ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες Ταφών Εκταφών και Εναπόθεσης οστών στα Κοιμητήρια του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη»

 
 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για  την υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες Ταφών Εκταφών και Εναπόθεσης οστών στα Κοιμητήρια του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη »
 
Αριθ. Διακήρυξης: 12/2021
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 131973
 
1. Αναθέτουσα Αρχή:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ : Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη,
ΕΙΔΟΣ ΑΡΧΗΣ: μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή, ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)
ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Α.Α. : η παροχή Γενικών Δημόσιων Υπηρεσιών
ΑΦΜ: 997612469, Δ.Ο.Υ.:  Ζ΄ Θεσσαλονίκης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Απ. Σαμανίδη 21- Τ.Κ. 552 36 Πανόραμα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΝUTS: EL522
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  2313 301041, 2313301040
Email:    promithies@pilea-hortiatis.gr
 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από  11/05/2021.
 
3. Αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης:
Ο διαγωνισμός αφορά την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες Ταφών Εκταφών και Εναπόθεσης οστών στα Κοιμητήρια του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη», ενδεικτικού προϋπολογισμού 218.891,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για το σύνολο της υπηρεσίας, σύμφωνα με την αριθ. 1/2021 με ΑΠ:6557 /25-02-2021 μελέτη  του Αυτοτελούς Τμήματος Κοιμητηρίων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. Το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο της υπηρεσίας αναλύεται στην αρ. 1/2021 σχετική μελέτη.
Υποβάλλονται προσφορές για το σύνολο της υπηρεσίας. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της υπηρεσίας δεν γίνονται αποδεκτές.
 
4. Κωδικός CPV: [98371110-8]-Υπηρεσίες νεκροταφείων (Κανονισμός αριθ. 2195/2002 ΕΚ).
 
5. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης –Χρηματοδότηση- Πληρωμή:
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εργασίας είναι 218.891,00€ με ΦΠΑ 24% (Καθαρή αξία : 176.525,00 €).
Η δαπάνη θα καλυφθεί από δημοτικούς πόρους σε βάρος του Κ.Α.02.45.6117.001.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της υπηρεσίας  που παραλαμβάνεται τμηματικά από την αρμόδια Επιτροπή.
 
6. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ ( www.promitheus.gov.gr).
 
7. Λόγοι αποκλεισμού:
Οι λόγοι αποκλεισμού είναι οι λόγοι που προβλέπονται στο άρθρο 10 και διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσει ο οικονομικός φορέας και περιγράφονται στα άρθρα 12.Α και 20 της αριθ. 12/2021 διακήρυξης .
 
8. Κριτήρια επιλογής-:
Οι ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς, όσον αφορά:
8.1 την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας είναι:
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλότητας απαιτείται πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.
 
8.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια είναι:
Κατά τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις πριν από το έτος του διαγωνισμού (δηλαδή τις οικονομικές χρήσεις των ετών 2018, 2019 και 2020) οι υποψήφιοι ανάδοχοι-οικονομικοί φορείς έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο με το 100% του συνολικού προϋπολογισμού της υπό ανάθεσης υπηρεσίας. Αποδεικνύεται με την κατάθεση αντιγράφων ισολογισμών των ετών 2018, 2019 και 2020 (για όποιον έχει υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού) ή φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε3, Ε5 ή Ν) της επιχείρησης του ανάλογα με το είδος αυτής.
 
8.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Να έχει εκτελέσει τουλάχιστον δύο (2) παρόμοιες υπηρεσίες, κατά την προηγούμενη τριετία με ημερομηνία τερματισμού των εργασιών, αυτή της διενέργειας του διαγωνισμού, με κάθε δαπάνη σύμβασης ίση τουλάχιστον με τον προϋπολογισμό μελέτης.
Αποδεικνύεται με την κατάθεση καταλόγου παρόμοιων υπηρεσιών που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη τριετία από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, με αναφορά του τίτλου της υπηρεσίας, του φορέα/ιδιοκτήτη, του ποσού της σύμβασης, συνοπτική περιγραφή της υπηρεσίας, του χρόνου υλοποίησης και του δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα/ιδιοκτήτη για τα τρία (3) τελευταία από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού χρόνια. Εάν ο φορέας/ιδιοκτήτης είναι ιδιωτικός, θα προσκομιστεί βεβαίωση του φορέα και επίσημα παραστατικά (τιμολόγια). Εάν ο φορέας/ιδιοκτήτης είναι δημόσιος θα πρέπει να προσκομιστούν αντίγραφα των συναφθεισών συμβάσεων και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αυτών.
 
9. Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
Εγγύηση συμμετοχής ποσού 3.530,50€ (Τρεις χιλιάδες πεντακόσια τριάντα ευρώ και πενήντα λεπτά)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης.
 
10. Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής(χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της υπηρεσίας.
 
11. Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:   11/05/2021 και ώρα 08:00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:  27/05/2021 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 02/06/ 2021 και από ώρα 09:30π.μ. έως 11:30 π.μ.
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 
12. Έννομη προστασία:
Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ),εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 23 της αριθ. 12/2021 διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του ν.4412/2016 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ. 39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.
 
                                                                                                  

          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
 
 
   ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

 
 
 
 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο