«Διαμόρφωση Πλατείας στο ΟΤ Γ646 (Αγ. Γλυκερία)», με κωδικό ΟΠΣ 5027320

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.547.000,00 €
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΞ06 «Προστασία του Περιβάλλοντος & προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», 6ε.1 (ΑΞ06) Δημιουργία – αναβάθμιση πυρήνων πρασίνου επιπέδου πολεοδομικής ενότητας ή/και πράσινων διαδρόμων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

Η Πράξη «Διαμόρφωση Πλατείας στο ΟΤ Γ646 (Αγ. Γλυκερία)» προϋπολογισμού 1.547.000,00€, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ06 «Προστασία του Περιβάλλοντος & προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», ο οποίος   συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)».

Η Πράξη έχει ενταχθεί στο παραπάνω Πρόγραμμα με την υπ΄ αριθμ. 3108/13-6-2018 Απόφαση Ένταξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Πράξη, αφορά την διαμόρφωση του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) Γ646 που φέρει τον χαρακτηρισμό «Χώρος Πλατείας» με την  ανάδειξη της πλατείας ως ολοκληρωμένης εικόνας αστικού χώρου συνάθροισης κοινού, πρασίνου, ημερήσιας αναψυχής & φιλοξενίας μικρής κλίμακος εκδηλώσεων, με διαμορφωμένες προσβάσεις που καθιστούν όλα τα σημεία της παρέμβασης φιλικά στους χρήστες. Εντάσσεται δε, στο πλαίσιο ολοκληρωμένου σχεδιασμού των κεντρικών κοινόχρηστων χώρων της Πολεοδομικής Ενότητας 4 της Πυλαίας,  με γνώμονα την αύξηση του αριθμού των επιφανειών που καταλαμβάνει το πράσινο (δένδρα) & οι φυτεύσεις, την ενίσχυση της διαπερατότητας των εδαφών με σκοπό την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος & την βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής.

Συγκεκριμένα η πράξη στοχεύει στην δημιουργία ενός ιδανικού πυρήνα καθημερινής συγκέντρωσης & ήπιων δραστηριοτήτων των παιδιών & των περιοίκων. Οι άνθρωποι συναντώνται σε έναν περιβαλλοντικά αναβαθμισμένο δημόσιο χώρο και ενδυναμώνουν τις σχέσεις μεταξύ τους μέσα από συλλογικές δράσεις.Το υπό εκτέλεση έργο τελικά αποσκοπεί στον χειρισμό των φυτεύσεων ώστε να παρέχονται μεταξύ άλλων συνθήκες θερμικής άνεσης, ήτοι:

  • Σκίαση & μείωση της θερμοκρασίας το καλοκαίρι,
  • Προστασία από τους ανέμους τον χειμώνα μέσω της κατάλληλα τοποθετημένης αειθαλούς βλάστησης,
  • Συνθήκες οπτικής & ακουστικής άνεσης

Επιπλέον αποσκοπεί στον περιορισμό  των στεγανοποιημένων επιφανειών επιστρώσεων,  στην περιβαλλοντική ψυχαγωγία, εκπαίδευση, ενημέρωση & ευαισθητοποίηση των μικρών & ενηλίκων επισκεπτών, σε θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στις φυτεύσεις. Η γενική τους σύνθεση αποτελείται από διάφορα είδη δένδρων & θάμνων (καλλωπιστικοί, αρωματικοί μεσογειακοί, κ.α.) μέτριας βλάστησης σε εναλλαγή, ώστε να μην απομονώνεται οπτικά η πλατεία από τον περιβάλλοντα χώρο και με ιδιαίτερη έμφαση στα όρια των οδών με την δημιουργία επιμήκων δενδροστοιχιών, αλλά & περιμετρικά της πλατείας & των μονοπατιών περιπάτου.Η μεγάλη πυκνότητα της φύτευσης δίνει σπάνια ομορφιά στην πλατεία, ενώ είναι καθοριστικής σημασίας η επιλογή και ο τρόπος διάταξης αυτής.

Για την ανάδειξη & εξυπηρέτηση του συνόλου της επέμβασης τοποθετούνται σε χαλύβδινους ιστούς ύψους 6 μ. φωτιστικά κορυφής ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αισθητικής & χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, τύπου LED. Επιπλέον, τοποθετούνται φωτιστικά ανάδειξης των στεγασμένων καθιστικών κλπ, ανάλογης ενεργειακής κατανάλωσης.
Όσον αφορά την μελέτη άρδευσης της περιοχής παρέμβασης, εγκαθίστανται υπόγεια συστήματα άρδευσης κατάλληλα για τα επιλεγμένα είδη φυτών & τις σχετικές απαιτήσεις των.

Τέλος, οι τέσσερις δεξαμενές νερού (κινστέρνες), συνδέονται με όλον τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (αντλίες, φίλτρα κλπ), ώστε να επιτυγχάνεται μέσω της επαναχρησιμοποίησής του η ανακύκλωση & εξοικονόμηση του νερού αλλά & ο καθαρισμός του.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο