ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «Προμήθεια ειδών εστίασης για τις Υπηρεσίες του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΚΕΚΠΑΠ) του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για τα Τμήματα Β, Δ και ΣΤ»

Αριθ. Διακήρυξης: 23/2021
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 149448 (ΤΜΗΜΑ  Β), 149449(ΤΜΗΜΑ  Δ), 149452(ΤΜΗΜΑ ΣΤ)
1. Αναθέτουσα Αρχή:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ : Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη,
ΑΦΜ: 997612469, Δ.Ο.Υ.:  Ζ΄ Θεσσαλονίκης
Κωδικός  ηλεκτρονικής τιμολόγησης : 1007.Ε80712.00290
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Απ. Σαμανίδη 21- Τ.Κ. 552 36 Πανόραμα
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  2313 301041, 2313301040
Email:    [email protected]
Αρμόδιος για πληροφορίες: Κούρτη Ευτυχία
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο(URL) : https://www.pilea-hortiatis.gr
Στοιχεία νομικού προσώπου Δήμου :
Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΚΕΚΠΑΠ), ΑΦΜ: 997613480, ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης, Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, ΤΚ 55236 Πανόραμα
2. Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από  28/12/2021.
3. Αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών εστίασης για τις Υπηρεσίες του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΚΕΚΠΑΠ) του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για τα Τμήματα Β, Δ και ΣΤ του με Α.Π.οικ.44676/03.12.2021  εγγράφου-προγραμματισμού  αναθέσεων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ».
Η  σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα :
1.ΤΜΗΜΑ Β: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ, ενδεικτικού προϋπολογισμού 23.496,15€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%  (εκτιμώμενη αξία 20.793,05 €).
2.ΤΜΗΜΑ Δ: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ-ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ, ενδεικτικού προϋπολογισμού 66.059,69 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (εκτιμώμενη αξία 58.459,90 €).
3. ΤΜΗΜΑ ΣΤ: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ, ενδεικτικού προϋπολογισμού 20.051,17 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (εκτιμώμενη αξία 17.744,40 €).
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην από 15-12-2021 ορθή επανάληψη της με Α.Π.46081/14-12-2021 μελέτη του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
Τα υποτμήματα Β4 και Δ3 αφορούν το Νομικό Πρόσωπο ΚΕΚΠΑΠ και τα υπόλοιπα τις υπηρεσίες του Δήμου. Η διαίρεση σε υποτμήματα έγινε για την διευκόλυνση της υπηρεσίας του Δήμου που εκδίδει εντάλματα. Συνεπώς η προσφορά ενδιαφερόμενων θα γίνει ανά τμήματα και όχι ανά υποτμήματα και οι τιμές για το ίδιο είδος προμήθειας θα είναι ίδιες σε όλα τα υποτμήματα του ίδιου τμήματος.
Υποβάλλονται προσφορές είτε και για τα τρία (3) τμήματα, είτε για ένα ή περισσότερα τμήματα.  Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη κάθε τμήματος. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος των τμημάτων και των ειδών δεν γίνονται αποδεκτές. Απόρριψη ενός ή περισσότερων ειδών του τμήματος επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για το συγκεκριμένο τμήμα.
Εγγύηση συμμετοχής υπέρ του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο (2)  % της εκτιμώμενης αξίας κάθε τμήματος της προμήθειας όπως αυτό αναλύεται στο άρθρο 2.2.2.1 της σχετικής διακήρυξης. Σε περίπτωση προσφοράς για παραπάνω από ένα Τμήμα , η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι το άθροισμα των ποσών των εγγυητικών επιστολών των αντίστοιχων τμημάτων για τα οποία υποβάλλεται προσφορά.
4. Κωδικός CPV: 15000000-8 «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα» και 15110000-2 «Κρέας». (Κανονισμός αριθ. 2195/2002 ΕΚ).
5. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης –Χρηματοδότηση- Πληρωμή:
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 109.607,01 ευρώ με ΦΠΑ 13%( καθαρή αξία : 96.997,35 €).
Η προκαλούμενη δαπάνη πρόκειται να βαρύνει αποκλειστικά και μόνον τα επόμενα οικονομικά έτη 2022 και 2023, όπως αυτό αναλύεται στις Βεβαιώσεις Πολυετών Υποχρεώσεων του Δήμου και του Νομικού Προσώπου ΚΕΚΠΑΠ (Α.Π.47348/21-12-2021 και Α.Π. 2309/16-12-2021 αντίστοιχα) από ίδια έσοδα και από χρηματοδότηση και στο άρθρο 1.2 της διακήρυξης, σε βάρος των Κ.Α. 02.15.6473.004/02.15.6699.004/02.60.6699.001 για το Δήμο και  15.6481/ 00.6443 για το ΚΕΚΠΑΠ.
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των τμηματικών παραδόσεων των υλικών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής κάθε νομικού προσώπου και μετά την έκδοση των νόμιμων δικαιολογητικών σύμφωνα και με το άρθρο 5.1 της διακήρυξης.
6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.1 της διακήρυξης.
7. Λόγοι αποκλεισμού:Οι λόγοι αποκλεισμού είναι οι λόγοι που προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 και διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσει ο οικονομικός φορέας και περιγράφονται στο άρθρο 2.2.9.2 της σχετικής διακήρυξης.
8. Κριτήριο επιλογής-καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας :
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας και να  είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος  εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλότητας απαιτείται πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.
9. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσοστού 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης που αφορά το εκάστοτε νομικό πρόσωπο.
2. Η διάρκεια των επιμέρους συμβάσεων ανά νομικό πρόσωπο και ανά οικονομικό φορέα θα είναι για ένα δωδεκάμηνο από την υπογραφή των συμβάσεων από έκαστο νομικό πρόσωπο, η οποία θα υπογραφεί μετά τη λήξη των παρόμοιων συμβάσεων του Α διμήνου σύμφωνα με τον προγραμματισμό των αναθέσεων ( Α.Π. 44676/3-12-2021 έγγραφο) ή μέχρι εξάντλησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της προμήθειας.
3. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Αναλυτικά οι όροι εκτέλεσης της Σύμβασης περιγράφονται στα άρθρα 4,5 και 6 της διακήρυξης.
10. Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:
Η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  τιμής όπως αναλύεται ανά τμήμα στο άρθρο 2.3.1  της σχετικής διακήρυξης.
11. Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:  28/12/2021 και ώρα 08:00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών14/01/2022 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών20/01/2022 και  ώρα 09:30π.μ.
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
12. Προδικαστικές προσφυγές :
Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ),εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της σχετικής διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 345 και επόμ. του ν.4412/2016 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ. 39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο