ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια «Προμήθεια περιπολικού οχήματος για τις ανάγκες του Αστυνομικού Τμήματος με έδρα το Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, 12/03/2024
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 8899
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

για την προμήθεια

«Προμήθεια περιπολικού οχήματος για τις ανάγκες του Αστυνομικού Τμήματος με έδρα το Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη»

 

 

Αριθ. Διακήρυξης: 1/2024

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 345825

 

1) ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ)

1.1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Επωνυμία: Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)

Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236, Πανόραμα Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Πληροφορίες: Α. Νίτσου, Ε. Κούρτη

Τηλ.: 2313322011, 2313301041

e-mail: [email protected]

(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr

Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης Δήμου: 1007.Ε80712.00290

Κωδικός NUTS: EL522

 

2) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

2.1) Τίτλος:  Προμήθεια «Προμήθεια περιπολικού οχήματος για τις ανάγκες του Αστυνομικού Τμήματος με έδρα το Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη»

2.2) Κωδικοί CPV: 34110000-1 (Επιβατικά αυτοκίνητα)

2.3) Σύντομη περιγραφή:  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός περιπολικού οχήματος για τις ανάγκες του Αστυνομικού Τμήματος με έδρα το Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη. Το περιπολικό όχημα θα γίνει δωρεά στο Αστυνομικό Τμήμα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη όπως αποφασίστηκε με την αριθ. 415/27.09.2023 (ΑΔΑ: Ψ1Ρ6Ω1Ο-ΧΟΤ) απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην Α.Π.34629/21.09.2023 μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Διαχείρισης Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

2.4) Κριτήρια αποκλεισμού:

Οι λόγοι αποκλεισμού είναι οι λόγοι που προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 και διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσει ο οικονομικός φορέας και περιγράφονται στο άρθρο 2.2.9.2 της σχετικής διακήρυξης.

 

3) ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

3.1) Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ποσού 806,00 € (οκτακόσια έξι ευρώ).

3.2) Υποβάλλονται προσφορές για το σύνολο της προμήθειας. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές και προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται.

3.3) Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της (χαμηλότερης) τιμής για τη συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας.

3.4) Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: 40.300,00€ συν ΦΠΑ 24% 9.672,00€, ήτοι εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 49.972,00€.

3.5 Διάρκεια σύμβασης – Τόπος εκτέλεσης:

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ταυτίζεται με τον χρόνο παράδοσης που θα ορίσει ο ανάδοχος στην προσφορά του και ο οποίος (χρόνος) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εκατό (100) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.

Τόπος εκτέλεσης Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, Θεσσαλονίκη. Κωδικός NUTS: EL522

3.6) Κριτήρια επιλογής:

3.6.1) Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλότητας απαιτείται πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.

3.6.2) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να συμμορφώνονται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και να διαθέτουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

α) EN ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο σχετικό με την εμπορία οχημάτων και την υποστήριξη των εξοπλισμών του.

β) πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΝ ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο σχετικό με την εμπορία οχημάτων και την υποστήριξη των εξοπλισμών του.

3.7) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

3.7.1) Χρηματοδότηση σύμβασης: ίδιοι πόροι.

3.7.2) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσοστού 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, δηλαδή ποσού 1.612,00€ (χίλια εξακόσια δώδεκα ευρώ).

3.7.3) Πληρωμή αναδόχου: με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των αγαθών και εφόσον συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και σύμφωνα με το άρθρο 5.1 της διακήρυξης.

Αναλυτικά οι όροι εκτέλεσης της Σύμβασης περιγράφονται στα άρθρα 4,5 και 6 της διακήρυξης.

3.8) Υποβολή προσφορών:

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal, στο οποίο οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους.

3.8.1) Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 13.03.2024 και ώρα 08.00:00 π.µ.

3.8.2) Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 28.03.2024 και ώρα 15:00:00 μ.μ.

3.8.3) Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 03.04.2024 και από ώρα 09:30 π.μ.

3.9) Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

3.10) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

 

4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της Διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 346 και επόμ. του ν.4412/2016 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ.39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.

Αρμόδιο όργανο για διαδικασία προσφυγής: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) (Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα Τ.Κ. 18233, e-mail: [email protected], http://www.aepp-procurement.gr)

Πληροφορίες για υποβολή προσφυγών: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη ( Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, Τ.Κ.55236, e-mail: [email protected], http://www.pileahortiatis.gr)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο