Γνωστοποίηση πρόσκλησης/ανακοίνωσης σχετικά με ενημέρωση και διατύπωση απόψεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την αποκατάσταση του φυσικού τοπίου και περιβάλλοντος πληγείσας περιοχής (πρώην λατομείου) με την εγκατάσταση (εντός αυτού) μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), στην περιοχή ‘’Κοτσύφι’’ της Τ.Κ. Ασβεστοχωρίου του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ. (ΠΕΤ: 2207800422), με φορέα έργου την ‘’ΚΥΨΕΛΗ ΣΥΝ.Π.Ε.’’

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                                                                   
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θεσσαλονίκη, 20 Ιουλίου 2022

  Α.Π. Μ.Ε.: 524805 (151) τ.τ.                       

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β’) σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’) και τον Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α’) ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και το/τα οικείο/α Δημοτικό/ά Συμβούλιο/α, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπή/ές Διαβούλευσης, την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής και τα Συμβούλια Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11 (περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της προαναφερόμενης ΚΥΑ και είναι αναρτημένο στον σύνδεσμο www.pkm.gov.gr/Για τον πολίτη-Δικαιολογητικά Υπηρεσιών- Λέξη Κλειδί ‘’ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΨΕΩΝ’’ – Αναζήτηση), επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υποβλήθηκε μέσω της πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου με το με αρ. πρωτ.: 188550/18-07-2022 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την αποκατάσταση του φυσικού τοπίου και περιβάλλοντος πληγείσας περιοχής (πρώην λατομείου) με την εγκατάσταση (εντός αυτού) μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), στην περιοχή ‘’Κοτσύφι’’ της Τ.Κ. Ασβεστοχωρίου του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ. (ΠΕΤ: 2207800422), με φορέα έργου την ‘’ΚΥΨΕΛΗ ΣΥΝ.Π.Ε.’’. Το έργο ανήκει στην υποκατηγορία Α2, ομάδα 4η με α/α 16 και ομάδα 12η με α/α 18.
– Φορέας υλοποίησης του έργου: «ΚΥΨΕΛΗ ΣΥΝ.Π.Ε.»
– Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες και των απόψεων του κοινού στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης: από 21-07-2022 έως 19-08-2022 (αποκλειστική προθεσμία βάσει του άρθρ. 2 του Ν. 4685/2020).
– Αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ.- Τηλ.: 2313 – 309 357).
– Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων των πολιτών και φορέων είναι η Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσ/νίκης (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313 – 325 552, e-mail: [email protected]), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Το σχετικό τεύχος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι αναρτημένο στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (https://eprm.ypen.gr).
Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www. pkm.gov.gr/Ενημέρωση-Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων-Δημοσιοποιήσεις Μητροπολιτικής Επιτροπής).
Η παρούσα ανακοίνωση – πρόσκληση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ» στις 21-07-2022.
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης – πρόσκλησης στον Τύπο βαρύνουν τον παραπάνω φορέα υλοποίησης του έργου, βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 5, περ. α, της ΚΥΑ αριθ. Οικ.:1649/45 (ΦΕΚ Β’ 45).

Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
Γερακίνα Μπισμπινά

 

αρ. πρωτ. Μ.Ε. 524805(151)τ.τ./20.7.2022 ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο