Μίσθωση οκτώ (8) μηχανημάτων για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για το 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Πανόραμα,  7/ 9 /2015
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               Αριθ. Πρωτ.: 32429
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 
Αριθ. Διακήρυξης: 50/2015
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 15492

 

Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης, ύστερα από την αριθ. 416/2015 (ΑΔΑ: 651ΝΩ1Ο-ΚΟ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για τη «Μίσθωση οκτώ (8) μηχανημάτων για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για το 2015-2016».
Ο προϋπολογισμός είναι 102.090,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 1.10.2015 και ώρα 8:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους στις 5.10.2015 και ώρα 16:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
 Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών της μίσθωσης που αναγράφονται στην αριθ. 47/2015 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης. Προσφορά που αφορά μέρος των ειδών δεν γίνεται δεκτή.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Το χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς είναι τέσσερις (4) μήνες.
Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των ειδών της μίσθωσης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού 1.660,00 € (χιλίων εξακοσίων εξήντα ευρώ).
Αρμόδια υπηρεσία που συντονίζει τον διαγωνισμό είναι το Τμήμα Προμηθειών – Αποθήκης. Τηλέφωνα επικοινωνίας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες είναι τα 2313322011 και 2313301040.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινήσεων, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο