ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα προαίρεσης για άλλο ένα (1)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, 28/12/2023
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 47107
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη για δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα προαίρεσης για άλλο ένα (1)»

 

Αριθ. Διακήρυξης: 30/2023

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 280177  Τμήμα 1

                                                       280178  Τμήμα  2

 

Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ι.1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Επωνυμία : Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)

Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, Τ.Κ.55236, Πανόραμα Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Κωδικός NUTS: EL522

Πληροφορίες: Κούρτη Ευτυχία, Παλάσκος Αντώνιος

Τηλ.:  2313-301041, 2313-301040

e-mail: [email protected]

(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr

Ι.2) Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 05/01/2024.

ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΙ.1) Τίτλος:

«Προμήθεια Ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη για δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα προαίρεσης για άλλο ένα (1)».

ΙΙ.2) Κωδικοί CPV: 34913000-0 (=Διάφορα ανταλλακτικά)

ΙΙ.3) Σύντομη περιγραφή

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη για δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα προαίρεσης για άλλο ένα (1)», σύμφωνα με την από 10.11.2023 ορθή επανάληψή της με Α.Π.38370/20.10.2023 μελέτης που συνέταξε η Διεύθυνση Καθαριότητας-Περιβάλλοντος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, όπου αναλύεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.

ΙΙ.4) Η υπηρεσία υποδιαιρείται σε  δύο τμήματα :

ΤΜΗΜΑ 1  : «Ανταλλακτικά για οχήματα με υπερκατασκευές (Απορριμματοφόρα, φορτηγά, Καδοπλυντήρια,  καλαθοφόρα, λεωφορεία, ημιφορτηγά, σάρωθρα με υπερκατασκευή (όχι compact),κλπ.)», εκτιμώμενης αξίας 882.127,50€ (588.085,00€ και προαίρεσης 294.042,50€) πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ 2  : «Ανταλλακτικά για α) επιβατικά οχήματα, β) και αναλώσιμα για όλα τα οχήματα, γ) μηχανήματα έργου,δ) σάρωθρα compact,ε) ελκυστήρες (τρακτέρ)», εκτιμώμενης αξίας 92.872,50 € (61.915,00€ και προαίρεσης 30.957,50€), πλέον ΦΠΑ 24%

ΙΙ.5) Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο της προμήθειας, δηλαδή και για τα δύο (2) τμήματα  είτε μόνο για το τμήμα 1 ή μόνο για το τμήμα 2. Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα ανταλλακτικά κάθε τμήματος για όλα τα οχήματα. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος τμήματος ή τμημάτων δεν γίνονται αποδεκτές. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές και αναπροσαρμόζονται μόνο με τα αναλυτικώς οριζόμενα στην παράγραφο 6.7 της διακήρυξης.

Επισημαίνεται ότι απαιτούνται εγγυήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό ως εξής ανά Τμήμα :

ΤΜΗΜΑ 1 : ποσό 11.761,70€  (έντεκα χιλιάδες επτακόσια εξήντα ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά )

ΤΜΗΜΑ 2 : ποσό    1.238,30€ (χίλια διακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτά)

 

ΙΙ.6) Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης:

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) επί της εκτιμώμενης αξίας του κάθε τμήματος  ανταλλακτικών.

ΙΙ.7) Εκτιμώμενη αξία σύμβασης-Χρηματοδότηση:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 975.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (650.000,00€ € συν ποσό προαίρεσης 325.000,00€)  και συνολικού προϋπολογισμού  € 1.209.000,00 συμπεριλαμβανομένων της προαίρεσης και του ΦΠΑ 24%.                 

α/α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) Φ.Π.Α. 24%

(€)

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ(€)
1 ΤΜΗΜΑ 1 588.085,00 294.042,50 882.127,50 211.710,60 1.093.838,10
2 ΤΜΗΜΑ 2  61.915,00  30.957,50  92.872,50   22.289,40    115.161,90
ΣΥΝΟΛΟ     975.000,00 234.000,00 1.209.000,00

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η Βεβαίωση Πολυετούς Υποχρέωσης της Π.Ο.Υ Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, με αρ. πρωτ. 41326/13.11.2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ013770469 2023-11-15, ΑΔΑ:9ΤΩ5Ω1Ο-Ε08) για την ανάληψη υποχρέωσης με επιβάρυνση του  Κ.Α 02.20.6671.001 του προϋπολογισμού του Δήμου για τα οικονομικά έτη 2024-2027 συνολικού ποσού 1.209.000,00€.

ΙΙ.8) Διάρκεια σύμβασης – Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  για δύο (2) έτη με δικαίωμα προαίρεσης για άλλο ένα (1) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης  είναι  ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη. Κωδικός NUTS: EL522

ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΙΙΙ.1) Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.1 της  σχετικής διακήρυξης.

ΙΙΙ.2) Λόγοι αποκλεισμού:

Οι λόγοι αποκλεισμού οικονομικών φορέων από την συμμετοχή τους στη συνέχεια της διαδικασίας του διαγωνισμού και η απόδειξη μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού τους προβλέπονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 και στο άρθρο 2.2.9 της διακήρυξης.

ΙΙΙ.3) Κριτήρια επιλογής

Οι τρόποι απόδειξης ότι πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια επιλογής αναλύονται στο άρθρο 2.2.9 της διακήρυξης. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν  να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 2.2.8 της διακήρυξης.

ΙΙΙ.3.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: οι οικονομικοί φορείς απαιτείται  να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, για δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

ΙΙΙ.3.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  :

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν :                  

α) γενικό (ολικό) ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο με το 55% (πενήντα πέντε τοις εκατό) του συνολικού προϋπολογισμού του υπό ανάθεσης τμήματος χωρίς Φ.Π.Α. 24% και προαίρεσης κατά τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις και

β) δείκτη βιωσιμότητας: κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις > 1 για όσους έχουν διπλογραφικά βιβλία ή έσοδα / έξοδα> 1 για όσους έχουν απλογραφικά βιβλία για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις του κριτηρίου 2.2.5.α της διακήρυξης. Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, θα πρέπει όλα τα μέλη να καλύπτουν τον δείκτη βιωσιμότητας.

ΙΙΙ.3.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  :

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν οι ίδιοι ετήσιες παραδόσεις πωλήσεων ομοίων ειδών (ανταλλακτικά οχημάτων, μηχανημάτων έργου) για κάθε ένα από τα τρία (3) τελευταία έτη  (παραδόσεις από τα τρία (3) τελευταία έτη) αξίας τουλάχιστον ίσης με το 55% (πενήντα πέντε τοις εκατό) του προϋπολογισμού του κάθε τμήματος χωρίς Φ.Π.Α. 24% και προαίρεσης για το οποίο υποβάλει προσφορά ο διαγωνιζόμενος.

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων ή κοινοπραξία, οι ανωτέρω προϋποθέσεις αφορούν και θα πληρούνται από το κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας.

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται πωλήσεις που αναφέρονται α) σε είδη ανόμοια με αυτά που περιλαμβάνει η σχετική μελέτη (π.χ. ανταλλακτικά εργαλείων χειρός, ελαστικά κλπ.). β) Σε μικτές συμβάσεις (σε κάθε μορφή) που περιλαμβάνουν ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής ή συντήρησης σε κάθε περίπτωση.

ΙΙΙ.3.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με:

α) πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο

β)  πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΝ ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο    και

γ) πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και υγείας προσωπικού στην εργασία ISO 45001:2018 ή ισοδύναμο,

με πεδίο αναφοράς τα ανταλλακτικά οχημάτων και τα ανταλλακτικά μηχανημάτων έργου ώστε να καλύπτουν όλες τις κατηγορίες των αυτοκινούμενων που περιλαμβάνονται στον διαγωνισμό (οχήματα και μηχανήματα έργου).

ΙΙΙ.4) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Οι όροι εκτέλεσης της σύμβασης αναλύονται στα άρθρα 4, 5 και 6 της διακήρυξης. Ειδικότερα :

  1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και το ΦΠΑ.
  2. Πληρωμή αναδόχου: Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή κάθε τμηματικής παράδοσης των αγαθών.
  3. Χρόνος παράδοσης : Ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις δύο (2) εργάσιμες μέρες. Σε περίπτωση που οι εταιρείες δεν έχουν απόθεμα λόγω αντικειμενικής αδυναμίας ο χρόνος θα παρατείνεται ύστερα από συνεννόηση με την υπηρεσία και μέχρι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες.
  4. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

ΙV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΙV.1) Υποβολή προσφορών:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:  05/01/2024 και ώρα 08.00:00 π.µ.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 02/02/2024 και ώρα 15:00:00 μ.μ.

ΙV.2) Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 08/02/2024 και από  ώρα 9:30 π.μ.

ΙV.3) Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού(της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών).

 ΙV.4) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

VΙ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) (πρώην ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της Διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 346 και επόμ. του ν.4412/2016 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ.39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.

Αρμόδιο όργανο για διαδικασία προσφυγής: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) (πρώην ΑΕΠΠ) (Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα Τ.Κ. 18233, e-mail: [email protected], http://www.aepp-procurement.gr)

Πληροφορίες για υποβολή προσφυγών: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη ( Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, Τ.Κ.55236, e-mail: [email protected], http://www.pileahortiatis.gr)

 

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ: 28/12/2023.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο