Μίσθωση ενός χώρου – ακινήτου για χρήση εργοταξίου των Δημοτικών Ενοτήτων Πυλαίας και Πανοράματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                             
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                                                                                                   
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Πανόραμα,    28/3/2014
Αριθμ. Πρωτ.: 13981

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη προκηρύσσει μειοδοτική φανερή προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με την αριθ. 201/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞ9Ω1Ο-ΩΜΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και βάσει του π.δ. 270/1981, για τη μίσθωση ενός χώρου-ακινήτου για χρήση εργοταξίου των Δημοτικών Ενοτήτων Πυλαίας και Πανοράματος, προκειμένου να καλυφθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες και η εύρυθμη λειτουργία της Δ/νσης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12 ) ετών.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει:
• να βρίσκεται εντός των ορίων των Δημοτικών Ενοτήτων Πυλαίας ή Πανοράματος
• να έχει κτιριακές εγκαταστάσεις αναπτυσσόμενες σε ισόγειο, σε δύο ή τρεις στάθμες, τουλάχιστον 3.000 – 3.500 τ.μ. και εντός αυτών χώρο με ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 5,00μ. για χώρο συνεργείου, καθώς και αύλειο χώρο τουλάχιστον 3.000 τ.μ.
• η πρόσβαση να είναι όσο το δυνατόν εύκολη και οι δρόμοι οι οποίοι οδηγούν στο ακίνητο να έχουν ικανό πλάτος για τη διέλευση οχημάτων βαρέως τύπου
• να είναι χώρος κύριας χρήσης νομίμως υφιστάμενος (για τους χώρους πλην αποθηκών)
• να είναι κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται, ήτοι για χρήση εργοταξίου δηλ. στέγαση εργατοτεχνικού προσωπικού, χώρους αποδυτηρίων, χώρους WC, χώρος συνεργείου αυτοκινήτων, αποθηκευτικοί χώροι και χώροι γραφείων της Δ/νσης Καθαριότητας – Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης,
καθώς επίσης να πληροί όλες τις λοιπές προϋποθέσεις όπως αυτές περιγράφονται λεπτομερώς στην αριθ. 20/2014 διακήρυξη.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος, συνοδευόμενες από αίτηση συμμετοχής, θα κατατίθενται από τους ενδιαφερομένους από  1 / 4 / 2014 έως  22 / 4 / 2014, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, Δημαρχείο Πανοράματος (Απ. Σαμανίδη 21), υπόψη του Τμήματος Προμηθειών. Το Τμήμα Προμηθειών θα αποστείλει τις προσφορές στην αρμόδια Επιτροπή Εκτίμησης.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και αντίγραφα της αριθ. 20/2014 διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2313322011, Αγλαΐα Νίτσου και 2313301009, Ευγενία-Αγγέλα Κεφαλίδου).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο