Κατσαπελίδης Δημήτριος τηλ.: 2313 302747 mail: [email protected].
5. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε
όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 5 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα
Παρασκευή.
6. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 11.2.21, ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της
υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα
διενεργηθεί στις 18.2.21, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., από την επιτροπή που συγκροτήθηκε με την
420/21.10.20 Απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο