ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «Περισυλλογή και εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη», για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ                
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Αριθ. Διακήρυξης: 1/2023

 

Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης, ύστερα από την αριθ. 201/19-06-2023 (ΑΔΑ: ΨΚΓΓΩ1Ο-Υ4Ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί ανοικτή φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για τη «Περισυλλογή και εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη», για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

Η συλλογή, η μεταφορά και η φύλαξη των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) (που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου μας) θα πραγματοποιηθεί με μεταφορικά μέσα που διαθέτει για το σκοπό αυτό η ανάδοχος εταιρεία και με δικές της δαπάνες.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 11/07/2023, ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 11:00 π.μ. και λήξης την 11:30 π.μ., στο Δημαρχείο Πυλαίας – Χορτιάτη (Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δημοπρασία έχει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι εγγεγραμμένο στα Επιμελητήρια. Στην παρούσα περίπτωση, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εταιρείες  (φυσικά και νομικά πρόσωπα), οι οποίες διαθέτουν: α) Άδεια Λειτουργίας επιχείρησης, β) Βεβαίωση συμμετοχής στο Σύστημα Ε.Δ.Ο.Ε. (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος), γ) Άδεια συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων ή εφόσον η ίδια δεν διαθέτει άδεια, ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό  εταιρείας και της νομίμως αδειοδοτημένης εταιρείας για την μεταφορά στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων και δ) Άδειες κυκλοφορίας και ασφαλιστήρια συμβόλαια σε ισχύ των οχημάτων – γερανών που θα χρησιμοποιεί η εταιρεία ή η συμβεβλημένη με αυτήν εφόσον η ίδια δεν διαθέτει άδεια συλλογής στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων για την περισυλλογή των οχημάτων καθώς και ότι μπορούν να εγγυηθούν την πλήρη και ακώλυτη εκπλήρωση των ειδικότερων όρων, που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.

Το κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς για οχήματα παντός τύπου ορίζεται εκατόν πέντε ευρώ (105,00 €) ανά όχημα.

Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής 630,00 € και αξιόχρεος εγγυητής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν αντίγραφο της διακήρυξης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είτε από το Τμήμα Εσόδων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου (Απ. Σαμανίδη 21, Τ.Κ. 55236, Πανόραμα), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος που θα αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και [email protected]

Επίσης, για παροχή λοιπών πληροφοριών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2313 301080, 2313 301081 και 2313 301082. Αρμόδιοι υπάλληλοι: Πουλιτσίδης Ιωάννης – Ηλίας και Νικολαΐδου Βικτωρία.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον πλειοδότη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Στο άρθρο 9ο (Δικαιολογητικά συμμετοχής και τρόπος υποβολής αυτών) στην αρίθμηση Νο 9 «Άδεια συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων ή, εφόσον η ίδια δεν διαθέτει άδεια, ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό εταιρείας και της νομίμως αδειοδοτημένης εταιρείας για την μεταφορά στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (άρθρο 10 παρ. 2 π.δ. 116/2004)»,

σύμφωνα με το άρθρο 85 (Έκδοση αδειών) Ν. 4685/20 (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α’ 92/07.05.2020):

Η παράγραφος 4 του άρθρου 36 του Ν. 4042/2012 (Α’24) αντικαθίσταται ως εξής: «4.β) Για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων δεν απαιτείται άδεια. Για τους οργανισμούς ή επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων σε επαγγελματική βάση, απαιτείται εγγραφή και καταχώριση στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 42 του Ν. 4042/2012, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 43942/4026/2016 (Β’ 2992) όπως ισχύει. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των εργασιών συλλογής μεταφοράς είναι ο συλλέκτης μεταφορέας να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο οποίο αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς, ύψους κατ’ ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως, το οποίο υποχρεούται να διαθέτει εντός πέντε (5) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος».

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο