ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΕ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 2021-2022”

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ

  1. Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021, για την ανάθεση του έργου «Συντηρήσεις οδών Δ.Ε Χορτιάτη 2021-2022», αρ. μελ. 41/2021, προϋπολογισμού 274.357,95(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε  και απρόβλεπτα ανέρχεται στο ποσό των 221.256,41 Ευρώ για έργα κατηγορίας  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  (CPV:  45233141-9).
  2. Αναθέτουσα Αρχή :

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού)
Ταχ. Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, 552 36
Τηλ. : 2313 302741, 2313 302700
Fax :   2310 334191
e-mail : [email protected]
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS : EL522

  1. Περιγραφή αντικειμένου Δημόσιας Σύμβασης :

Το έργο ανήκει στην κατηγορία των Έργων Οδοποιίας αφορά την συντήρηση των οδών της Δ.Ε Χορτιάτη του Δήμου.

  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου  www.pilea-hortiatis.gr  Πληροφορίες: Αρμόδιος υπάλληλος : Γιώργος Σιρκελής τηλ.: 2313 312741,
  2. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό 185431, μέχρι την 10-01-2022, ημέρα Δευτέρα.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 14-01-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., από την επιτροπή διαγωνισμού.

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

  1. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) και τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης πρέπει να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο