Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού του έργου “Οικοδομικές Εργασίες & Προμήθεια – Εγκατάσταση Η/Μ Εξοπλισμού για τη Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Δημοτικών Κτιρίων”

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

1. Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου, «Οικοδομικές Εργασίες & Προμήθεια – Εγκατάσταση Η/Μ Εξοπλισμού για τη Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Δημοτικών Κτιρίων», αριθ. μελέτης 109/2012 με προϋπολογισμό 440.000,00 Ευρώ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες εργασίες:
α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  με προϋπολογισμό 218.862,81 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απολογιστικά και απρόβλεπτα) και
β) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ με προϋπολογισμό 137.860,77 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απολογιστικά και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (Φιλίππου 52, Πυλαία, τηλ. 2313-302723), μέχρι και την Πέμπτη 18 / 07 / 2013 καταβάλλοντας τη δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρχεται σε είκοσι (20) ευρώ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή τους με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά την εγκεκριμένη από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ διακήρυξη ανοικτής δημοπρασίας (τύπος Β) για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 2004/18 και 2004/17.
Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2313-302708, fax επικοινωνίας 2310-334191, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Αρακά Λίνα.

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23 / 07 / 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) στο κτίριο του Δημοτικού Καταστήματος Πυλαίας, Κ. Παλαιολόγου 1, από την αρμόδια επιτροπή.
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85) και σε έντυπο προσφοράς της Υπηρεσίας.

5. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
ι)  Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην
– στην Α2, 1η και 2η τάξη ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και
– την Α2 και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 16 του Ν.3669/08.
β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη
ιι) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
ιιι) Κοινοπραξίες των εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εγγεγραμμένων στις επόμενες τάξεις και κατηγορίες του ΜΕΕΠ.:
– στην Α2, 1η και 2η τάξη ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και
– την Α2, 1η τάξη ανεξαρτήτως έδρας και 2η τάξη εντός νομού ή σε δεύτερο δηλωμένο νομό για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
iv) Κοινοπραξίες των εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στις επόμενες τάξεις και κατηγορίες του ΜΕΕΠ.:
– στην Α2, 1η και 2η τάξη ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με
– την Α1 σε αναβάθμιση (με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08), Α2, 1η τάξη ανεξαρτήτως έδρας και 2η τάξη εντός νομού ή σε δεύτερο δηλωμένο νομό για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
v) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 7.135,00 Ευρώ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μήνες και τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

8. Το προκηρυσσόμενο έργο θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ» (Σ.Α.Ε. 061/8, κωδ. ΠΔΕ: 2012ΣΕ06180018), η οποία συγχρηματοδοτείται κατά 70% από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «04 – Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη» και από Εθνικούς Πόρους, καθώς και κατά  30%  από ιδίους πόρους του Δήμου. 

9. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο