Περιληπτική Διακήρυξη μελέτης “ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕ ΠΥΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΓΣΑ 87”

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
1. Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με τη διαδικασία του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και υπό τις
προϋποθέσεις του νόμου αυτού, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «ΣΥΝΤΑΞΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕ ΠΥΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΓΣΑ 87», αρ. μελ. 22/2020, προϋπολογισμού 68.819,56 Ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
2. Αναθέτουσα Αρχή :
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού)
Ταχ. Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, 552 36
Τηλ. : 2313 302742, 2313 302700
Fax : 2310 334191
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS : EL522
3. Ο Συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 22η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
(ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στο κτίριο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Πυλαίας – Χορτιάτη, Φιλίππου 52 και Θερμοπυλών στην Πυλαία, από την αρμόδια επιτροπή.
4. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση την τιμή.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.pileahortiatis.
gr
Πληροφορίες: Αρμόδιος υπάλληλος : Αικατερίνη Μανίκα τηλ.: 2313 302731, FAX επικοινωνίας: 2310
334191.
6. Κωδικός CPV: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 71222100-1
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό:
Οι προσφέροντες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται
στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών, στις κατηγορίες
μελετών :
 Κατηγορία μελέτης (16) Μελέτες Τοπογραφίας, πτυχία τάξης Β και άνω
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο