Καθίσματα κερκίδων για το γήπεδο ποδοσφαίρου Πανοράματος

Ο Δήμαρχος Πυλαίας Χορτιάτη ανακοινώνει ότι το γραφείο Προμηθειών του Δήμου προτίθεται να προβεί μέσω διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) στην προμήθεια και τοποθέτηση εκατό (100) πλαστικών « καθισμάτων κερκίδων για το γήπεδο ποδοσφαίρου Δ.Ε.Πανοράματος»,  ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.200,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Κατόπιν τούτου καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του Δημοτικού Καταστήματος (Ταχ.Δ/νση Απ.Σαμανίδη 21 –Πανόραμα ,Τ.Κ.552 36), μέχρι την  8η Νοεμβρίου  2013, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15.00μμ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναγράφουν στην προσφορά τους ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της αρ.74/2013 μελέτης του τμήματος κτιριακών & υπ. χώρων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και ότι η κατατιθέμενη προσφορά τους είναι σύμφωνη με αυτούς.
     Ο προμηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια οφείλει, το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει την προβλεπόμενη στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ εγγύηση καλής εκτέλεσης ίσης προς το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.Η ανωτέρω εγγύηση αντικαθίσταται από την εγγύηση καλής λειτουργίας ποσοστού 5% επί του συμβατικού ποσού (χωρίς φπα) και  χρόνου ισχύος δεκαπέντε (15) μηνών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις .Ο χρόνος παράδοσης και τοποθέτησης της προμήθειας ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Πληροφορίες για τον τρόπο σύνταξης των προσφορών και αντίγραφα της μελέτης (τεχνική περιγραφή) παρέχονται από το τμήμα Προμηθειών  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ,αρμόδια υπάλληλος: Αργυρώ Δάλλα,  τηλ:  2313-301087-40  fax: 2310-332361 email: [email protected].Αρμόδια υπάλληλος για  τεχνικά θέματα :Μπουναρτζόγλου Δέσποινα  τηλ. 2313 302722 email: [email protected].

                                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                 ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο