ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ με τίτλο Προμήθεια «Υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τρία (3) έτη από την υπογραφή της σύμβασης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, 13/03/2024
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 9153
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

με τίτλο

Προμήθεια «Υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τρία (3) έτη από την υπογραφή της σύμβασης»

 

Αριθ. Διακήρυξης:  2/2024 (Οδηγία 2014/24/ΕΕ)

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 346752 ΤΜΗΜΑ Α, 346755 ΤΜΗΜΑ Β

 

1: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ)

1.1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)

Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236, Πανόραμα Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Πληροφορίες: Στυλιανή Γαλάνη, Στέλιος Νικ Κουτσής

Τηλ.: 2313301043, 2313301042

e-mail: [email protected]

(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr

Κωδικός NUTS: EL522

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης: 1007.E80712.0001

 

2: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

2.1) Τίτλος:

Προμήθεια «Υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τρία (3) έτη από την υπογραφή της σύμβασης»

 

2.2) Κωδικοί CPV:

 • [09134200-9]-Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ,
 • [09132100-4]-Αμόλυβδη βενζίνη,
 • [09135100-5]-Πετρέλαιο θέρμανσης,
 • [09211000-1]-Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα,
 • [24957000-7]-Χημικά πρόσθετα,
 • [24951000-5]-Γράσα και λιπαντικά και
 • [24951100-6]-Λιπαντικά

 

2.3) Σύντομη περιγραφή:  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων, λιπαντικών, χημικών πρόσθετων και γράσων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, σύμφωνα με την Α.Π.433/08.01.2024 (ορθή επανάληψη 05.02.2024) Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος. Η σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο τμήματα.

2.4) Κριτήρια αποκλεισμού:

Οι λόγοι αποκλεισμού είναι οι λόγοι που προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 και διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσει ο οικονομικός φορέας και περιγράφονται στο άρθρο 2.2.9.2 της αριθ. 2/2024 διακήρυξης.

2.5) Όροι δημοσίων συμβάσεων:

Μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ για τις οποίες ο προσφέρων μπορεί να υποβάλλει προσφορές: δύο (2).

Μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα : δύο (2).

 

3) Προσφορές:

Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα (παρτίδες):

 • ΤΜΗΜΑ Α: «ΕΙΔΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 1.875.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ: 450.000,00€ και συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 2.325.000,00€).
 • ΤΜΗΜΑ Β: «ΕΙΔΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 1.165.943,10€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ: 272.626,34€ και συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 1.135.943,10€, πλέον ποσού προαίρεσης 30.000,00€, ΦΠΑ προαίρεσης 24% 7.200,00€, συνολική εκτιμώμενη αξία 1.445.769,44€).

Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη του κάθε προσφερόμενου Τμήματος. Απόρριψη ενός ή περισσότερων ειδών του τμήματος επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για το συγκεκριμένο Τμήμα.

Εγγύηση συμμετοχής υπέρ του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, που αντιστοιχεί σε ποσοστό έως δύο (2) % της εκτιμώμενης αξίας της προμήθειας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι:

 • ποσού 218,00€ (εξήντα χιλιάδες διακόσια δεκαοχτώ ευρώ) στην περίπτωση που η προσφορά αφορά το σύνολο της προμήθειας (δηλαδή και τα δύο τμήματα Α΄ και Β΄),

ενώ, στην περίπτωση που η προσφορά αφορά ένα εκ των δύο τμημάτων:

 • ποσού 500,00€ (τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) για το Τμήμα A
 • ποσού 718,00€ (είκοσι δύο χιλιάδες επτακόσια δεκαοχτώ ευρώ) για το Τμήμα B.

 

3.1) Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά τμήμα και συγκεκριμένα:

 • Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης τιμής χονδρικής πώλησης πετρελαίου κίνησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, κατά την ημέρα παράδοσης αυτών, το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (αρ.63 του ν.4257/2014 ΦΕΚΑ΄93).
 • Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης πετρελαίου θέρμανσης και βενζίνης αμόλυβδης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, κατά την ημέρα παράδοσης αυτών, το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (αρ.63 του ν.4257/2014 ΦΕΚΑ΄93).
 • Τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια των ελαίων προστασίας κινητήρων.

Χαμηλότερη τιμή νοείται αυτή που θα δοθεί για το σύνολο των ποσοτήτων του τμήματος και όχι για κάθε είδος χωριστά,

όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.3.1 της σχετικής διακήρυξης.

 

3.2) Εκτιμώμενη αξία σύμβασης-Χρηματοδότηση:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.040.943,10€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (συνολικό ποσό προϋπολογισμού 3.770.769,44€, καθαρή αξία 3.010.943,10€, ΦΠΑ 24% 722.626,34€, ποσό προαίρεσης 30.000,00€, ΦΠΑ 24% προαίρεσης 7.200,00€). Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

 

3.3) Διάρκεια σύμβασης – Τόπος εκτέλεσης:

Η χρονική διάρκεια κάθε σύμβασης θα είναι για τρία (3) χρόνια, μέχρι την εξάντληση των πιστώσεων, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31.8.2027.

Τόπος εκτέλεσης Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, Θεσσαλονίκη. Κωδικός NUTS: EL522

 

3.4) Κριτήρια επιλογής

Τα αποδεικτικά έγγραφα για τα κριτήρια επιλογής περιγράφονται στο άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν  να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 2.2.8 της διακήρυξης.

3.4.1)_ Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλότητας απαιτείται πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.

 

3.4.2)  Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:

Για το Τμήμα Α:

Κατά τις τρεις (3) τελευταίες, πριν από το έτος του διαγωνισμού, οικονομικές χρήσεις (δηλαδή από 1-1 ως 31-12 για τα έτη 2020, 2021 και 2022), να έχουν ολικό ετήσιο κύκλο εργασιών ίσο με το 200% του συνολικού προϋπολογισμού του υπό ανάθεση τμήματος.

Για το Τμήμα Β:

Κατά τις τρεις (3) τελευταίες, πριν από το έτος του διαγωνισμού, οικονομικές χρήσεις (δηλαδή από 1-1 ως 31-12 για τα έτη 2020, 2021 και 2022), να έχουν ολικό ετήσιο κύκλο εργασιών ίσο με το 200% του συνολικού προϋπολογισμού του υπό ανάθεση τμήματος.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

 

3.4.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:

Για το Τμήμα Β:

(α) Να έχει εκτελέσει επιτυχώς μία (1) ή περισσότερες προμήθειες, κατά την προηγούμενη τριετία από την ημέρα του διαγωνισμού, το σύνολο των οποίων να είναι ίσο με το 100% του συνολικού προϋπολογισμού της υπό ανάθεσης ομάδας, παρόμοιου αντικειμένου δηλαδή προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, εκ των οποίων τουλάχιστον το 10% θα αφορά λιπαντικού.

(β) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα απαιτούμενα μηχανήματα και εγκαταστάσεις για την εκτέλεση της σύμβασης, ήτοι:

Α) Τουλάχιστον δύο (2) βυτιοφόρα μεταφοράς πετρελαίου θέρμανσης-υγρών καυσίμων, εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα (1) βυτιοφόρο μεταφοράς πετρελαίου θέρμανσης-υγρών καυσίμων μικρών σχετικά  διαστάσεων, που δεν θα ξεπερνά 4,5Χ1,8m (ΜΧΠ)(±3%).

Β) εγκαταστάσεις πρατηρίου καυσίμων από όπου θα ανεφοδιάζονται τα οχήματα του Δήμου, οι οποίες δεν μπορεί να βρίσκονται σε ακτίνα μεγαλύτερη των 6,5 km (±8%) από την έδρα του Δήμου Πυλαίας–Χορτιάτη στο Πανόραμα.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

 

3.4.7) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Για την απόδειξη της ανωτέρω συμμόρφωσης θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας που να είναι σε ισχύ τόσο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Για το Τμήμα Α:

EN ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο σχετικό με την αποθήκευση και διανομή υγρών καυσίμων.

Για το Τμήμα Β:

EN ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο σχετικό με την αποθήκευση και διανομή υγρών καυσίμων και προμήθεια λιπαντικών.

 

3.5) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

 1. Χρηματοδότηση σύμβασης: ίδιοι πόροι
 2. Πληρωμή αναδόχου: θα πραγματοποιείται με το 100% της συμβατικής αξίας των ειδών της προμήθειας που παραδίδονται τμηματικά εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 6.1, μετά την οριστική παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και μετά την έκδοση των νόμιμων δικαιολογητικών σύμφωνα και με το άρθρο 5.1 της διακήρυξης.
 3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού:
 • ποσού 000,00€ (εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ) για το ΤΜΗΜΑ Α και
 • ποσού 437,72€ (σαράντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα επτά ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών) για το ΤΜΗΜΑ Β.
 1. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β΄ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται τροποποίηση της σύμβασης για την προαίρεση διότι εμπεριέχεται στην αρχική σύμβαση και απλώς ενεργοποιείται με τη διαδικασία που περιγράφεται στη σχετική μελέτη και στην παράγραφο 1.3 της διακήρυξης.

Αναλυτικά οι όροι εκτέλεσης της Σύμβασης περιγράφονται στα άρθρα 4, 5 και 6 της διακήρυξης.

 

3.6) Υποβολή προσφορών:

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού, με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 14.03.2024 και ώρα 08.00:00 π.µ.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 12.04.2024 και ώρα 15:00:00 μ.μ.

1) Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 17.04.2024 και ώρα 09:30 π.μ.

2) Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών: ένα (1) έτος.

2) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

 

4: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της αριθ. 2/2024 διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 346 και επόμ. του ν.4412/2016 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ.39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.

Αρμόδιο όργανο για διαδικασία προσφυγής: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ), (Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα, Τ.Κ.18233, e-mail: [email protected], http://www.aepp-procurement.gr)

Πληροφορίες για υποβολή προσφυγών: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη ( Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, Τ.Κ.55236, e-mail: [email protected], http://www.pilea-hortiatis.gr).

 

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ: 12.03.2024

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο