Διακήρυξη Διενέργειας Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Αναψυκτηρίου του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στη Δημοτική Ενότητα Πανοράματος επί της οδού Π. Λεβαντή βάσει του Π.Δ. 270/81

Ο Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη διακηρύττει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ  19/2012 απόφασή του ενέκρινε την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου εντός του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στη Δημοτική Ενότητα Πανοράματος επί της οδού Π. Λεβαντή εμβαδού 26,62 τ.μ. και με την απόφαση του υπ’ αριθμ  30/2012 συνέταξε τους όρους του σχετικού διαγωνισμού. Η μίσθωση θα γίνει με φανερό, προφορικό πλειοδοτικό δημόσιο διαγωνισμό, σύμφωνα με το Π.Δ.270/81, στο Δημαρχείο του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Πρόεδρος του ΚΕΚΠΑΠ Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη διακηρύσσει ότι Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του  αναψυκτηρίου εντός του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής της Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, εμβαδού 26,62τμ., με τους παρακάτω όρους και υποχρεώσεις.

Αρθρο 1ο  – Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο στην οδό Σαμανίδη 21 Πανόραμα, την Πέμπτη 19 Απριλίου 2012 και ώρα 13:30 – 14:00  ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που προβλέπεται από το Π.Δ. 270/81, όπως αυτή ορίσθηκε και ισχύει με την απόφαση 19/2012 του Δ.Σ.

Άρθρο 2ο – Δημοσίευση διακήρυξης
Η δημοπρασία θα δημοσιευθεί  με επιμέλεια του Προέδρου δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στα δημοσιότερα  μέρη του Δήμου (άρ.4,παρ.1,ΠΔ270/81), θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Θεσσαλονίκης και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη.

Αρθρο 3ο – Χώροι προς εκμίσθωση
Το υπό εκμίσθωση αναψυκτήριο είναι εμβαδού 26,62€  και βρίσκεται εντός του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής επί της οδού Π.Λεβαντή  στη Δημοτική Ενότητα Πανοράματος.

Αρθρο 4ο – Διάρκεια μίσθωσης
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4) χρόνια, για έξι μήνες (Μάιο έως Οκτώβριο) κατ΄ έτος.
Η συγκεκριμένη μίσθωση δεν υπάγεται στις διατάξεις του Π.Δ.34/95 περί εμπορικών μισθώσεων (παρ.1, περ. ε, του άρθρου 4, Π.Δ. 34/95).

Αρθρο 5ο – Ελάχιστο όριο προσφοράς
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00€)    μηνιαίως, πλέον χαρτοσήμου ή έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00€)  ετησίως πλέον χαρτοσήμου, σύμφωνα με την από 2/04/2012  έκθεση εκτίμησης ακινήτου, της επιτροπής καθορισμού τιμήματος για την εκμίσθωση ακινήτων σύμφωνα με το ΠΔ 270/81 και την υπ’αρ.19/2012 απόφ.ΔΣ.

Αρθρο 6ο – Χρήση του μισθίου
Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί από τον μισθωτή αποκλειστικά και μόνο για χρήση αναψυκτηρίου. Η δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισμού του αναψυκτηρίου θα βαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή. Το ΚΕΚΠΑΠ  καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης δεν έχει καμία υποχρέωση συντήρησης ή επισκευής ζημιών, φθορών ή βλαβών, έστω και αναγκαίων, του μισθίου, των εγκαταστάσεων και του εν γένει εξοπλισμού του εξ οποιασδήποτε αιτίας.

Αρθρο 7ο – Ποιότητα προϊόντων – εγκαταστάσεων
Ο πλειοδότης δεσμεύεται να εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO9001:2000 και σύστημα διαχείρισης της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων HACCP σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1416 και τη με την οδηγία 93/43/ΕΟΚ για την ασφάλεια των τροφίμων αλλά και με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Ο πλειοδότης υποχρεούται να τηρεί όλες τις διατάξεις της νομοθεσίας σχετικά με τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ειδικά μνημονεύεται ότι υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3377/2005, με τις οποίες προσδιορίζονται οι ανώτατες τιμές πώλησης των προϊόντων κυλικείου – αναψυκτηρίου.

Αρθρο 8ο – Κατάθεση προσφορών
Η κατάθεση προσφορών θα γίνει για μεν τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του. Για δε τα νομικά πρόσωπα από το νόμιμο εκπρόσωπο τους όπως ορίζεται κατωτέρω.
• Για τις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του.
• Για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) από το διαχειριστή της εταιρείας όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του.
• Για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) από το νόμιμο εκπρόσωπο που εξουσιοδοτεί το Διοικ.Συμβούλιο (πρακτικό Δ.Σ), όπως αυτό έχει οριστεί από το καταστατικό της εταιρείας και τις τυχόν τροποποιήσεις του, με τη δημοσίευση του σε ΦΕΚ.
Τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης απαιτείται να κατατεθούν ως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα επί ποινή αποκλεισμού.
Εφόσον τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων συμμετέχουν στη δημοπρασία με αντιπροσώπους, απαιτείται η προσκόμιση παραστατικού νόμιμης εκπροσώπησης, ήτοι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο εκτός από την περίπτωση των ανωνύμων εταιρειών όπου οι εκπρόσωποι ορίζονται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο

Αρθρο 9ο – Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία απαιτείται να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
1. Αστυνομική ταυτότητα είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για εκπρόσωπο νομικού προσώπου, καθώς και του αξιόχρεου εγγυητή του.
2. Υπεύθυνη δήλωση από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για αποδοχή ορισμού αξιόχρεου εγγυητή με πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του, καθώς και το Α.Φ.Μ. του. Ο εγγυητής θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
3. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας  και βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του ΚΕΚΠΑΠ περί μη οφειλής σε αυτό του συμμετέχοντα και εγγυητή του, που ισχύουν κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού.
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου:
α) του φυσικού προσώπου που συμμετέχει στο διαγωνισμό,
β) των διαχειριστών σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
γ) του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.)
Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό, θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες προκαλεί αποκλεισμό των διαγωνιζομένων εφόσον αφορά την επαγγελματική δραστηριότητα του, προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου.
5. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έως έξι μήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού από το οποίο να προκύπτει επάγγελμα σχετικό με την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας.
6. Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ποσού ίσου με το 10% της πρώτης προσφοράς του ετήσιου μισθώματος, δηλαδή εξακόσια ευρώ (600,00€).
Η εγγυητική επιστολή αυτή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη (καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), ποσού ίσου προς το άνω ποσοστό επί του επιτευχθησόμενου ετήσιου μισθώματος, για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής του μισθώματος και την τήρηση όλων των όρων του μισθωτηρίου.
Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα παραμείνει «στα χέρια» του ΚΕΚΠΑΠ καθ’ όλη τη διάρκεια της μισθώσεως, θα αποδοθεί δε στον μισθωτή μετά τη λήξη της σύμβασης και την κατά τους όρους αυτής εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του μισθωτή.
Όσον αφορά τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, οι εγγυήσεις συμμετοχής τους θα επιστραφούν ατόκως εντός δεκαημέρου από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.
7. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι δεν έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση σε βάρος του, ούτε έχει κηρυχτεί σε πτώχευση, ούτε βρίσκεται σε διαδικασία λύσης ή / και εκκαθάρισης.
8. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος στη δημοπρασία ή του νόμιμου εκπροσώπου του ότι:
i. Έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
ii. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως αναψυκτήριο.
iii. Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ.
iv. Δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του συμμετέχοντα διοικητική κύρωση για παράβαση σχετική με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας κατά την τελευταία τριετία.
v. Το προσωπικό που θα εργάζεται στο αναψυκτήριο θα διαθέτει βιβλιάρια υγείας θεωρημένα από τις αρμόδιες αρχές.
Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα που θα κατατεθούν οφείλουν να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είτε πρωτότυπα είτε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.2690/99, εκτός της φορολογικής ενημερότητας, η οποία θα πρέπει να είναι πρωτότυπη ή θεωρημένη κατά τις διατάξεις του άρ.9, παρ.8 της 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134/Β/8-12-1999) απόφασης Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 1092634/6908-11/0016/04 (ΦΕΚ 1755/Β/2004) απόφαση του ίδιου υπουργού.

Αρθρο 10ο – Διεξαγωγή διαγωνισμού
1. Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα από την αρμόδια επιτροπή δημοπρασιών σε δημόσια συνεδρίαση. Η δημοπρασία δύναται να συνεχίζεται και πέραν της ώρας λήξης του διαγωνισμού, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Σχετικά με τη συνέχιση της δημοπρασίας πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η επιτροπή δημοπρασιών και η απόφαση της καταχωρείται στα πρακτικά.
2. Η επιτροπή δημοπρασίας παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά και τις εγγυήσεις και καταχωρεί στο πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας τους ενδιαφερόμενους κατά σειρά προσέλευσης καθώς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους.
3. Στη συνέχεια η επιτροπή μονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών. Η τυχόν απόφαση της περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, ως μη πληρούντος τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά.
4. Ακολούθως δέχεται προφορικά οικονομικές προσφορές από εκείνους που έχουν υποβάλλει νομίμως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
5.  Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του.
6. Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον πρόεδρο της επιτροπής εγγράφως να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας 48 ωρών.
7. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται σε βάρος του αναδειχθέντος πλειοδότη και εγγυητή αυτού, με ελάχιστο όριο προσφοράς το επ’ονόματι του κατακυρωθέν ποσό και καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής.

Αρθρο 11ο – Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού
1. Μετά το πέρας της δημοπρασίας η επιτροπή διαγωνισμού υποβάλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο  αποφασίζει περί της κατακυρώσεως ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να μην αποδεχθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αν το κρίνει ασύμφορο και να μην το κατακυρώσει στον τελευταίο πλειοδότη ή να ακυρώσει τον διαγωνισμό λόγω παραβάσεως τύπου της διαδικασίας ή για άλλο λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές ο πλειοδότης και οι λοιποί συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν έχουν καμιά αξίωση ή δικαίωμα αποζημίωσης κατά του ΚΕΚΠΑΠ λόγω μη εγκρίσεως του πρακτικού της δημοπρασίας από το κατά το νόμο αρμόδιο όργανο ή την εποπτεύουσα αρχή του.
3. Η κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης στον τελευταίο πλειοδότη γίνεται με επιδοτήριο έγγραφο, που υπογράφεται από τον επιδίδοντα και τον παραλαβόντα. Σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης του πλειοδότη να το παραλάβει, θυροκολλείται στο κατάστημα ή στην κατοικία αυτού και συντάσσεται έκθεση, την οποία υπογράφουν δύο μάρτυρες. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στον εγγυητή του πλειοδότη.

Αρθρο 12ο – Καταβολή μισθώματος
Το μίσθωμα θα καταβάλλεται  ως εξής:  20% του συνολικού ετήσιου μισθώματος την ημέρα της υπογραφής του συμβολαίου και πριν την υπογραφή αυτού   και το υπόλοιπο σε  έξι ισόποσες δόσεις οι οποίες θα καταβάλλονται το πρώτο δεκαήμερο εκάστου μήνα προκαταβολικά και η πληρωμή τους θα γίνεται χωρίς όχληση από το ΚΕΚΠΑΠ.  Η οικονομική υπηρεσία του ΚΕΚΠΑΠ  θα συντάσσει ετησίως χρηματικό κατάλογο. Κάθε ένα (1) χρόνο θα αναπροσαρμόζεται το μίσθωμα σε ποσοστό 3%.

Αρθρο 13ο – Υπογραφή σύμβασης
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και την υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει θα καταπέσει υπέρ του ΚΕΚΠΑΠ χωρίς δικαστική παρέμβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια. Πάντως η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά υπό τον όρο της έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού από την ανωτέρω επιτροπή.

Αρθρο 14ο – Επανάληψη Δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Πρόεδρο  εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτήν πλειοδότης.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας,
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής τούτου αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά. Σε αυτήν την περίπτωση, η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του. Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό, το οποίο μπορεί να μειωθεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
γ) μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής αυτός δεν παρουσιάστηκε εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της συμβάσεως.
Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γνωστοποιούνται με περιληπτική διακήρυξη του προέδρου, που αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακηρύξεως και δημοσιευόμενης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενεργείας της δημοπρασίας.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται επί τη βάσει της δοθείσης τελευταίας προσφοράς κατά την προηγουμένη δημοπρασία. 
Αν και η δεύτερη δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει απευθείας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 15ο – Γενικές υποχρεώσεις
Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος:
• Να κάνει καλή χρήση του μισθίου και να αντικαθιστά αμέσως τα καταστρεφόμενα εξαρτήματα (ηλεκτρ.λαμπτήρες, τζάμια, κρουνούς κλπ) και πάντως ευθύνεται σε αποζημίωση για φθορές ή βλάβες, τις οποίες θα προξενήσει στο μίσθιο (ο ίδιος ή όργανό του, ή υπάλληλός του, ή τρίτος) και τις οποίες υποχρεούται να επανορθώσει με δαπάνες του, εντός δέκα (10) ημερών από της εμφάνισής τους, χωρίς να έχει δικαίωμα ή αξίωση κατά του ΚΕΚΠΑΠ για την πληρωμή ή την απόδοση σε αυτόν των ποσών που πλήρωσε.
• Να χρησιμοποιεί το μίσθιο χωρίς να θίγει την ησυχία, την υγεία, την εργασία, την ασφάλεια και τα χρηστά ήθη του όμορου αστυνομικού τμήματος και των δημοτών.
• Να διατηρεί με δική του δαπάνη απόλυτα καθαρούς και ευπρεπείς τους χώρους του αναψυκτηρίου αλλά και τους γύρω χώρους, η καθαριότητα των οποίων εξαρτάται από τη δραστηριότητα του αναψυκτηρίου, και να φροντίζει για την αποκομιδή των σκουπιδιών από τη δραστηριότητα του μισθίου.
• Να φροντίζει για την άριστη ποιότητα, συντήρηση και καθαριότητα των πωλουμένων ειδών και να τηρεί αυστηρή καθαριότητα τόσο στις εγκαταστάσεις, στα σκεύη, έπιπλα και μηχανήματα όσο και σε ολόκληρο το χώρο, εντός και εκτός του αναψυκτηρίου.
• Να τηρεί με ακρίβεια όλες τις σχετικές με τη λειτουργία του αναψυκτηρίου υγειονομικές, αγορανομικές, αστυνομικές και άλλες διατάξεις καθώς και τις οδηγίες ή εντολές των αρμοδίων οργάνων του Δήμου και να είναι υπεύθυνος έναντι κάθε Αρχής και έναντι των καταναλωτών.
• Να προσλάβει το απαιτούμενο ειδικευμένο προσωπικό για το οποίο θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, όσον αφορά όλες τις υποχρεώσεις που θα προκύπτουν από την εργασιακή αυτή σχέση. Ο ίδιος και το προσωπικό του πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο υγείας και οφείλουν να είναι ευπρεπείς και ευγενικοί στις σχέσεις τους με τους συναλλασσόμενους.
Επίσης:
• Το μισθωτή βαρύνουν οι δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας όλων εν γένει των εγκαταστάσεων του μισθίου (υδραυλικών, ηλεκτρικών κ.α.), οι δαπάνες κατανάλωσης ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος κλπ,
• Ο μισθωτής από την κατακύρωση της μίσθωσης και εφεξής δεν θα δικαιούται σε μείωση του μισθώματος για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και λόγω βλαβών και ζημιών του μισθίου, πλήρως και ανεπιφυλάκτως αποδεδειγμένων που καθιστούν παντελώς αδύνατη τη λειτουργία του, εξ’ οιουδήποτε λόγου,. Ο μισθωτής υποχρεούται σε καταβολή του μισθώματος και αν ακόμη δεν κάνει χρήση του μισθίου.
• Ο μισθωτής υποχρεούται με την παραλαβή του μισθίου να συνάπτει σύμβαση ασφάλισης για τον κίνδυνο πυρός, που θα καλύπτει το μίσθιο, και αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων. Για την απόδειξη της τήρησης του παρόντος όρου, οφείλει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου πυρός και αστικής ευθύνης, το αργότερο εντός δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης.
• Ο μισθωτής δεν μπορεί σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο, χωρίς τη συναίνεση του εκμισθωτή, να λύσει την παρούσα σύμβαση πριν από την παρέλευση του συμβατικού χρόνου. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή όλων των μέχρι τη λήξη της μισθώσεως μισθωμάτων, που αυτομάτως γίνονται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά.
• Απαγορεύεται επίσης η ανάρτηση διαφημιστικής πινακίδας, φωτεινής ή όχι εντός ή επί του κτίσματος.
• Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης, βαρύνουν μονομερώς αυτόν που θα αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης και καταβάλλονται πριν την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου.

Αρθρο 16ο – Διατήρηση κατάστασης μισθίου
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια του, να το προστατεύει από κάθε καταπάτηση και γενικά να το διατηρεί σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Οφείλει δε σε κάθε περίπτωση για την τήρηση των όρων αυτών να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του ΚΕΚΠΑΠ. Επίσης σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΚΕΚΠΑΠ  θα γίνει και οποιαδήποτε άλλη επέμβαση στο μίσθιο, πάντοτε στα πλαίσια που επιτρέπονται από το Νόμο

Αρθρο 17ο  – Πραγματική Κατάσταση μισθίου
Το ΚΕΚΠΑΠ δεν ευθύνεται για την πραγματική και νομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας έχει λάβει γνώση ο μισθωτής. Κατά συνέπεια, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα του μισθίου, μη υποχρεούμενος σε μείωση του μισθώματος ή λύση της μίσθωσης ή αποζημίωση του μισθωτή. Η έκδοση της νόμιμης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι αποκλειστική ευθύνη του μισθωτή. Σε περίπτωση που δεν εκδοθεί το ΚΕΚΠΑΠ δεν υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης.

Αρθρο 18ο – Παράδοση μισθίου
Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύμβαση να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Μετά τη λήξη ή λύση της μίσθωσης για οποιονδήποτε λόγο, ο μισθωτής, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικού εγγράφου, υποχρεούται να εκκενώσει το αναψυκτήριο από τις εγκαταστάσεις, τα έπιπλά του και τον εξοπλισμό του με δικές του δαπάνες, να αποκαταστήσει επίσης με δικές του δαπάνες, τυχόν ζημιές που προκάλεσε στο χώρο και στις εγκαταστάσεις και να αποδώσει το αναψυκτήριο άδειο και ελεύθερο στο ΚΕΚΠΑΠ.
Σε περίπτωση όμως μη πλήρους εξόφλησης των υποχρεώσεών του προς το ΚΕΚΠΑΠ, τότε το ΚΕΚΠΑΠ δικαιούται να παρακρατήσει τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις του μισθωτή.
Μετά την παρέλευση των δεκαπέντε (15) ημερών, το ΚΕΚΠΑΠ δικαιούται να αφαιρέσει όλες τις εγκαταστάσεις του μισθωτή και να αποκαταστήσει το χώρο στην κατάσταση που ήταν πριν από την μίσθωση, η δε σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον μισθωτή.

Αρθρο 19ο – Υπεκμίσθωση
Η υπεκμίσθωση ή η με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης του μισθίου από τον μισθωτή σε τρίτους απαγορεύεται.

Αρθρο 20ο – Δυνατότητα τροποποίησης
Η τυχόν τροποποίηση των όρων της διακήρυξης ή/και της υπογραφησομένης σύμβασης θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με έγγραφα, αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού του όρκου. Η τυχόν μη έγκαιρη ενάσκηση υπό του ΚΕΚΠΑΠ οποιουδήποτε δικαιώματός του, άπαξ ή κατ΄ επανάληψη, δε θα σημαίνει παραίτηση από το δικαίωμά του αυτό.

Αρθρο 21ο – Λοιπά έξοδα
Τα έξοδα δημοσίευσης της δημοπρασίας στον Τύπο, τα τέλη χαρτοσήμου της σύμβασης κ.λ.π. έξοδα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Αρθρο 22ο – Παράβαση όρων
Η παράβαση από το μισθωτή και ενός μόνον όρου της διακήρυξης αυτής αποτελεί λόγο έκπτωσής του, κατάπτωση της ποινικής ρήτρας της εγγυήσεως και αποβολή του από το χώρο χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Άρθρο 23ο – Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο του ΚΕΚΠΑΠ του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη ,Ταχ. Δ/νση: Απ.Σαμανίδη 21 Τ.Κ. 55236, Αρμόδια υπάλληλος Φεβρωνία Παπαδοπούλου, Τηλ. 2313301058, 2313301097, 2313322017. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο