ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ με τίτλο «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πυλαίας για τα σχολικά έτη 2023-2024 και 2024-2025»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, 26/06/2023
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 23868
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

με τίτλο

«Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πυλαίας για τα σχολικά έτη 2023-2024 και 2024-2025»

 

Αριθ. Διακήρυξης: 17/2023

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 197040

 

Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ι.1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)

Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236

Πληροφορίες: Παλάσκος Αντώνιος, Κούρτη Ευτυχία, Γαλάνη Στυλιανή

Τηλ.: 2313-301040, 1041, 1043

e-mail: [email protected]

(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr

Κωδικός NUTS: EL522

Ι.2) Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 04/07/2023.

ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΙ.1) Τίτλος:

«Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πυλαίας για τα σχολικά έτη 2023-2024 και 2024-2025»

ΙΙ.2) Κωδικοί CPV:

15894210-6 «Σχολικά Γεύματα»

ΙΙ.3) Σύντομη περιγραφή:  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια έτοιμου φαγητού (πλήρες μεσημβρινό γεύμα) για τη σίτιση μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πυλαίας για τα σχολικά έτη 2023-2024 και 2024-2025, σύμφωνα με την Α.Π.οικ.3698/31.01.2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 24.02.2023) μελέτη.

ΙΙ.4) Προσφορές:

Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού.  

Εγγύηση συμμετοχής υπέρ του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη 11.320,00 (έντεκα χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ).

ΙΙ.5) Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο των ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.3.1 της σχετικής διακήρυξης.

ΙΙ.6) Εκτιμώμενη αξία σύμβασης-Χρηματοδότηση:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 639.591,30€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% 73.581,30€ καθαρή αξία 566.010,00€. Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

ΙΙ.7) Διάρκεια σύμβασης – Τόπος εκτέλεσης:

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για τα σχολικά έτη 2023-2024 και 2024-2025, από την ανάρτηση του σχετικού συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., έως τη λήξη του σχολικού έτους 2024-2025.

Τόπος εκτέλεσης Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη. Κωδικός NUTS: EL522

ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΙΙΙ.1) Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

ΙΙΙ.2) Κριτήρια αποκλεισμού:

Οι λόγοι αποκλεισμού είναι οι λόγοι που προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 και διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσει ο οικονομικός φορέας και περιγράφονται στο άρθρο 2.2.9.2 της αριθ. 17/2023 διακήρυξης.

ΙΙΙ.3) Κριτήρια επιλογής

Τα αποδεικτικά έγγραφα για τα κριτήρια επιλογής περιγράφονται στο άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης.

ΙΙΙ.3.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλότητας απαιτείται πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.

ΙΙΙ.3.2  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

α) κατά τη διάρκεια της προηγούμενης τετραετίας, ήτοι από 01.01.2019 έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία σύμβαση προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου, ύψους 283.500,00€ και άνω (χωρίς ΦΠΑ) για το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η παραπάνω ελάχιστη απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται από κάθε μέλος της ένωσης και

β) να διαθέτουν Τεχνολόγο τροφίμων. Για την απόδειξη της κάλυψης της εν λόγω απαίτησης πρέπει να προσκομιστεί αντίγραφο του πτυχίου Τεχνολόγου Τροφίμων του συμμετέχοντα (σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων) είτε μέλους (σε περίπτωση εταιρειών), είτε υπάλληλου του οποίου η ειδικότητα να αναφέρεται στην κατάσταση μισθοδοσίας του διαγωνιζόμενου (σε αυτή τη περίπτωση θα προσκομιστεί αντίγραφο της υποβαλλόμενης κατάστασης προσωπικού στην επιθεώρηση εργασίας).

Η δυνατότητα στήριξης στην ικανότητα τρίτων και υπεργολαβίας  περιγράφονται στο άρθρο 2.2.8 της διακήρυξης.

ΙΙΙ.3.3  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με:

α) σύστημα ποιότητας ISO 9001:2015

β) σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων ISO 22000:2005

γ) σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία ISO 45001:2018

ΙΙΙ.4) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

1.Πληρωμή αναδόχου: θα πραγματοποιείται με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των τμηματικών παραδόσεων των ειδών, από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και μετά την έκδοση των νόμιμων δικαιολογητικών σύμφωνα και με το άρθρο 5.1 της διακήρυξης.

  1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, δηλ. ποσού 22.640,40€ (είκοσι δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ και σαράντα λεπτά).
  2. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, σύμφωνα με το άρθρο 4.5 της διακήρυξης. Προβλέπεται χρονική παράταση μέχρι ανάδειξης αναδόχου από τον επόμενο διαγωνισμό εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί οι συμβατικές ποσότητες, εκτός των εορτών, αργιών και εξετάσεων, (όπως ορίζεται με τις σχετικές αποφάσεις του Υπ. Παιδείας), σύμφωνα με το συνημμένο εβδομαδιαίο διαιτολόγιο.

Αναλυτικά οι όροι εκτέλεσης της Σύμβασης περιγράφονται στα άρθρα 4,5 και 6 της διακήρυξης.

ΙV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΙV.1) Υποβολή προσφορών:

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 04/07/2023 και ώρα 08.00:00 π.µ.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 27/07/2023 και ώρα 15:00:00 μ.μ.

ΙV.2) Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 01/08/2023 και ώρα 09:30 π.μ.

ΙV.3) Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

ΙV.4) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

VΙ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ), πρώην Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 345 και επόμ. του ν.4412/2016 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ.39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.

Αρμόδιο όργανο για διαδικασία προσφυγής: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ), πρώην ΑΕΠΠ (Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα, Τ.Κ.18233, e-mail: [email protected], http://www.aepp-procurement.gr)

Πληροφορίες για υποβολή προσφυγών: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη ( Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, Τ.Κ.55236, e-mail: [email protected], http://www.pilea-hortiatis.gr).

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ: 26/06/2023.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ

 

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο