Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την ανάθεση του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 2020», αρ. μελ. 29/2020, προϋπολογισμού 300.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ

1. Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 2020», αρ. μελ. 29/2020, προϋπολογισμού 300.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). Το έργο ανήκει στην κατηγορία  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με κωδικό CPV: 45316000-5 (Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων φωτισμού και σηματοδότησης).
Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε  και απρόβλεπτα και απολογιστικά ανέρχεται στο ποσό των 241.935,48 Ευρώ και αναλύεται κατά κατηγορία έργου ως εξής:
Για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ποσό 78.369,80 Ευρώ
Για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ποσό 163.565,68 Ευρώ
2. Αναθέτουσα Αρχή :
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού)
Ταχ. Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, 552 36
Τηλ. : 2313 302.736, 2313 302700
Fax :   2310 334191
e-mail : [email protected]
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου: Διοικητικά όρια Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη Κωδικός NUTS : GR122
4. Περιγραφή αντικειμένου Δημόσιας Σύμβασης : Συνοπτικά τα προτεινόμενα έργα αφορούν την κατασκευή νέων δικτύων οδοφωτισμού σε διάφορους δρόμους, πάρκα και πλατείες του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη
5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου  www.pilea-hortiatis.gr  Πληροφορίες- Αρμόδιος υπάλληλος : Παναγιωτίδης Ζαφείρης, Μηχανολόγος  μηχανικός τηλ.: 2313 312736, FAX επικοινωνίας: 2310 334191.
6. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το  ΦΕΚ Β΄4534/21-12-2017. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Γλώσσα σύνταξης προσφορών η Ελληνική.
7. Χρονοδιάγραμμα παράδοσης έργου : Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε ημερολογιακές ημέρες  (365) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
8. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) και τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης πρέπει να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.
9. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 22-09-2020, ημέρα Τρίτη.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 29-09-2020, ημέρα Tρίτη και ώρα 10.00 π.μ., από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.
10. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό:
Α) (α) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι προσφέροντες  που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ εφόσον ανήκουν στην:
Α1 τάξη και άνω για κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και
Α2  τάξη και άνω, για κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ .
Επίσης δικαίωμα συμμετοχής έχουν και επιχειρήσεις που εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής (Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια –  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) που αναλυτικότερα αναφέρονται στη Διακήρυξη ανεξαρτήτως της εγγραφής τους σε τάξεις.
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα της παρ. Α.α  της παρούσας.
Β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Γ)Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
11. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ (4.839,00) ευρώ, η οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ, και ισχύ τουλάχιστον ΕΞΙ (6) μηνών και 30 ημερών,  μετά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΕΞΙ (6) μήνες  από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
12. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

13. Προδικαστικές προσφυγές: Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ’ αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.
14. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ.

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
   ΚΑΙ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
                                             

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΣΟΓΚΑΡΛΙΔΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο