Περιληπτική Διακήρυξη Έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε ΧΟΡΤΙΑΤΗ 2021-2022»

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

 

 1. Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (147Α΄),όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021, για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε ΧΟΡΤΙΑΤΗ 2021-2022»με αρ. μελέτης 55/2021, προϋπολογισμού 000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε, Απρόβλεπτα και Απολογιστικά ανέρχεται στο ποσό των 403.225,81 Ευρώ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (CPV: 45000000-7).
 2. Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ(Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού)

Ταχ. Δ/νση: Α. Σαμανίδη 21, Τ.Κ. 55236, Πανόραμα

Τηλ.: 2313302700, 2313302723-739-736,

E-mail: [email protected], [email protected]

(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr

Κωδικός NUTS: EL522.

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και από τη διασύνδεση προς αυτόν τον ψηφιακό χώρο από την ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου (www.pileahortiatis.gr). Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Φιλίππου 52 και Θερμοπυλών, Πυλαία). Αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: Τερζίδου Μυρτώ, Αρχιτέκτων Μηχανικός, τηλ.: 2313 302720, και Μπουζούδης Αγγελος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ, τηλ.: 2313 302734.
 2. Το έργο ανήκει στην κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (CPV: 45000000-7). Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
 3. Τόπος εκτέλεσης του έργου: Σχολικά κτίρια ΔΕ Χορτιατη Κωδικός NUTS : EL522.
 4. Περιγραφή αντικειμένου Δημόσιας Σύμβασης :

Το εργο αφορά συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων της Δ.Ε. Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για τα οποία έχουν καταγραφεί κυρίως προβλήματα από τους Διευθυντές των σχολείων, τους Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων και από επί τόπου αυτοψίες, όπως αυτά αξιολογήθηκαν, επιλέχτηκαν κατά προτεραιότητα και εγκρίθηκαν  από την Διοίκηση του Δήμου.

 1. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 2. Χρονοδιάγραμμα παράδοσης έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται στους δεκα οκτώ (18) μήνεςαπό την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 3. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) και τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης πρέπει να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016.

 1. Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ, με αριθμό 189883 μέχρι την 01-07-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. (ώρα λήξης της υποβολής προσφορών). Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 06-07-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. από την επιτροπή διαγωνισμού.
 2. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 3. Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό:

Α. (α) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγοριών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ εφόσον ανήκουν:

Α2ης τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

– Α2ης τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

 

του Μ.Ε.ΕΠ.

 

Επίσης δικαίωμα συμμετοχής έχουν και επιχειρήσεις που εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής (Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια-Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) που αναλυτικότερα αναφέρονται στην Διακήρυξη ανεξαρτήτως της εγγραφής τους σε τάξεις.

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει την ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη–μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα της παρ. Α.α της παρούσας.

Β. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Γ.  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1(ε) και 3(β) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

 1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ύψους Οκτώ χιλιάδων εξηντά τεσσάρων Ευρώ και πενήντα δύο Λεπτών (8.064,52),η οποία θα απευθύνεται προς το ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ, με ισχύ τουλάχιστον ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) μηνών και ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ημερών μετά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
 2. Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδίους  Πόρους.
 3. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
 4. Προδικαστικές προσφυγές: Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ.39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας.
 5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο