ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ “Συντηρήσεις μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη”

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ

 1. Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021, για την ανάθεση του έργου: «Συντηρήσεις μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη», αρ. μελ. 19/2019,προϋπολογισμού 000,00(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε  και απρόβλεπτα και Απολογιστικά ανέρχεται στο ποσό των 443.548,39 Ευρώ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  (CPV:45212290-5 Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων).
 2. Αναθέτουσα Αρχή : ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ(Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού)

Ταχ. Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, TK 552 36 Πανόραμα

Τηλ. : 2313 302700, 2313 302737, 2310332144

e-mail : [email protected],   [email protected]

(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr

Κωδικός NUTS : EL522

 1. Το έργο ανήκει στην κατηγορία των Έργων Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
 2. Τόπος εκτέλεσης του έργου: Αθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου  Πυλαίας Χορτιάτη
 3. Περιγραφή αντικειμένου Δημόσιας Σύμβασης:

Το έργο αφορά την συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς  και από τη διασύνδεση προς αυτόν τον ψηφιακό χώρο από την  ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου  (www.pileahortiatis.gr). Πληροφορίες: Αρμόδιος υπάλληλος Ι.Παπαγεωργίου, τηλ.: 2313 312737, Γ. Ιωαννίδης τηλ:2310332144.
 2. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό 189916, μέχρι την 05-07-2022, ημέρα Τρίτη.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 12-07-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., από την επιτροπή διαγωνισμού.
 3. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) και τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης πρέπει να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.
 4. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 5. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό:

Α) (α) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι προσφέροντες  που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγοριών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ εφόσον ανήκουν:

Α2ης τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ του Μ.Ε.ΕΠ

– Α2ης τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ του Μ.Ε.ΕΠ

Επίσης δικαίωμα συμμετοχής έχουν και επιχειρήσεις που εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής (Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια-Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) που αναλυτικότερα αναφέρονται στην Διακήρυξη ανεξαρτήτως της εγγραφής τους σε τάξεις.

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει την ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη–μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα της παρ. Α.α της παρούσας.

Β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 του άρθρου 76  του ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του Ν.4782/2021

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ (8.871,00 ευρώ), η οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ, και ισχύ τουλάχιστον ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) μηνών και 30 ημερών,  μετά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) μηνώναπό την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
 2. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 3. Χρονοδιάγραμμα παράδοσης έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε οκτώ (8) μήνεςαπό την ημέρα υπογραφής της σύμβασης
 4. Το έργο χρηματοδοτείται με 150.000,00€ από το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Π.Ε.Θεσ/νίκης, Περιφέρειας Κεντρ. Μακεδονίας ΣΑΕ 016 και το υπόλοιποποσό από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου.
 5. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
 6. Προδικαστικές προσφυγές: Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ’ αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο