Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΥΡΟΥ», προϋπολογισμού 31.576,78 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ

1. Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με τη διαδικασία του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Γεωτεχνική μελέτη για το Δημοτικό Σχολείο Φιλύρου», αρ. μελ. 53/2020, προϋπολογισμού 31.576,78 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και επιπλέον δικαίωμα προαίρεσης (τροποποίηση της αρχικής σύμβασης κατά τη διάρκειά της σύμφωνα με την περ. α) της παρ.1 άρθρου 132 του Ν. 4412/2016): 11.160,00€.
2. Αναθέτουσα Αρχή :
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού)
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 552 36
Τηλ.:  2313 302743, 2313 302700
Fax:  2310 334191
e-mail:  [email protected]
(URL):  http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: EL522
3. Ο Συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 18η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στο κτίριο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, Φιλίππου 52 και Θερμοπυλών στην Πυλαία, από την αρμόδια επιτροπή.
4. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.pilea-hortiatis.gr. Πληροφορίες: Αρμόδιος υπάλληλος: Ε. Βασιλειάδου τηλ.: 2313 302743, FAX επικοινωνίας: 2310 334191.
6. Κωδικός CPV: Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες. Προπαρασκευαστικές και αναλυτικές υπηρεσίες καρότου γεωτρήσεων 71351100-4
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό:
Οι προσφέροντες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών, στις κατηγορίες μελετών:
• Κατηγορία μελέτης (21) Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες, πτυχία τάξης Α και άνω
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι Έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
10. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε δύο (2) μήνες.
11. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ.
13. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.
14. Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 2313302743 ή στο fax: 2310 334191 (αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία: κ. Ε. Βασιλειάδου).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ,
ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο