Εκμίσθωση δημοτικού αναψυκτηρίου στην οδό Παραφεντίδου & Παύλου Μελά στην Πυλαία

Αριθ. Διακήρυξης:  3 /201 6
 
Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, ύστερα από την υπ’ αριθ. 28/2016 (ΑΔΑ: Ω9BNΩ1Ο-Φ37) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την εκμίσθωση δημοτικού αναψυκτηρίου στη Δημοτική Ενότητα Πυλαίας στην οδό Παραφεντίδου & Παύλου Μελά της Δημοτικής Eνότητας Πυλαίας.   
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 16 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημαρχείο Πυλαίας – Χορτιάτη, Απ. Σαμανίδη 21, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00€) μηνιαίως. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η κατάθεση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ποσού τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (480,00€).
Αντίγραφα της διακήρυξης βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, στο Δημαρχείο, Απ. Σαμανίδη 21 (τηλ. 2313-301081-045 και fax 2310-332361, αρμόδια υπάλληλος: Βικτωρία Νικολαΐδου) και θα διατίθενται μέχρι και την ημέρα της διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο