ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια «Υγρών καυσίμων και λιπαντικών» για τον Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, 27.12.2021
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ                                                 Α.Π.: 47891
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για την προμήθεια
«Υγρών καυσίμων και λιπαντικών»
για τον Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα

Αριθ. Διακήρυξης: 22/2021
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 149400 (Ομάδα Α), 149401 (Ομάδα Β)

Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236
Πληροφορίες: Α. Νίτσου, Α. Παλάσκος
Τηλ.: 2313-322011, 2313-301040
e-mail: [email protected]
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: EL522

Ι.2) Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 04.01.2022 και ώρα 08:00π.μ.

ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.1) Τίτλος:  Προμήθεια «Υγρών καυσίμων και λιπαντικών» για τον Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα

ΙΙ.2) Κωδικοί CPV[09134200-9]-Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ, [09132100-4]-Αμόλυβδη βενζίνη, [09135100-5]-Πετρέλαιο θέρμανσης, [09211100-2]-Έλαια κινητήρων, [24957000-7]-Χημικά πρόσθετα, [24951000-5]-Γράσα και λιπαντικά και [24951100-6]-Λιπαντικά

ΙΙ.3) Σύντομη περιγραφή:
Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων, λιπαντικών, χημικών πρόσθετων και γράσων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΚΕΚΠΑΠ), της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΚΕΠΑΠ), της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την Α.Π.39864/04.11.2021 (ορθή επανάληψη 08.11.2021) Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος.
Η προμήθεια υποδιαιρείται στα ακόλουθα Τμήματα (Ομάδες):
ΤΜΗΜΑ 1 (ΟΜΑΔΑ Α): «ΕΙΔΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ»
ΤΜΗΜΑ 2 (ΟΜΑΔΑ Β): «ΕΙΔΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ»

ΙΙ.4) Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δηλαδή ποσού 36.379,27 € (τριάντα έξι χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα εννιά ευρώ και είκοσι επτά λεπτά) αν η προσφορά αφορά το σύνολο της προμήθειας (δηλαδή και τα δύο τμήματα-ομάδες Α΄ και Β΄), ενώ, αν η προσφορά αφορά ένα εκ των δύο τμημάτων: ποσού 21.000,00 € (είκοσι μία χιλιάδες ευρώ) για το Τμήμα 1 (Ομάδα Α) και ποσού 15.379,27 € (δεκαπέντε χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα εννιά ευρώ και είκοσι επτά λεπτά) για το Τμήμα 2 (Ομάδα Β).

ΙΙ.5) Υποβάλλονται προσφορές είτε για το σύνολο της προμήθειας, δηλαδή και για τα δύο (2) Τμήματα [δύο (2) ομάδες]: Α-(Είδη χονδρικής) και Β-(Είδη λιανικής) είτε για μία ομάδα. Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη της κάθε προσφερόμενης ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσότερων ειδών της Ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για τη συγκεκριμένη Ομάδα. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Για την Ομάδα Α: Είδη χονδρικής (πετρέλαιο κίνησης) και τα είδη: πετρέλαιο θέρμανσης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης λιανικής της Ομάδας Β το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης είναι σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζεται. Για τις τιμές των λοιπών ειδών (: έλαια προστασίας κινητήρα) της Ομάδας Β δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής.

ΙΙ.6) Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τη συνολική εκτιμώμενη αξία κάθε ομάδας και συγκεκριμένα:
·      Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης τιμής χονδρικής πώλησης πετρελαίου κίνησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης κατά την ημέρα παράδοσης αυτών, το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (αρ.63 του ν.4257/2014 ΦΕΚΑ΄93)
·      Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης κατά την ημέρα παράδοσης αυτών, το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (αρ.63 του ν.4257/2014 ΦΕΚΑ΄93)
·      Τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια των ελαίων προστασίας κινητήρων.
Χαμηλότερη τιμή νοείται αυτή που θα δοθεί για το σύνολο των ποσοτήτων της ομάδας και όχι για κάθε είδος χωριστά.

ΙΙ.7) Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Εκτιμώμενη καθαρή αξία της σύμβασης για τον Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα για το σύνολο της προμήθειας: 1.818.963,50€ συν ΦΠΑ 24 % 436.551,24€, ήτοι εκτιμώμενη συνολική αξία: 2.255.514,74€. Ομάδα Α: 1.050.000,00€ + 252.000,00€ (ΦΠΑ 24%) = 1.302.000,00€ και Ομάδα Β: 768.963,50€ + 184.551,24€ (ΦΠΑ 24%) = 953.514,74€. Τα προς προμήθεια είδη και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανά νομικό πρόσωπο αναλύονται στην Α.Π.39864/04.11.2021 (ορθή επανάληψη 08.11.2021) Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη και τα νομικά του πρόσωπα, για τα είδη και τις ποσότητες που αναφέρονται αναλυτικά στην Α.Π.39864/04.11.2021 (ορθή επανάληψη 08.11.2021) μελέτη. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει ξεχωριστά τον Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, στους ΚΑ του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2022, 2023 και 2024 όπως αναφέρονται αναλυτικά και κατανέμονται ανά έτος στην προαναφερόμενη μελέτη και στα λοιπά σχετικά έγγραφα.
Οι ποσότητες που αφορούν τις σχολικές μονάδες του Δήμου θα βαρύνουν τις δαπάνες για τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα για τα οικονομικά έτη 2022, 2023, 2024. (Οι Σχολικές Επιτροπές λόγω του ειδικού καθεστώτος που τις διέπει δεν τηρούν προϋπολογισμό και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν ΚΑ).

ΙΙ.8) Διάρκεια σύμβασης – Τόπος εκτέλεσης:
Η χρονική διάρκεια κάθε σύμβασης θα είναι μέχρι την εξάντληση των πιστώσεων, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31.8.2024. Η σύμβαση για κάθε μία ομάδα θα υπογραφεί αμέσως μετά την λήξη της προηγούμενης σύμβασης για τα είδη της εν λόγω ομάδας. Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να υπογράψει επιμέρους συμβάσεις με τον Δήμο και έκαστο νομικό πρόσωπο.
Τόπος εκτέλεσης Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη. Κωδικός NUTS: EL522

ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙΙ.1) Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.1 της διακήρυξης.

ΙΙΙ.2) Κριτήρια αποκλεισμού:
Οι λόγοι αποκλεισμού οικονομικών φορέων από την συμμετοχή τους στη συνέχεια της διαδικασίας του διαγωνισμού και η απόδειξη μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού τους προβλέπονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 και στο άρθρο 2.2.9 της διακήρυξης.

ΙΙΙ.3) Κριτήρια επιλογής – Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας:
ΙΙΙ.3.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό, σύμφωνα και με τα αναλυτικά οριζόμενα στην οικεία διακήρυξη. Αποδεικνύεται με πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.
ΙΙΙ.3.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:
Οι οικονομικοί φορείς, τόσο για την Ομάδα Α όσο και για την Ομάδα Β, απαιτείται: κατά τις τρεις (3) τελευταίες, πριν από το έτος του διαγωνισμού, οικονομικές χρήσεις (δηλαδή από 1-1 ως 31-12 για τα έτη 2018, 2019 και 2020), να έχουν ολικό ετήσιο κύκλο εργασιών  ίσο με το 200%  του συνολικού προϋπολογισμού της υπό ανάθεσης ομάδας. Αποδεικνύεται με κατάθεση αντιγράφων ισολογισμών των ετών 2018, 2019 και 2020 (για όσους έχουν υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού) ή φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε3, Ε5 ή Ν) της επιχείρησης, ανάλογα με το είδος αυτής.
ΙΙΙ.3.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (μόνο για την Ομάδα Β):
Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται για την Ομάδα Β:
(α) Να έχει εκτελέσει επιτυχώς μία (1) ή περισσότερες προμήθειες, κατά την προηγούμενη τριετία, το σύνολο των οποίων να είναι ίσο με το 100% του συνολικού προϋπολογισμού της υπό ανάθεσης ομάδας, παρόμοιου αντικειμένου δηλαδή προμήθεια υγρών καυσίμων ή λιπαντικών. Αποδεικνύεται με κατάθεση καταλόγου παρόμοιων προμηθειών που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη τριετία με αναφορά του τίτλου της παροχής υπηρεσίας, του φορέα/ιδιοκτήτη, του ποσού της σύμβασης, συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου και της χρονικής διάρκειας υλοποίησης και του δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα/ιδιοκτήτη για τα τρία (3) τελευταία έτη. Εάν ο φορέας/ιδιοκτήτης είναι ιδιωτικός, θα προσκομιστεί βεβαίωση του φορέα όπου θα αναγράφεται το είδος της προμήθειας και το ποσό της προμήθειας. Εάν ο φορέας/ιδιοκτήτης είναι δημόσιος θα πρέπει να προσκομιστούν αντίγραφα των συναφθεισών συμβάσεων και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αυτών.
(β) Να έχει στη διάθεσή του τα απαιτούμενα μηχανήματα και εγκαταστάσεις για την εκτέλεση της σύμβασης, ήτοι:
Α) Τουλάχιστον ένα (1) βυτιοφόρο μεταφοράς πετρελαίου θέρμανσης-υγρών καυσίμων μικρών σχετικά  διαστάσεων που δεν θα ξεπερνά 4,5Χ1,9m (ΜΧΠ)(±3%). Για την απόδειξή του ο συμμετέχων πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει σχετική άδεια κυκλοφορίας από όπου θα προκύπτουν ο ιδιοκτήτης, το μεταφερόμενο είδος  και οι διαστάσεις του και
Β) εγκαταστάσεις πρατηρίου καυσίμων από όπου θα ανεφοδιάζονται τα οχήματα του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, οι οποίες δεν μπορεί να βρίσκονται σε ακτίνα μεγαλύτερη των 6,5 km (±5%) από την έδρα του Δήμου Πυλαίας–Χορτιάτη στο Πανόραμα. Για την απόδειξή του ο συμμετέχων πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει την άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων από όπου θα ανεφοδιάζονται τα οχήματα του Δήμου και των Νομικών Προσώπων.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων για: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και για: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (μόνο για την Ομάδα Β), ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 2.2.8 της διακήρυξης
ΙΙΙ.3.2  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται τόσο για την Ομάδα Α όσο και για την Ομάδα Β με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας: να διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας EN ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο σχετικό με την αποθήκευση  και διανομή υγρών καυσίμων.

ΙΙΙ.4) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσοστού 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης που αφορά εκάστοτε νομικό πρόσωπο.
2. Χρόνος παράδοσης: τα καύσιμα και λιπαντικά θα παραδίδονται στον Δήμο και στα νομικά του πρόσωπα στις εργάσιμες ημέρες και ώρες ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, σύμφωνα με την Α.Π.39864/04.11.2021 (ορθή επανάληψη 08.11.2021) μελέτη και το άρθρο 6.1 της διακήρυξης.
3.Πληρωμή αναδόχουμε την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών που παραδίδονται τμηματικά εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 6.1 της διακήρυξης και την έκδοση των νόμιμων δικαιολογητικών σύμφωνα και με το άρθρο 5.1 της διακήρυξης.
4. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Αναλυτικά οι όροι εκτέλεσης της Σύμβασης περιγράφονται στα άρθρα 4, 5 και 6 της διακήρυξης.

ΙV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΙV.1) Υποβολή προσφορών:
Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 04.01.2022 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών31.01.2022 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
ΙV.2) Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 04.02.2022 και από ώρα 09:30 π.μ.
ΙV.3) Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
ΙV.4) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

V: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 345 και επόμ. του ν.4412/2016 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ.39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.
Αρμόδιο όργανο για διαδικασία προσφυγής: ΑΕΠΠ (Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα 18233, e-mail: [email protected]http://www.aepp-procurement.gr)
Πληροφορίες για υποβολή προσφυγών: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη ( Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236, e-mail: [email protected]http://www.pilea-hortiatis.gr).

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ: 27/12/2021.

Πανόραμα,   27/12/2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο