ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΡΓΑΝΩΝ) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, 15/06/2023
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 22628
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΡΓΑΝΩΝ) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

 

Αριθ. Διακήρυξης: 16/2023

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 196465

 

Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ι.1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)

Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, Τ.Κ.55236

Πληροφορίες: Κούρτη Ευτυχία, Παλάσκος Αντώνιος

Τηλ.: 2313-301041, 2313-301040

e-mail: [email protected]

(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr

Κωδικός NUTS: EL522

Ι.2) Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 21/06/2023.

ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΙ.1) Τίτλος:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΡΓΑΝΩΝ) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΙΙ.2) Κωδικοί CPV: 37535200-9 (όργανα παιδικής χαράς), 34928400-2 (αστικός εξοπλισμός)

ΙΙ.3) Σύντομη περιγραφή:  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών, για την αναβάθμιση 8 υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, μετά των απαραίτητων υλικών διάστρωσης για προστασία από πτώση καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση του αστικού εξοπλισμού αυτών. Επίσης αφορά σε εργασίες των απαιτούμενων διαμορφώσεων, για την ορθή και ασφαλή εγκατάσταση των υπό προμήθεια  ειδών, ώστε όλοι οι χώροι της μελέτης να παραδοθούν πλήρεις, με πιστοποίηση ασφαλούς εγκατάστασης από ανεξάρτητο και διαπιστευμένο φορέα και έτοιμοι προς χρήση, σύμφωνα με όσα αναλυτικά περιγράφονται στην αρ. 10/2023 μελέτη που συνέταξε το Τμήμα  Κτηριακών & Υπαίθριων Χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

ΙΙ.4) Προσφορές:

Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για σύνολο της προμήθειας.

Εγγύηση συμμετοχής υπέρ του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο (2) % της εκτιμώμενης αξίας της προμήθειας, 11.814,58 € ( έντεκα χιλιάδες οκτακόσια δεκατέσσερα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά.

ΙΙ.5) Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:

Η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  τιμής ( χαμηλότερη τιμή προσφοράς) επί του συνόλου των ειδών της σύμβασης και του προϋπολογισμού της μελέτης (άρθρο 2.3.1  της  διακήρυξης).

ΙΙ.6) Εκτιμώμενη αξία σύμβασης-Χρηματοδότηση:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  ανέρχεται στο ποσό των 590.729,00 € (προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24% 732.503,96 € ). Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

Προβλέπεται  δικαίωμα προαίρεσης κατά την κατακύρωση της σύμβασης για μεγαλύτερη  ποσότητα που δεν θα υπερβαίνει το 15% της προκηρυσσόμενης ποσότητας, ήτοι έως 109.875,59€ με ΦΠΑ 24%.

ΙΙ.7) Διάρκεια σύμβασης – Τόπος εκτέλεσης:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οχτώ (8) μήνες από την υπογραφή της.

Τόπος εκτέλεσης σύμβασης :Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη. Κωδικός NUTS: EL522

ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΙΙΙ.1) Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

ΙΙΙ.2) Κριτήρια αποκλεισμού:

Οι λόγοι αποκλεισμού είναι οι λόγοι που προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 και διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσει ο οικονομικός φορέας και περιγράφονται στο άρθρο 2.2.9.2 της σχετικής διακήρυξης.

ΙΙΙ.3) Κριτήρια επιλογής

Τα αποδεικτικά έγγραφα για τα κριτήρια επιλογής περιγράφονται στο άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης.

Η δυνατότητα στήριξης στην ικανότητα τρίτων και υπεργολαβίας  περιγράφονται στο άρθρο 2.2.8 της διακήρυξης.

ΙΙΙ.3.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: οι οικονομικοί φορείς πρέπει να  είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλότητας απαιτείται πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

ΙΙΙ.3.2 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα : οι οικονομικοί φορείς πρέπει να  έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2020,2021, 2022) παραδόσεις προμηθειών συναφών ποσοτικά και ποιοτικό με το αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης , συνολικής αξίας ίσης ή μεγαλύτερης του 50% της ενδεικτικής αξίας

( προϋπολογισμού ) χωρίς το ΦΠΑ.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις θα πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης.

ΙΙΙ.3.3 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: οι οικονομικοί οφείλουν να συμμορφώνονται με:

α) σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 σχετικά με την κατασκευή / εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού παιδικής χαράς, δαπέδων ασφαλείας (συμπ. των χυτών δαπέδων) και αστικού εξοπλισμού και

β) σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 σχετικά με την κατασκευή / εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού παιδικής χαράς, δαπέδων ασφαλείας (συμπ. των χυτών δαπέδων) και αστικού εξοπλισμού.

ΙΙ.4) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

1.Πληρωμή αναδόχου: τμηματικά , με την εξόφληση του 100% έκαστου τιμολογίου  μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής από το Δήμο σύμφωνα και με το άρθρο 5.1 της διακήρυξης.

  1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσοστού 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης
  2. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Ιδιαίτερα προβλέπεται τροποποίηση με το άρθρο 132 παρ .2 του ν. 4412/2016 και δικαίωμα παράτασης της σύμβασης με αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου προαίρεσης (αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά ποσοστό έως 15%).

Αναλυτικά οι όροι εκτέλεσης της Σύμβασης περιγράφονται στα άρθρα 4,5 και 6 της διακήρυξης. 

ΙV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΙV.1) Υποβολή προσφορών:

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 21/06/2023 και ώρα 08.00:00 π.µ.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 21/07/2023 και ώρα 15:00:00 μ.μ.

ΙV.2) Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 26/07/2023 και ώρα 09:30 π.μ.

ΙV.3) Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

ΙV.4) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

VΙ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ), πρώην Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 345 και επόμ. του ν.4412/2016 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ.39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.

Αρμόδιο όργανο για διαδικασία προσφυγής: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ), πρώην ΑΕΠΠ (Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα, Τ.Κ.18233, e-mail: [email protected], http://www.aepp-procurement.gr)

Πληροφορίες για υποβολή προσφυγών: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη ( Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, Τ.Κ.55236, e-mail: [email protected], http://www.pilea-hortiatis.gr).

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ: 15/06/2023.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο