ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια & εγκατάσταση στεγάστρων στάσεων αστικών λεωφορείων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη- ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, 29/12/2021
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
                                   Α.Π.: 48343
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για  την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια & εγκατάσταση στεγάστρων στάσεων αστικών λεωφορείων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη- ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Αριθ. Διακήρυξης: 25/2021
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 149411

Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236
Πληροφορίες: Στ. Κουτσής
Τηλ.: 2313-301042, 2313-301040.
e-mail: [email protected]
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: EL522

Ι.2) Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 30/12/2021 και ώρα 08:00π.μ.

ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.1) Τίτλος:  Προμήθεια «Στεγάστρων στάσεων αστικών λεωφορείων-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

ΙΙ.2) Κωδικοί CPV44212321-5 (Στέγαστρα λεωφορείων)

ΙΙ.3) Σύντομη περιγραφή:
Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση στεγάστρων στάσεων αστικών λεωφορείων του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, προκειμένου να αντικατασταθούν συνολικά είκοσι επτά (27) στέγαστρα σε διάφορες περιοχές του Δήμου, σύμφωνα με όσα αναλυτικά περιγράφονται στην αρ. 37/2021 Μελέτη (επικαιροποίηση της 22/19 μελέτης) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
ΙΙ.4) Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας, της αρ. 37/2021 Μελέτης (επικαιροποίηση της 22/19 μελέτης) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της προμήθειας δεν γίνονται αποδεκτές.  Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές και προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται.
Επισημαίνεται ότι:
Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή: 2.009,50 € (δύο χιλιάδες εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά).

ΙΙ.5) Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της (χαμηλότερης) τιμής.
ΙΙ.6) Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Εκτιμώμενη καθαρή αξία 100.475,00€ συν Φ.Π.Α 24% 24.114,00€, ήτοι συνολικού ποσού 124.589,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΙΙ.7) Διάρκεια σύμβασης – Τόπος εκτέλεσης:
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε εκατόν πενήντα (150) ημέρες.
Τόπος εκτέλεσης Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη. Κωδικός NUTS: EL522

ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙΙ.1) Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

ΙΙΙ.2) Κριτήρια αποκλεισμού:
Οι λόγοι αποκλεισμού είναι οι λόγοι που προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 και διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσει ο οικονομικός φορέας και περιγράφονται στο άρθρο 2.2.9.2 της αριθ. 25/2021 διακήρυξης .

ΙΙΙ.3) Κριτήρια επιλογής:
Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλότητας απαιτείται πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.

ΙΙΙ.4) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
1.Χρηματοδότηση σύμβασης: Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει α) με επιχορήγηση από το ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” ποσού 100.000,00€ και β) από ιδίους πόρους του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη ποσού 24.589,00€.
2.Πληρωμή αναδόχουΘα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 5.1 της διακήρυξης, ήτοι το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 6.1 της διακήρυξης.
3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσού τέσσερις χιλιάδες δέκα εννέα ευρώ (4.019,00€), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης.
Αναλυτικά οι όροι εκτέλεσης της Σύμβασης περιγράφονται στα άρθρα 4,5 και 6 της διακήρυξης.

ΙV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΙV.1) Υποβολή προσφορών:
Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 30/12/2021 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών17/1/2022 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
ΙV.2) Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 21/1/2022 και από ώρα 09:30 π.μ. έως 11:30 π.μ.
ΙV.3) Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
ΙV.4) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

V: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθ. 3.4 της αριθ. 25/2021 διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του ν.4412/2016 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ.39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.
Αρμόδιο όργανο για διαδικασία προσφυγής: ΑΕΠΠ (Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα 18233, e-mail: [email protected]http://www.aepp-procurement.gr)
Πληροφορίες για υποβολή προσφυγών: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη ( Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236, e-mail: [email protected]http://www.pilea-hortiatis.gr).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο