ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια «Μέσων ατομικής προστασίας για τους εργαζομένους του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, 01/11/2023
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 39658
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

για την προμήθεια

«Μέσων ατομικής προστασίας για τους εργαζομένους του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη»

 

Αριθ. Διακήρυξης: 24/2023

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 248172 ΤΜΗΜΑ Α, 248173 ΤΜΗΜΑ Β

 

Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ι.1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)

Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21,Τ.Κ. 55236

Πληροφορίες: Στ. Κουτσής

Τηλ.: 231330-1042

e-mail: [email protected]

(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr

Κωδικός NUTS: EL522

Ι.2) Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 02.11.2023.

ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΙ.1) Τίτλος:  Προμήθεια «Μέσων ατομικής προστασίας για τους εργαζομένους του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη»

ΙΙ.2) Κωδικοί CPV: [35113400-3]-Ρούχα προστασίας και ασφαλείας

ΙΙ.3) Σύντομη περιγραφή:  

Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη, σύμφωνα με την Α.Π. 34632/21.09.2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Περιβάλλοντος του Δήμου.

ΙΙ.4) Προσφορές:

Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι ποσού 1.141,00€ (χίλια εκατόν σαράντα ένα ευρώ) για το ΤΜΗΜΑ Α και ποσού 2.034,00€ (δύο χιλιάδες τριάντα τέσσερα ευρώ) για το ΤΜΗΜΑ Β.

ΙΙ.5) Υποβάλλονται προσφορές είτε για το σύνολο της προμήθειας, δηλαδή και για τα δύο (2) τμήματα Α και Β, είτε μόνο για το Α ή μόνο για το Β τμήμα. Σε κάθε περίπτωση επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη του κάθε προσφερόμενου Τμήματος. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών του τμήματος επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για το συγκεκριμένο Τμήμα. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές και προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, διαφορετικό από τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.7 της διακήρυξης και την κείμενη νομοθεσία απορρίπτεται.

ΙΙ.6) Δικαίωμα προαίρεσης κατά την κατακύρωση: εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας.

ΙΙ.7) Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής επί της εκτιμώμενης αξίας του κάθε τμήματος.

ΙΙ.8) Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 158.798,10€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Φ.Π.Α: 38.111,54€, εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 196.909,64€), σύμφωνα με τον κάτωθι αναλυτικό πίνακα που περιλαμβάνεται στην Α.Π.34632/21.09.2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Περιβάλλοντος του Δήμου:

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Φ.Π.Α. 24% ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1 ΤΜΗΜΑ Α 57.057,10 13.693,70 70.750,80
2 ΤΜΗΜΑ Β 101.741.00 24.417.84 126.158,84
ΣΥΝΟΛΟ 158.798,10 38.111,54 196.909,64

ΙΙ.9) Διάρκεια σύμβασης – Τόπος εκτέλεσης:

Η χρονική διάρκεια της σύμβασηςορίζεται έως τις 29.12.2024.

Τόπος εκτέλεσης Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη. Κωδικός NUTS: EL522

ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΙΙΙ.1) Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

ΙΙΙ.2) Κριτήρια αποκλεισμού:

Οι λόγοι αποκλεισμού είναι οι λόγοι που προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 και διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσει ο οικονομικός φορέας και περιγράφονται στο άρθρο 2.2.9.2 της αριθ. 24/2023 διακήρυξης.

ΙΙΙ.3) Κριτήρια επιλογής – Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας:

ΙΙΙ.3.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλότητας απαιτείται πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.

ΙΙΙ.3.2  Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:

ΙΙΙ.3.2.1 κατά τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις, για τις οποίες έχουν υποβληθεί φορολογικά στοιχεία (δηλαδή από 01/01 έως 31/12 για τα έτη 2020,2021 και 2022), να έχουν ολικό ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο με το 200%  του συνολικού προϋπολογισμού της υπό ανάθεσης τμήματος (ΤΜΗΜΑ Α ή Β).

ΙΙΙ.3.2.2 να έχουν αποδεδειγμένη εγκεκριμένη πιστοληπτική ικανότητα ίση με το 80% του συνολικού προϋπολογισμού της δημοπρατούμενης προμήθειας (ΤΜΗΜΑ Α ή Β) για το οποίο συμμετέχει.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

ΙΙΙ.3.3   Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: να έχουν εκτελέσει επιτυχώς μία (1) ή περισσότερες προμήθειες , κατά την προηγούμενη τριετία από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, το σύνολο των οποίων να είναι α) ίσο με τον προϋπολογισμό του τμήματος (Α ή Β) για το οποίο συμμετέχει, και β) παρόμοιου αντικειμένου δηλαδή Μέσα Ατομικής Προστασίας.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

ΙΙΙ.3.4    Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:, τόσο για το ΤΜΗΜΑ Α, όσο και για το ΤΜΗΜΑ Β, να συμμορφώνονται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Για την απόδειξη της ανωτέρω συμμόρφωσης θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας που να είναι σε ισχύ τόσο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών όσο και κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης: EN ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο με πεδίο αναφοράς τα Μέσα Ατομικής Προστασίας.

ΙΙΙ.4) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

  1. Πληρωμή αναδόχου: θα πραγματοποιείται τμηματικά, με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των τμηματικών παραδόσεων των αγαθών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και μετά την έκδοση των νόμιμων δικαιολογητικών σύμφωνα και με το άρθρο 5.1 της διακήρυξης.
  2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και το ΦΠΑ.
  3. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Αναλυτικά οι όροι εκτέλεσης της Σύμβασης περιγράφονται στα άρθρα 4,5 και 6 της διακήρυξης. 

ΙV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΙV.1) Υποβολή προσφορών:

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 02.11.2023 και ώρα 08.00:00 π.µ.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 17.11.2023 και ώρα 15:00:00 μ.μ.

ΙV.2) Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 23.11.2023 και ώρα 09:30 π.μ.

ΙV.3) Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

ΙV.4) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

V: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ), πρώην Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της αριθ. 24/2023 διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 346 και επόμ. του ν.4412/2016 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ.39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.

Αρμόδιο όργανο για διαδικασία προσφυγής: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ), πρώην ΑΕΠΠ (Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα, Τ.Κ.18233, e-mail: [email protected], http://www.aepp-procurement.gr)

Πληροφορίες για υποβολή προσφυγών: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη ( Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, Τ.Κ.55236, e-mail: [email protected], http://www.pilea-hortiatis.gr).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο