ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια «Εξυπηρετητή και Συστήματος Αποθήκευσης Δεδομένων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, 19/10/2023
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 38134
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

για την προμήθεια

«Εξυπηρετητή και Συστήματος Αποθήκευσης Δεδομένων»

 

Αριθ. Διακήρυξης: 25/2023

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 237221

 

Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ι.1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Επωνυμία: Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)

Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236, Πανόραμα Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Πληροφορίες: Α. Νίτσου

Τηλ.: 2313-322011

e-mail: [email protected]

(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr

Κωδικός NUTS: EL522

Ι.2) Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 20.10.2023 και ώρα 08:00π.μ.

ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΙ.1) Τίτλος:  Προμήθεια «Εξυπηρετητή και Συστήματος Αποθήκευσης Δεδομένων»

ΙΙ.2) Κωδικοί CPV: 48822000-6 (Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών) και 30233100-2 (Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών)

ΙΙ.3) Σύντομη περιγραφή:  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός (1) εξυπηρετητή (Vmware host) που θα καλύψει τις ανάγκες ολόκληρου του Δήμου και ενός (1) Συστήματος Αποθήκευσης Δεδομένων (SAN Storage) που θα καλύψει τις ανάγκες για ταχύτερη και ασφαλέστερη αποθήκευση των ψηφιακών δεδομένων που παράγονται από τις υπηρεσίες του Δήμου, σύμφωνα με την Α.Π.31898/01.09.2023 (αρ.9/23) μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Διεύθυνσης Πληροφορικής, Αναπτ. Προγραμμάτων και Ποιότητας.

ΙΙ.4) Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ποσού 645,00 € (εξακόσια σαράντα πέντε ευρώ).

ΙΙ.5) Υποβάλλονται προσφορές για το σύνολο της προμήθειας. Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη της προμήθειας. Απόρριψη ενός ή περισσότερων ειδών της προμήθειας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της συνολικής προσφοράς.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές και προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται.

ΙΙ.6) Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της (χαμηλότερης) τιμής για τη συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας.

ΙΙ.7) Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: 32.250,00€ συν ΦΠΑ 24% 7.740,00€, ήτοι εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 39.990,00€.

ΙΙ.8) Διάρκεια σύμβασης – Τόπος εκτέλεσης:

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες.

Τόπος εκτέλεσης Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη. Κωδικός NUTS: EL522

ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΙΙΙ.1) Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

ΙΙΙ.2) Κριτήρια αποκλεισμού:

Οι λόγοι αποκλεισμού είναι οι λόγοι που προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 και διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσει ο οικονομικός φορέας και περιγράφονται στο άρθρο 2.2.9.2 της σχετικής διακήρυξης.

ΙΙΙ.3) Κριτήρια επιλογής

ΙΙΙ.3.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλότητας απαιτείται πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.

ΙΙΙ.4) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

1.Χρηματοδότηση σύμβασης: ίδιοι πόροι.

  1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσοστού 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, δηλαδή ποσού 1.290,00€ (χίλια διακόσια ενενήντα ευρώ).

3.Πληρωμή αναδόχου: με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των αγαθών και εφόσον συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και σύμφωνα με το άρθρο 5.1 της διακήρυξης.

Αναλυτικά οι όροι εκτέλεσης της Σύμβασης περιγράφονται στα άρθρα 4,5 και 6 της διακήρυξης.

ΙV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΙV.1) Υποβολή προσφορών:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 20.10.2023 και ώρα 08.00:00 π.µ.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 06.11.2023 και ώρα 15:00:00 μ.μ.

ΙV.2) Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 10.11.2023 και από ώρα 09:30 π.μ.

ΙV.3) Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

ΙV.4) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

V: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) (πρώην ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της Διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 346 και επόμ. του ν.4412/2016 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ.39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.

Αρμόδιο όργανο για διαδικασία προσφυγής: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) (πρώην ΑΕΠΠ) (Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα Τ.Κ. 18233, e-mail: [email protected], http://www.aepp-procurement.gr)

Πληροφορίες για υποβολή προσφυγών: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη ( Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, Τ.Κ.55236, e-mail: [email protected], http://www.pileahortiatis.gr).

 

Πανόραμα,   19/10/2023

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ

  ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο