«Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση αναψυκτηρίου εντός του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στη Δημοτική Ενότητα Πανοράματος επί της οδού Π. Λεβαντή»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 (ΚΕ.Κ.Π.Α.Π.)
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
      
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 11/05/2016
Αρ. Πρωτ. 301

«Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση  αναψυκτηρίου εντός του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στη Δημοτική Ενότητα Πανοράματος επί της οδού Π. Λεβαντή »

 
 

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕ.Κ.Π.Α.Π.

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».
2.Τα άρθρα 192 παρ. 1 και 201 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), σχετικά με τη διαδικασία των δημοπρασιών για την εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων και Κοινοτήτων.
3.Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 10 του Ν. 1080/80, περί εκμετάλλευσης κοινοχρήστων χώρων με τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων.
4.Τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 1 ε του Π.Δ. 34/95, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2741/99, σύμφωνα με τα οποία οι μισθώσεις χώρων εντός δημοσίων ή δημοτικών κήπων, αλσών, πλατειών και εν γένει κοινόχρηστων χώρων, δεν υπάγονται στην προστασία του Π.Δ. 34/95 περί εμπορικών μισθώσεων.
5.Την υπ’ αριθ. 97/2015 (ΑΔΑ:ΒΧΓΖΟΚΡΝ-ΝΔΑ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η εκμίσθωση με δημοπρασία του αναψυκτηρίου εντός του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής , στη Δημοτική Ενότητα Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, στην οδό Π. Λεβαντή.
6.Την από 10.03.2016 έκθεση εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 1 του Π.Δ. 270/81 όπως αυτή συστάθηκε με την αριθ. 5/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
7.Την αριθ. 19/2016 (ΑΔΑ:6ΑΔΨΟΚΡΝ-30Ω) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου  σύμφωνα με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της ανωτέρω δημοπρασίας.
 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου εντός του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στη Δημοτική Ενότητα Πανοράματος επί της οδού Π. Λεβαντή εμβαδού 26,62 τ.μ του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, ως ακολούθως:
 
Αρθρο 1ο  – E κμισθούμενος χώρος
Ο υπό εκμίσθωση χώρος έχει συνολικό εμβαδό 26,62 τ.μ. που βρίσκεται εντός του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής επί της οδού Π. Λεβαντή Λεβαντή , στη Δημοτική Ενότητα Πανοράματος.
 
Αρθρο 2ο  – Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί σε χώρο, ημέρα και ώρα που θα ορίσει ο Πρόεδρος  του Δ.Σ. στη Διακήρυξη, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που προβλέπεται από το Π.Δ. 270/81, όπως αυτή ορίσθηκε και ισχύει με την απόφαση 5/2016 του Δ.Σ.
 
Άρθρο 3ο – Δημοσίευση διακήρυξης
Η δημοπρασία θα δημοσιευθεί  με επιμέλεια του Προέδρου δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στα δημοσιότερα  μέρη του Δήμου (άρ.4,παρ.1,ΠΔ270/81), θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Θεσσαλονίκης και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη ( www.pilea-hortiatis.gr)
 
Αρθρο 4ο – Χρήση του μισθίου
Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί από τον μισθωτή αποκλειστικά και μόνο για χρήση αναψυκτηρίου. Η δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισμού του αναψυκτηρίου θα βαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή. Το ΚΕΚΠΑΠ  καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης δεν έχει καμία υποχρέωση συντήρησης ή επισκευής ζημιών, φθορών ή βλαβών, έστω και αναγκαίων, του μισθίου, των εγκαταστάσεων και του εν γένει εξοπλισμού του εξ οποιασδήποτε αιτίας.
 
Αρθρο 5ο – Διάρκεια μίσθωσης ακινήτου
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2020 , αρχίζει δε από την ημέρα  υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου και αναφέρεται για έξι μήνες (Μάιο έως Οκτώβριο) κατ΄ έτος.
Η συγκεκριμένη μίσθωση δεν υπάγεται στις διατάξεις του Π.Δ.34/95 περί εμπορικών μισθώσεων (παρ.1, περ. ε, του άρθρου 4, Π.Δ. 34/95).
 
Αρθρο 6ο – Ελάχιστο όριο προσφοράς
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των # 700,00 # ευρώ μηνιαίως πλέον χαρτοσήμου,  δηλαδή 4.200,00 € εξαμηνιαίως πλέον χαρτοσήμου , σύμφωνα με την από 10-3-2016 έκθεση εκτίμησης ακινήτου, της επιτροπής καθορισμού τιμήματος για την εκμίσθωση ακινήτων σύμφωνα με το ΠΔ 270/81 και την υπ’αρ.5/2016 απόφ. ΔΣ.
Κατά την διάρκεια της δημοπρασίας, κάθε επόμενη προσφορά δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ποσού των # 100,00 # ευρώ, για το εξάμηνο κάθε έτους.
 
Αρθρο 7ο – Κατάθεση προσφορών
Η κατάθεση προσφορών θα γίνει για μεν τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του. Για δε τα νομικά πρόσωπα από το νόμιμο εκπρόσωπο τους όπως ορίζεται κατωτέρω.
· Για τις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του.
· Για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) από το διαχειριστή της εταιρείας όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του.
· Για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) από το νόμιμο εκπρόσωπο που εξουσιοδοτεί το Διοικ.Συμβούλιο ( πρακτικό Δ.Σ στο οποίο θα πρέπει να αναφέρεται επί ποινή αποκλεισμού και η απόφαση για συμμετοχή της Α.Ε. στον συγκεκριμένο διαγωνισμό), όπως αυτό έχει οριστεί από το καταστατικό της εταιρείας και τις τυχόν τροποποιήσεις του, με τη δημοσίευση του σε ΦΕΚ το οποίο σε κάθε περίπτωση πρέπει να κατατεθεί.
Τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης απαιτείται να κατατεθούν ως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα επί ποινή αποκλεισμού.
Εφόσον τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων συμμετέχουν στη δημοπρασία με αντιπροσώπους, απαιτείται η προσκόμιση παραστατικού νόμιμης εκπροσώπησης, ήτοι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο εκτός από την περίπτωση των ανωνύμων εταιρειών όπου οι εκπρόσωποι ορίζονται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο.
Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στον ίδιο διαγωνισμό , περισσότερες από μία εταιρία ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλη εταιρία , συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών.
Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος αποσύρει όλες τις προσφορές εκτός από μία , με τη  οποία θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό. Επίσης δεν μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό για λογαριασμό του , υπάλληλος της εταιρίας που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και άλλο τρόπο αμοιβής.
 
Αρθρο 8ο – Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία απαιτείται να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
1. Αστυνομική ταυτότητα είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για εκπρόσωπο νομικού προσώπου, καθώς και του αξιόχρεου εγγυητή του.
2. Υπεύθυνη δήλωση από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για αποδοχή ορισμού αξιόχρεου εγγυητή με πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του, καθώς και το Α.Φ.Μ. του. Ο εγγυητής θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
3. Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας πρί μη οφειλής του συμμετέχοντα καθώς και του εγγυητή.
4. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας  , που ισχύουν κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού.
5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου :
– φυσικά πρόσωπα
– ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
– διαχειριστές Ε.Π.Ε.
– Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε.
– σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου , οι νόμιμοι εκπρόσωποι του.
6. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έως έξι μήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού από το οποίο να προκύπτει επάγγελμα σχετικό με την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
7. Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ποσού ίσου με το 10% της πρώτης προσφοράς του ετήσιου μισθώματος, δηλαδή τερακόσια είκοσι ευρώ (420,00 €).
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να είναι διάρκεια τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Η εγγυητική επιστολή αυτή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη (καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), ποσού ίσου προς το άνω ποσοστό επί του επιτευχθέντος μισθώματος ενός (1) έτους , για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής του μισθώματος και την τήρηση όλων των όρων του μισθωτηρίου.
Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα παραμείνει στην κατοχή  του ΚΕΚΠΑΠ καθ’ όλη τη διάρκεια της μισθώσεως, θα αποδοθεί δε στον μισθωτή μετά τη λήξη της σύμβασης και την κατά τους όρους αυτής εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του μισθωτή.
Όσον αφορά τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, οι εγγυήσεις συμμετοχής τους θα επιστραφούν ατόκως εντός δεκαημέρου από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.
8. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής  , τελευταίου εξαμήνου από τα οποία να προκύπτουν ότι:
Προκειμένου περί φυσικών προσώπων :
–  O προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση.
–  Δεν έχει κινηθεί κατ΄αυτού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
Προκειμένου περί φυσικών προσώπων :
–  Δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση.
–  Δεν βρίσκεται σε λύση ή / και εκκαθάριση.
–  Δεν βρίσκεται σε αναγκαστική διαχείριση.
–  Δεν έχει κινηθεί κατ΄αυτού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
–  Δεν έχει κινηθεί κατ΄αυτού διαδικασία διορισμού εκκαθαριστού.
Σε περίπτωση που κάποια δικαστική ή διοικητική αρχή όπου έχει την έδρα της η επιχείρηση , δηλώνει αδυναμία έκδοσης των ανωτέρω πιστοποιητικών , τότε ο συμμετέχων καταθέτει συμπληρωματικά , μαζί με το πιστοποιητικό όπου δηλώνεται η αδυναμία της δικαστικής ή διοικητικής αρχή , ένορκη βεβαίωση περί του ότι δεν τελεί σε μία από τις παραπάνω καταστάσεις , ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου.
9. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος στη δημοπρασία ή του νόμιμου εκπροσώπου του ότι:
i.  Έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
ii. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως αναψυκτήριο.
iii. Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ.
iv.  Δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του συμμετέχοντα διοικητική κύρωση για παράβαση σχετική με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας κατά την τελευταία τριετία.
v.   Το προσωπικό που θα εργάζεται στο αναψυκτήριο θα διαθέτει βιβλιάρια υγείας θεωρημένα από τις αρμόδιες αρχές.
10. Βεβαίωση του συμμετέχοντα και του εγγυητή του , που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από την οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις κατά την παραπάνω δήλωση τους εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, για το προσωπικό που τυχόν απασχολούν και για τους ίδιους και ειδικότερα :
– οι ομόρρυθμες εταιρίες (ΟΕ) θα προσκομίσουν βεβαίωση για όλα τα μέλη και το προσωπικό.
– οι ετερόρρυθμες εταιρίες (ΕΕ) μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη και το προσωπικό.
– οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) για τους διαχειριστές και το προσωπικό.
– οι ανώνυμες εταιρίες (ΑΕ) μόνο για το προσωπικό που απασχολούν.
11.  Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος ότι τα προϊόντα που θα προμηθεύεται και θα πωλεί στο αναψυκτήριο θα προέρχονται από εταιρίες οι οποίες κατέχουν πιστοποιητικά HACCP ή ISO.
12.  Να προσκομίσει σύμβαση με Τεχνικό Ασφαλείας ή βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου εργοδοτών-τεχνικών ασφαλείας.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται ως εξής:
α) οι Υπεύθυνες δηλώσεις σε πρωτότυπο. Θα πρέπει να φέρουν ως ημερομηνία την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής επίσης την ημέρα του διαγωνισμού
β) Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας κατατίθεται σε πρωτότυπο ή σε νόμιμα αντίγραφα, σύμφωνα με την αριθ. ΠΟΛ 1274/13 (ΦΕΚ 3398 Β’/31.12.2013) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1065/26.02.2014 (ΦΕΚ 642 Β΄/14.03.2014) απόφαση, καθώς και τις αριθ. 2837/0030/11.11.2003 (ΦΕΚ 1685 Β’) και 1022576/28.2.2005 (ΦΕΚ 317 Β’) αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών και όπως ισχύει.
γ) Ειδικά για το απόσπασμα ποινικού μητρώου κατατίθεται ως πρωτότυπο ή σε ηλεκτρονικά αντίγραφα, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 9941/07.04.2015 του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
δ) τα λοιπά δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται:
–  ως πρωτότυπα
–  ή ως επικυρωμένα αντίγραφα
–  ή όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 – ΦΕΚ 74 Α΄ (με το οποίο καταργήθηκαν οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 και αντικαταστάθηκε η παρ. 2 αυτού), δηλαδή:
ως ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση ή των ακριβών αντιγράφων τους
o   αν πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα, ως ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα των ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ως ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση
o   αν πρόκειται για έγγραφα αλλοδαπών αρχών, ως ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Επισημαίνεται ότι:
α) τα μη ευκρινή και δυσανάγνωστα φωτοαντίγραφα δεν θα γίνονται αποδεκτά (π.χ. μη ευανάγνωστη σφραγίδα, υπογραφή, εκδούσα αρχή, ονοματεπώνυμο υπογράφοντα, ημερομηνία εγγράφου κλπ) και
β) η υποβολή πλαστών ή παραποιημένων φωτοαντιγράφων επισύρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
Αντίγραφα επικυρωμένα από δικηγόρους κατά τις διατάξεις του άρθρου 52 του Κώδικα των Δικηγόρων πρέπει να φέρουν το ειδικό ένσημο που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
Τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού που είναι γραμμένα σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.  
Για να θεωρηθούν έγκυρα τα δικαιολογητικά, πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος (μεγαλύτερος ή μικρότερος του εξαμήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι (6) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών.
Επισημαίνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν επικυρώνουν φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών των διαγωνιζόμενων κατά ή μετά τον διαγωνισμό. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στον φάκελο των δικαιολογητικών και να έχουν προσκομισθεί όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία και στην παρούσα διακήρυξη κατά την υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραμένουν στον φάκελο και δεν νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόμενους.
 
Αρθρο 9ο – Διεξαγωγή δημοπρασίας
1.Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα από την αρμόδια επιτροπή δημοπρασιών σε δημόσια συνεδρίαση. Η δημοπρασία δύναται να συνεχίζεται και πέραν της ώρας λήξης του διαγωνισμού, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Σχετικά με τη συνέχιση της δημοπρασίας πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η επιτροπή δημοπρασιών και η απόφαση της καταχωρείται στα πρακτικά.
2.Η επιτροπή δημοπρασίας παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά και τις εγγυήσεις και καταχωρεί στο πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας τους ενδιαφερόμενους κατά σειρά προσέλευσης καθώς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους.
3.Στη συνέχεια η επιτροπή μονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών. Η τυχόν απόφαση της περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, ως μη πληρούντος τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά. Ακολούθως δέχεται προφορικά οικονομικές προσφορές από εκείνους που έχουν υποβάλλει νομίμως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Τελευταίος πλειοδότης – μισθωτής ανακηρύσσεται εκείνος που θα προσφέρει το μεγαλύτερο μίσθωμα.
4.Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του , οποίος καθίσταται αλληλέγγυος και υπεύθυνος για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
5.Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον πρόεδρο της επιτροπής εγγράφως να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας 48 ωρών.
6.Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται σε βάρος του αναδειχθέντος πλειοδότη και εγγυητή αυτού, με ελάχιστο όριο προσφοράς το επ’ονόματι του κατακυρωθέν ποσό και καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής.
 
Αρθρο 10ο –Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας
1.Μετά το πέρας της δημοπρασίας η επιτροπή διαγωνισμού υποβάλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο  αποφασίζει περί της κατακυρώσεως ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να μην αποδεχθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αν το κρίνει ασύμφορο και να μην το κατακυρώσει στον τελευταίο πλειοδότη ή να ακυρώσει τον διαγωνισμό λόγω παραβάσεως τύπου της διαδικασίας ή για άλλο λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές ο πλειοδότης και οι λοιποί συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν έχουν καμιά αξίωση ή δικαίωμα αποζημίωσης κατά του ΚΕΚΠΑΠ λόγω μη εγκρίσεως του πρακτικού της δημοπρασίας από το κατά το νόμο αρμόδιο όργανο ή την εποπτεύουσα αρχή του.
3.Η κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης στον τελευταίο πλειοδότη γίνεται με επιδοτήριο έγγραφο, που υπογράφεται από τον επιδίδοντα και τον παραλαβόντα. Σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης του πλειοδότη να το παραλάβει, θυροκολλείται στο κατάστημα ή στην κατοικία αυτού και συντάσσεται έκθεση, την οποία υπογράφουν δύο μάρτυρες. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στον εγγυητή του πλειοδότη.
 
Αρθρο 11ο – Υπογραφή σύμβασης
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν, με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, περί κατακύρωσης και έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του, για τη υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και εγγυητική καλής εκτέλεσης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει εκπίπτει υπέρ του ΚΕΚΠΑΠ, χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του, και ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια.
 
Άρθρο 12ο – Επανάληψη δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται:
– οίκοθεν από τον Πρόεδρο, εάν δεν παρουσιαστεί κατ’ αυτήν πλειοδότης.
– κατόπιν αποφάσεως του Δοικητικού Συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας και β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του, αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά ή τη σύμβαση μίσθωσης και επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής, επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας, αποφάσεως, δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση β), η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του.
Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γνωστοποιούνται με περιληπτική διακήρυξη του Προέδρου που αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευμένης πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας διενέργειας της επαναληπτικής δημοπρασίας.
 
Άρθρο 13ο – Δαπάνες δημοσιότητας
Δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης της δημοπρασίας και όποια έξοδα αυτής, αρχικής, επαναληπτικής, επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου αυτόν στον οποίο θα κατακυρωθεί οριστικά η δημοπρασία. Σε περίπτωση που η παρούσα δημοπρασία αποβεί άγονη τότε οι δαπάνες δημοσίευσης στον τύπο της περιληπτικής διακήρυξης (αρχικής , επαναληπτικής) θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου το ΚΕΚΠΑΠ.
 
Αρθρο 14ο – Καταβολή μισθώματος
Το μηνιαίο μίσθωμα μαζί με ολόκληρο το χαρτόσημο 3,6% επί του καταβαλλόμενου μισθώματος (ή αν αυτό καταργηθεί με το αντίστοιχο τέλος ή φόρο που τυχόν θεσπισθεί) θα προκαταβάλλονται ταυτόχρονα από τον μισθωτή, εντός των πρώτων δεκαπέντε (15) ημερών κάθε μισθωτικού μήνα στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου , η οποία και εκτελεί χρέη Ταμειακής Υπηρεσίας του ΚΕΚΠΑΠ. Η πληρωμή ολοκλήρου του μισθώματος θα γίνεται χωρίς περεταίρω όχληση από το ΚΕΚΠΑΠ εκμισθωτή. Η καταβολή αποδεικνύεται μόνο με τριπλότυπα είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου. Κάθε χρόνο θα αναπροσαρμόζεται το μίσθωμα σε ποσοστό 3%, δηλαδή μετά την πάροδο εκάστου έτους θα αυξάνεται το μηνιαίο μίσθωμα κατά 3%.
Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των μισθωμάτων από τον μισθωτή, το ΚΕΚΠΑΠ δύναται να κηρύξει τον μισθωτή έκπτωτο της μίσθωσης και να ενεργήσει σε βάρος αυτού και του εγγυητή του αναπλειστηριασμό, ενεχομένων αμφοτέρων για την επί έλαττον προκύψασα διαφορά του νέου μισθώματος, από το της προτέρας δημοπρασίας.

Αρθρο 15ο  – Γενικές υποχρεώσεις
Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος:
·   Να κάνει καλή χρήση του μισθίου και να αντικαθιστά αμέσως τα καταστρεφόμενα εξαρτήματα (ηλεκτρ. λαμπτήρες, τζάμια, κρουνούς κλπ) και πάντως ευθύνεται σε αποζημίωση για φθορές ή βλάβες, τις οποίες θα προξενήσει στο μίσθιο (ο ίδιος ή όργανό του, ή υπάλληλός του, ή τρίτος) και τις οποίες υποχρεούται να επανορθώσει με δαπάνες του, εντός δέκα (10) ημερών από την εμφάνισή του, χωρίς να έχει δικαίωμα ή αξίωση κατά του ΚΕΚΠΑΠ για την πληρωμή ή την απόδοση σε αυτόν των ποσών που πλήρωσε. Το ΚΕΚΠΑΠ καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης δεν έχει καμία υποχρέωση συντήρησης ή επισκευής ζημιών, φθορών ή βλαβών του μισθίου, και του εν γένει εξοπλισμού του εξ οποιασδήποτε αιτίας, πλην εκείνων, που οφείλονται σε ελαττωματικότητα (πραγματικό ελάττωμα) των εγκαταστάσεων του μισθίου.
·   Να χρησιμοποιεί το μίσθιο χωρίς να θίγει την ησυχία, την υγεία, την εργασία, την ασφάλεια και τα χρηστά ήθη του όμορου αστυνομικού τμήματος και των δημοτών.
·   Να διατηρεί με δική του δαπάνη απόλυτα καθαρούς και ευπρεπείς τους χώρους του αναψυκτηρίου αλλά και τους γύρω χώρους, η καθαριότητα των οποίων εξαρτάται από τη δραστηριότητα του αναψυκτηρίου, και να φροντίζει για την αποκομιδή των σκουπιδιών από τη δραστηριότητα του μισθίου.
·   Να φροντίζει για την άριστη ποιότητα, συντήρηση και καθαριότητα των πωλουμένων ειδών και να τηρεί αυστηρή καθαριότητα τόσο στις εγκαταστάσεις, στα σκεύη, έπιπλα και μηχανήματα όσο και σε ολόκληρο το χώρο, εντός και εκτός του αναψυκτηρίου.
·   Να τηρεί με ακρίβεια όλες τις σχετικές με τη λειτουργία του αναψυκτηρίου υγειονομικές, αγορανομικές, αστυνομικές και άλλες διατάξεις καθώς και τις οδηγίες ή εντολές των αρμοδίων οργάνων του Δήμου και να είναι υπεύθυνος έναντι κάθε Αρχής και έναντι των καταναλωτών.
·   Να προμηθεύεται τα προϊόντα που θα πωλεί στο αναψυκτήριο από εταιρείες οι οποίες κατέχουν πιστοποιητικά HACCP ή ISO.
·   Να προσλάβει το απαιτούμενο ειδικευμένο προσωπικό για το οποίο θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, όσον αφορά όλες τις υποχρεώσεις που θα προκύπτουν από την εργασιακή αυτή σχέση. Ο ίδιος και το προσωπικό του πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο υγείας και οφείλουν να είναι ευπρεπείς και ευγενικοί στις σχέσεις τους με τους συναλλασσόμενους.
Επίσης:
·   Το μισθωτή βαρύνουν οι δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας όλων εν γένει των εγκαταστάσεων του μισθίου (υδραυλικών, ηλεκτρικών κ.α.), οι δαπάνες κατανάλωσης ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος κλπ.
·   Ο μισθωτής από την κατακύρωση της μίσθωσης και εφεξής δεν θα δικαιούται σε μείωση του μισθώματος για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και λόγω βλαβών και ζημιών του μισθίου, πλήρως και ανεπιφυλάκτως αποδεδειγμένων που καθιστούν παντελώς αδύνατη τη λειτουργία του, εξ’ οιουδήποτε λόγου,. Ο μισθωτής υποχρεούται σε καταβολή του μισθώματος και αν ακόμη δεν κάνει χρήση του μισθίου.
·   Ο μισθωτής υποχρεούται με την παραλαβή του μισθίου να συνάπτει σύμβαση ασφάλισης για τον κίνδυνο πυρός, που θα καλύπτει το μίσθιο, και αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων. Για την απόδειξη της τήρησης του παρόντος όρου, οφείλει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου πυρός και αστικής ευθύνης, το αργότερο εντός δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης.
·   Ο μισθωτής δεν μπορεί σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο, χωρίς τη συναίνεση του εκμισθωτή, να λύσει την παρούσα σύμβαση πριν από την παρέλευση του συμβατικού χρόνου. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή όλων των μέχρι τη λήξη της μισθώσεως μισθωμάτων, που αυτομάτως γίνονται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά.
·   Απαγορεύεται επίσης η ανάρτηση διαφημιστικής πινακίδας, φωτεινής ή όχι εντός ή επί του κτίσματος.
 
Άρθρο 16ο  – Ματαίωση – Ακύρωση του Διαγωνισμού
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, να αποφασίσει κατά την κρίση της, τη ματαίωση, ακύρωση, διακοπή ή επανάληψη του Διαγωνισμού, χωρίς να δικαιούνται οι διαγωνιζόμενοι να αξιώσουν αποζημίωση εκ του λόγου αυτού.
 
Άρθρο 17ο  – Ευθύνη του ΚΕΚΠΑΠ
Το ΚΕΚΠΑΠ δεν ευθύνεται για την πραγματική και νομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας έχει λάβει γνώση ο μισθωτής. Κατά συνέπεια, δεν φέρει ευθύνη και δεν υποχρεούται σε μείωση του μισθώματος ή λύση της μίσθωσης ή αποζημίωση του μισθωτή εκτός αν λόγω της ανωτέρω πραγματικής ή νομικής καταστάσεως καθίσταται αδύνατη η εκμετάλλευση του μισθίου σύμφωνα με το σκοπό της εκμίσθωσης, οπότε η μίσθωση θα λύνεται αζημίως.

Άρθρο 18ο – Διατήρηση κατάστασης μισθίου
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια του, να το προστατεύει από κάθε καταπάτηση και γενικά να το διατηρεί σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Οφείλει δε σε κάθε περίπτωση για την τήρηση των όρων αυτών να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του ΚΕΚΠΑΠ. Επίσης σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΚΕΚΠΑΠ θα γίνει και οποιαδήποτε άλλη επέμβαση στο μίσθιο, πάντοτε στα πλαίσια που επιτρέπονται από το Νόμο.
 
Άρθρο 19ο  – Παράδοση μισθίου
Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύμβαση να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Μετά τη λήξη ή λύση της μίσθωσης για οποιονδήποτε λόγο, ο μισθωτής, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικού εγγράφου, υποχρεούται να εκκενώσει το αναψυκτήριο από τις εγκαταστάσεις, τα έπιπλά του και τον εξοπλισμό του με δικές του δαπάνες, να αποκαταστήσει επίσης με δικές του δαπάνες, τυχόν ζημιές που προκάλεσε στο χώρο και στις εγκαταστάσεις του Δήμου και να αποδώσει το αναψυκτήριο άδειο και ελεύθερο στο ΚΕΚΠΑΠ .
Σε περίπτωση όμως μη πλήρους εξόφλησης των υποχρεώσεών του προς το ΚΕΚΠΑΠ, τότε το ΚΕΚΠΑΠ δικαιούται να παρακρατήσει τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις του μισθωτή.
Μετά την παρέλευση των δεκαπέντε (15) ημερών, το ΚΕΚΠΑΠ δικαιούται να αφαιρέσει όλες τις εγκαταστάσεις του μισθωτή και να αποκαταστήσει το χώρο στην κατάσταση που ήταν πριν από την μίσθωση, η δε σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον μισθωτή.
 
Άρθρο 20 ο – Παράβαση όρων
Η παράβαση από το μισθωτή και ενός μόνον όρου της διακήρυξης αυτής αποτελεί λόγο έκπτωσής του, κατάπτωση της ποινικής ρήτρας της εγγυήσεως και αποβολή του από το χώρο χωρίς δικαστική παρέμβαση
 
Άρθρο 21ο – Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Αντίγραφα της παρούσας διακήρυξης βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του ΚΕΚΠΑΠ Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, στο Δημαρχείο, Απ. Σαμανίδη 21 (τηλ. 2313-301058, 301063 και fax 2310-346760, αρμόδιος υπάλληλος: Αθανάσιος Γαλλιλαίος) και θα διατίθενται μέχρι και την ημέρα της διεξαγωγής της δημοπρασίας.
 
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν αντίγραφα της διακήρυξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφού αποστείλουν σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΗ ΖΩΤΟΥ
 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο