«Κέντρο Εκπαίδευσης Παιδιού και Παιχνιδιού Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη», με κωδικό ΟΠΣ 5022252

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.578.704,00 €
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
ΔΡΑΣΗ: [03] «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας», [6c-3.5-A] «Δράσεις προστασίας και ανάδειξης φυσικού και πολιτιστικού πλούτου περιοχών»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

Η Πράξη του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη με τίτλο «Κέντρο Εκπαίδευσης Παιδιού και Παιχνιδιού Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη», προϋπολογισμού 2.578.704,00 € έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η Πράξη εντάχθηκε στο ανωτέρω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 με την υπ’ αριθ. πρωτ. 7508/2536/Α3/19-11-2018 (ΑΔΑ: Ψ2ΖΧ465ΧΙ8-Υ64) Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ.

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Πράξης
Το φυσικό αντικείμενο της εγκεκριμένης Πράξης αφορά στην εκτέλεση ενός έργου ανάπλασης και αξιοποίησης του υφιστάμενου κτιρίου που παλαιότερα στέγαζε το Διαπολιτισμικό Σχολείο του Δήμου Πυλαίας, στην περιοχή των Ελαιώνων της Δ.Ε. Πυλαίας, με τη διαμόρφωση χώρων έκθεσης και διδασκαλίας για τη λειτουργία ενός πρότυπου Κέντρου Εκπαίδευσης Παιδιών και Παιχνιδιού και τη φιλοξενία συγκεκριμένης συλλογής παιχνιδιών που τίθεται στη διάθεση του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη από τους συλλέκτες Μαριάννα και Γιώργο Βιλδιρίδη.

Πιο συγκεκριμένα, η Πράξη αποσκοπεί στην αξιοποίηση ενός υφιστάμενου κτιρίου, συνολικής δομημένης επιφάνειας 1.947,00τ.μ., οι συνθετικές αρχές σχεδιασμού του συνθέτουν ένα ιδιότυπο αρχιτεκτονικό μόρφωμα, δημιουργώντας σε αυτό τις απαιτούμενες υποδομές για τη λειτουργία ενός πρότυπου Κέντρου Εκπαίδευσης Παιδιών και Παιχνιδιού. Η Πράξη προβλέπει τον ανασχεδιασμό του εσωτερικού χώρου του κτιρίου, τη λειτουργική αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου πολιτιστικού κέντρου που θα μπορεί να προσελκύει το κοινό για την παρακολούθηση των ποικίλων δράσεων του Κέντρου Εκπαίδευσης Παιδιών και Παιχνιδιού, οι οποίες θα αφορούν τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες.

Ειδικότερα, ο εσωτερικός χώρος του κτιρίου προβλέπεται να ανασχεδιαστεί με κατάλληλο τρόπο ώστε να διαμορφωθούν οι απαραίτητοι εκθεσιακοί χώροι, χώροι διδασκαλίας και χώροι φιλοξενίας των λοιπών δράσεων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά και ενήλικες του Κέντρου Εκπαίδευσης Παιδιών και Παιχνιδιού. Η ανακατασκευή του κτιρίου θα βασιστεί στις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και θα περιλαμβάνει δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, με έμφαση στη θερμομόνωση του κτίσματος και στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ρεύματος στο ελεύθερο δώμα, για την κάλυψη τουλάχιστον των αντίστοιχων αναγκών για τη λειτουργία του Κέντρου. Στον περιβάλλοντα χώρο του κτίσματος θα επεκταθούν οι υφιστάμενες υδατοπερατές επιφάνειες και θα εμπλουτιστεί η φύτευση, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής και δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες θερμικής άνεσης για τους χρήστες.

Η εν λόγω Πράξη θα υλοποιηθεί μέσω της εκτέλεσης των ακόλουθων υποέργων:

  • Αποκατάστασης του εν λόγω κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου του
  • Προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού για το Κέντρο Εκπαίδευσης Παιδιού και Παιχνιδιού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
  • Συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης της υλοποίησης του έργου
  • Δράσεων προβολής και προώθησης του έργου

Απώτερος στόχος της εγκεκριμένης Πράξης είναι η υλοποίηση μιας πρωτότυπης ιδέας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη που αφορά στην προώθηση της εκπαιδευτικής λειτουργίας σε ένα χώρο μόνιμης έκθεσης παιδικού παιχνιδιού, για την προβολή της αξίας του παιχνιδιού μέσω της παρουσίασης και διάδοσης της διαχρονικής λειτουργίας του ως πολιτιστικού προϊόντος, αξιοποιώντας συγχρόνως ένα κτίσμα με αξιόλογα αρχιτεκτονικά στοιχεία και μια πλούσια συλλογή παιχνιδιών, δημιουργώντας έτσι μια πολιτιστική υποδομή που δυνητικά θα ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πολιτιστικό δίκτυο του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο