ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, 27/09/2022
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ                                            Αριθ. Πρωτ.: 35131
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

για την προμήθεια με τίτλο

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ»

στο πλαίσιο πρόσκλησης χρηματοδότησης του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» με τίτλο «ΑΤ-03: Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων»

 

Αριθ. Διακήρυξης: 8/2022

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 173014

 

Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ι.1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής / Φορέας Υλοποίησης Έργου:

Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)

Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236

Πληροφορίες: Α. Παλάσκος, Ε. Κούρτη, Στ. Κουτσής, Α. Νίτσου

Τηλ.: +30 2313301040/+30 2313301041/+30 2313301042/+30 2313322011

e-mail: [email protected]

(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr

Κωδικός NUTS: EL522

Ι.2) Στοιχεία Κυρίου του Έργου:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Πυλαίας Χορτιάτη

Ταχ. Δ/νση: 25ης Μαρτίου 17, Ασβεστοχώρι, ΤΚ 62046

Πληροφορίες: Γ. Ψυλλινάκης

Τηλ.: 2310359775

e-mail: [email protected]

Κωδικός NUTS: EL522

(URL): https://www.deyaph.gr

 Ι.3) Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 4/10/2022 και ώρα 08:00π.μ.

ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΙ.1) Τίτλος: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ»

ΙΙ.2) Κωδικοί CPV: 42122430-3 – «Φυγοκεντρικές αντλίες» και 32441200-8 – «Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου»

ΙΙ.3) Σύντομη περιγραφή:  

Το αντικείμενο της Σύμβασης περιγράφεται αναλυτικά στα τεύχη της Αναλυτικής Περιγραφής Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης και των Τεχνικών Προδιαγραφών (Παράρτημα 1 & Παράρτημα 4 της Διακήρυξης).

ΙΙ.4) Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ποσού τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (35.000,00€), η οποία εκδίδεται υπέρ του Κυρίου του Έργου, της ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη (σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση).

ΙΙ.5)

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των προμηθευόμενων ειδών. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της προμήθειας δεν γίνονται αποδεκτές. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής.

ΙΙ.6) Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

ΙΙ.7) Εκτιμώμενη αξία σύμβασης και χρηματοδότηση:

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: 3.364.792,85€ συν ΦΠΑ 24% 807.550,28€, δηλαδή εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 4.172.343,13€.

Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον». Η δαπάνη βαρύνει τις με ΚΑ 12-01-00-04, 54-00-28-24, 61-98-00-09 και 54-00-29-24 σχετικές πιστώσεις των προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 2022 και 2023 της ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη.

Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (αρ. 5036/26.07.2021 (ΑΔΑ: 6Β9Α46ΜΤΛ6-9ΡΗ) απόφαση ένταξης).

ΙΙ.8) Διάρκεια σύμβασης – Τόπος εκτέλεσης:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι 22 μήνες αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού και οι 2 μήνες αφορούν στη δοκιμαστική λειτουργία.

Τόπος εκτέλεσης Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη. Κωδικός NUTS: EL522

ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΙΙΙ.1) Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 2.2.1 της Διακήρυξης.

ΙΙΙ.2) Κριτήρια αποκλεισμού:

Οι λόγοι αποκλεισμού οικονομικών φορέων από τη συμμετοχή τους στη συνέχεια της διαδικασίας του διαγωνισμού και η απόδειξη μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού τους προβλέπονται αναλυτικά στα άρθρα 2.2.3 και 2.2.9, αντίστοιχα, της Διακήρυξης.

ΙΙΙ.3) Κριτήρια επιλογής – Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας:

Οι τρόποι απόδειξης ότι πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια επιλογής αναλύονται στο άρθρο 2.2.9 της Διακήρυξης.

ΙΙΙ.3.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. Απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στην οικεία Διακήρυξη.

ΙΙΙ.3.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:

 1. Ο γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών για κάθε μία από τις οικονομικές χρήσεις 2019, 2020, 2021 πρέπει να είναι ίσος με το 200% (κατ’ ελάχιστον) του προϋπολογισμού της παρούσας Διακήρυξης, χωρίς τον Φ.Π.Α.
 2. Επαρκή πιστοληπτική ικανότητα. Ως επαρκής θεωρείται πιστοληπτική ικανότητα ύψους τουλάχιστον ίση με το 50% του προϋπολογισμού χωρίς τον ΦΠΑ.
 3. Θα πρέπει να καλύπτουν τον δείκτη βιωσιμότητας: κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις > 1 κατά τις τρεις (3) τελευταίες, πριν από το έτος του διαγωνισμού, οικονομικές χρήσεις (δηλαδή από 1-1 ως 31-12 για τα έτη 2019, 2020, 2021). Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, θα πρέπει όλα τα μέλη να καλύπτουν τον δείκτη βιωσιμότητας. Ειδικότερα για τους συμμετέχοντες που δεν έχουν κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, προσκομίζεται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου και του λογιστή με την οποία θα δηλώνονται τα μεγέθη του κυκλοφορούν ενεργητικού και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. Η απαίτηση για τον δείκτη βιωσιμότητας: κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις > 1, αφορά σε όλα τα μέλη τη ένωσης.

ΙΙΙ.3.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:

α) Επαγγελματική εμπειρία του διαγωνιζόμενου σε παρόμοιες προμήθειες η οποία θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με συμβάσεις και πρωτόκολλα παραλαβής ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ελάχιστου συνολικού ποσού 200.000€ της τελευταίας πενταετίας (από τουλάχιστον πέντε διαφορετικές υπηρεσίες είτε ΔΕΥΑ είτε Δήμους) σε αντικείμενο προμήθειας που προσδιορίζεται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.6 της  Διακήρυξης.

Το ανωτέρω αντικείμενο, θα πρέπει να έχει εκτελεστεί σε περίπτωση κοινοπραξίας, από μέλος αυτής με ποσοστό συμμετοχής στην κοινοπραξία μεγαλύτερο ή ίσο του 50%.

β) να διαθέτουν εμπειρία εκτέλεσης τουλάχιστον τριών (3) συμβάσεων υλοποίησης συστημάτων τηλε-ελέγχου και χειρισμού Η/Μ εγκαταστάσεων ύδρευσης ή άρδευσης την τελευταία πενταετία. Έκαστη σύμβαση θα έχει οικονομικό αντικείμενο τουλάχιστον 400.000€ χωρίς ΦΠΑ και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 25 απομακρυσμένα σημεία ελέγχου και 1 κεντρικό σταθμό ελέγχου (ΚΣΕ), κατά τα τελευταία 5 χρόνια (στοιχείο τεκμηρίωσης αποτελεί η ημερομηνία πρωτοκόλλου παραλαβής) που να βασίζεται σε ασύρματες επικοινωνίες UHF.

γ) να παρουσιάσουν  τρεις (3) συμβάσεις και τρία (3) πρωτόκολλα παραλαβής ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης σχετικές με προμήθεια ηλεκτρικού πίνακα ή πινάκων, της τελευταίας πενταετίας σε ΔΕΥΑ ή Δήμους. Έκαστη βεβαίωση θα έχει οικονομικό αντικείμενο τουλάχιστον 400.000€ και στην οποία θα εμπεριέχεται η προμήθεια ηλεκτρικού πίνακα ή πινάκων.

δ) να διαθέτουν, εμπειρία εκτέλεσης τουλάχιστον τριών (3) προμηθειών ηλεκτρολογικών ρυθμιστών στροφών για εφαρμογές ύδρευσης ή άρδευσης ή αποχέτευσης κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια, έκαστη εκ των οποίων οικονομικού αντικειμένου τουλάχιστον 400.000€ και να περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 ηλεκτρολογικούς πίνακες με τουλάχιστον 1 ρυθμιστή στροφών ο κάθε πίνακας.

ε) να διαθέτουν τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό:

στα πλαίσια του ποιοτικού ελέγχου

 1. i) Δοκιμαστήριο αντλιών και ηλεκτροκινητήρων
 2. ii) Μηχανουργείο με βασικό μηχανολογικό εξοπλισμό κατάλληλο για την κατασκευή, συντήρηση και
  επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων

iii) Περιελικτήριο με βασικό εξοπλισμό περιέλιξης ηλεκτροκινητήρων και μετασχηματιστών διανομής, καθώς και γενικότερης επισκευής τους

σύμφωνα με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις που προσδιορίζεται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.6 της Διακήρυξης.

στ) να διαθέτουν το ακόλουθο προσωπικό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας:

 • Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ,
 • Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ,
 • Μηχανικό Αυτοματισμού ΤΕ, ως υπεύθυνους των αντικειμένων που προσδιορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.6 της Διακήρυξης.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 2.2.8 της Διακήρυξης.

ΙΙΙ.3.4  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να συμμορφώνονται με:

 • το Ευρωπαϊκό πρότυπο διασφάλισης της ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού,
 • το Ευρωπαϊκό πρότυπο τήρησης συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο, με πεδίο εφαρμογής ανάλογο του αντικειμένου της σύμβασης,
 • Αναφορικά με την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, οφείλουν να συμμορφώνονται με το πρότυπο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ISO 45001:2018 ή ισοδύναμο, με πεδίο εφαρμογής σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού,
 • Το Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO39001:2012 – Σύστημα διαχείρισης της οδικής ασφάλειας με πεδίο αναφοράς με πεδίο εφαρμογής ανάλογο του αντικειμένου της σύμβασης, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στο άρθρο 2.2.7 της Διακήρυξης.

ΙΙΙ.4) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

 1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσοστού 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, η οποία εκδίδεται υπέρ του Κυρίου του Έργου, της ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη.
 2. Εγγύηση προκαταβολής για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής, στην περίπτωση χορήγησής της σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και 2.1.5 και 5.1.1 της Διακήρυξης.
 3. Εγγύηση καλής λειτουργίας ποσού 60.000,00€.
 4. Χρόνος παράδοσης:

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά, πλήρως, μέχρι της θέσης σε λειτουργία, σε τμηματικές προθεσμίες σύμφωνα με το πρόγραμμα εκτέλεσης της προμήθειας, όπως προβλέπεται στα Παραρτήματα 2 (άρθρο 5 κεφ. Α 2) και 7 της Διακήρυξης και στην προσφορά του.

5. Πληρωμή αναδόχου: κατά στάδια σύμφωνα με το άρθρο 5 κεφ. Β της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του Παραρτήματος 2 της Διακήρυξης και με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών σύμφωνα και με το άρθρο 5.1 της Διακήρυξης. Ο ανάδοχος εκδίδει τα προβλεπόμενα από τον ΚΒΣ φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια, δελτία αποστολής κ.α.) στο όνομα του Κυρίου του Έργου.

 1. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής.
 2. Η επίβλεψη της εκτέλεσης της προμήθειας γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

Αναλυτικά οι όροι εκτέλεσης της Σύμβασης περιγράφονται στα άρθρα 4, 5 και 6 της Διακήρυξης.

ΙV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΙV.1) Υποβολή προσφορών:

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 4/10/2022 και ώρα 08.00:00 π.µ.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 4/11/2022 και ώρα 15:00:00 μ.μ.

ΙV.2) Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 10/11/2022 και από ώρα 09:30 π.μ.

ΙV.3) Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

ΙV.4) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

V: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) (πρώην ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της Διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 345 και επόμ. του ν.4412/2016 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ.39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.

Αρμόδιο όργανο για διαδικασία προσφυγής: Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα 18233, e-mail: [email protected], http://www.aepp-procurement.gr)

Πληροφορίες για υποβολή προσφυγών: Τμήμα Προμηθειών Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Πανόραμα Θεσσαλονίκης, Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236, e-mail: [email protected], http://www.pilea-hortiatis.gr).

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ: 27/09/2022.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο