Διάρθρωση Υπηρεσιών 2018

Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη ήταν από τους πρώτους Καλλκρατικούς δήμους της χώρας που κατάρτισε και δημοσίευσε το 2011 Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. Κατακυρώθηκε με την με αριθμό 49931/26-07-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 1856 Β΄/22-08-2011 της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Εκπονήθηκε με τη σύσταση του νέου Δήμου το 2011 και για την οργανωτική του δομή επιλέχθηκε η εφαρμογή ενός προτύπου Ο.Ε.Υ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. σύμφωνα με τα επίσημα πληθυσμιακά κριτήρια του δήμου βάσει της απογραφής του 2001, την οποία διαφοροποιεί δραματικά η απογραφή του 2011 (δημοσιεύτηκε εντός του 2012) που ισχύει σήμερα.

Το 2018, επτά χρόνια μετά, ο Ο.Ε.Υ. τροποποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη πέραν των αλλαγών των πληθυσμιακών δεδομένων και τις συνεχείς τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου αναφορικά τόσο με το ανθρώπινο δυναμικό, όσο και με τους τομείς δράσης του δήμου, την έκθεση Αναδιοργάνωσης των Δομών που εκπονήθηκε από τη Δ/νση Προγρ/σμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του δήμου. Ο ισχύων ΟΕΥ κατακυρώθηκε με την με αριθμό 13738/12-03-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 1221 Β΄/02-04-2018 της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Ακολούθησε μία μικρή τροποποίηση του ΟΕΥ, που κατακυρώθηκε με την με αριθμό 8601/13-02-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 618 Β΄/26-02-2019 της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Δήμου περιλαμβάνουν τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α:   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
 
Α1.    Γραφείο Δημάρχου
Α2.    Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Α3.    Γραφείο Ειδικών Συμβούλων
Α4.    Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
Α5.    Γραφείο Καθημερινότητας του Πολίτη
Α6.    Τμήμα Διοικητικής Βοήθειας
Α7.    Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας
Α8.    Τμήμα Κοιμητηρίων
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β:    ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 
Β1.    Διεύθυνση Νομικής Υπηρεσίας
που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
Β1.1 Τμήμα Αστικών, Ποινικών Υποθέσεων Δήμου και Ν.Π.Δ.Δ.
Β1.2  Τμήμα Πολεοδομικών Υποθέσεων, Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου
 
Β2.    Διεύθυνση Πληροφορικής και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
Β2.1 Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Β2.2  Τμήμα Αναπτυξιακού Σχεδιασμού και Προγραμμάτων
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ:    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 
Γ1.     Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού
που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
Γ1.1   Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης
Γ1.2   Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης
Γ1.3   Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
Γ1.4   Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Πολεοδομικών Εφαρμογών
 
Γ2.     Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
Γ2.1   Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης
Γ2.2   Τμήμα Κτιριακών και Υπαίθριων Χώρων
Γ2.3   Τμήμα Οδοποιίας και Υδραυλικών Έργων
Γ2.4   Τμήμα Συγκοινωνιών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
Γ2.5   Τμήμα Κτηματολογίου και Δημοτικής Περιουσίας
 
Γ3.     Διεύθυνση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος
που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
Γ3.1   Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης
Γ3.2   Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Γ3.3   Τμήμα Διαχείρισης Οχημάτων
Γ3.4   Τμήμα Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου
Γ3.5   Τμήμα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
Γ3.6   Τμήμα Συντηρήσεων Μικρής Κλίμακας και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ:   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 
Δ1.    Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας  και Εθελοντισμού
που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
Δ1.1  Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Εθελοντισμού
Δ1.2  Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Βιβλιοθηκών
 
Δ2.    Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού
που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
Δ2.1  Τμήμα Πολιτισμού
Δ2.2  Τμήμα Αθλητισμού και Νεολαίας
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε:    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 
Ε1.     Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
Ε1.1   Γραφείο Μητρώων και Πρωτοκόλλου
Ε1.2   Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Ε1.3   Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Ποιότητας
Ε1.4   Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
 
Ε2.     Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
Ε2.1   Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Αποθηκών
Ε2.2   Τμήμα Προμηθειών
Ε2.3   Τμήμα Εσόδων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Ε2.4   Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας
 
Ε3.     Διεύθυνση ΚΕΠ
που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
Ε3.1   Τμήμα ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος
Ε3.2   Τμήμα ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας
Ε3.3   Τμήμα ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στις έδρες των δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές/τοπικές κοινότητες της ενότητας και υπάγονται διοικητικά κατά αντικείμενο στις αντίστοιχες Διευθύνσεις των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α:   ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΙΑΣ
 
Α1.    Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας
που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
Α1.1  Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας, που υπάγεται διοικητικά στη Δ/νση Διοικητικών υπηρεσιών
Α1.2  Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας, που υπάγεται διοικητικά στη Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β:    ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
Β1.    Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη
που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
Β1.1  Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη, που υπάγεται διοικητικά στη Δ/νση Διοικητικών υπηρεσιών
Β1.2  Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη, που υπάγεται διοικητικά στη Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών
 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο