ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (2ος επαναληπτικός) με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, 22/11/2023
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 42656
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (2ος επαναληπτικός)

με τίτλο

«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) Δήμου  Πυλαίας-Χορτιάτη»

 

Αριθ. Διακήρυξης: 29/2023

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 267189

 

Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ι.1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)

Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21,  Τ.Κ. 55236

Πληροφορίες: Ευτυχία Κούρτη, Αντώνιος Παλάσκος

Τηλ.: 2313-301041, 2313-301040

e-mail: [email protected]

(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr

Κωδικός NUTS: EL522

Ι.2) Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 23/11/2023.

ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΙ.1) Τίτλος:

«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη»

ΙΙ.2) Κωδικοί CPV:

73220000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης

79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού

ΙΙ.3) Σύντομη περιγραφή:  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης του Δήμου για την εκπόνηση σχεδίου αστικής προσβασιμότητας στο πλαίσιο της επιχειρησιακής ετοιμότητας του δήμου για τη βέλτιστη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πόρων και πηγών της Πρόσκλησης με κωδ. ΣΑΠ-2022 (αριθ.πρωτ. 2479/27- 04-2022) του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, σύμφωνα με την  με αρ. 16Α/2023 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

ΙΙ.4) Προσφορές:

Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπηρεσίας και των απαιτητών παραδοτέων. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος των παραδοτέων δεν γίνονται αποδεκτές.

Εγγύηση συμμετοχής υπέρ του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, ποσού χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00€ ).

ΙΙ.5) Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με βάση συντελεστή βαρύτητας τεχνικής και οικονομικής προσφοράς 70% και 30 % αντίστοιχα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.3.1 της σχετικής διακήρυξης.

ΙΙ.6) Εκτιμώμενη αξία σύμβασης-Χρηματοδότηση:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των :   60.000,00  € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 74.400,00€). Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πράσινο Ταμείο. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 02.30.6142.008 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, δικαιούχου στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 6 ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022» ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) ( απόφαση ένταξης με αρ. 240.3.1/2022 (ΑΔΑ: 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ) του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου).

ΙΙ.7) Διάρκεια σύμβασης – Τόπος εκτέλεσης:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες. Η παράδοση των παραδοτέων ακολουθεί το  χρονοδιάγραμμα του άρθρου 6.2.1 της διακήρυξης( Παραδοτέο 1 –στους τρεις πρώτους μήνες και Παραδοτέο 2 – τρεις τελευταίους μήνες).

Τόπος εκτέλεσης Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη. Κωδικός NUTS: EL522

ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΙΙΙ.1) Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω υπηρεσίας.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

ΙΙΙ.2) Κριτήρια αποκλεισμού:

Οι λόγοι αποκλεισμού είναι οι λόγοι που προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 και διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσει ο οικονομικός φορέας και περιγράφονται στο άρθρο 2.2.9.2 της σχετικής διακήρυξης.

ΙΙΙ.3) Κριτήρια επιλογής

Τα αποδεικτικά έγγραφα για τα κριτήρια επιλογής περιγράφονται στο άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης.

Η δυνατότητα στήριξης στην ικανότητα τρίτων και υπεργολαβίας  περιγράφονται στο άρθρο 2.2.8 της διακήρυξης.

ΙΙΙ.3.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

ΙΙΙ.3.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, κατά τις τρεις (3) τελευταίες, πριν από το έτος του διαγωνισμού, οικονομικές χρήσεις (δηλαδή από 1-1 ως 31-12 για τα έτη 2020, 2021 και 2022), να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο με το 200% του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

ΙΙΙ.3.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: ο οικονομικός φορέας απαιτείται να :

α) να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία κατά την τελευταία δεκαετία (2012-2022) σε τουλάχιστον:

  1. Συμμετοχή σε τουλάχιστον δύο (2) μελέτες ή υπηρεσίες Επιχειρησιακού / Στρατηγικού Σχεδιασμού (Επιχειρησιακά ΟΤΑ, ΣΒΑΚ, ΣΦΗΟ κλπ)
  2. Συμμετοχή σε τουλάχιστον δύο (2) μελέτες ή υπηρεσίες για την εκπόνηση σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του 2021

iii. Ειδική εμπειρία σε Πολεοδομικές Μελέτες (ΠΜ), όπως μελέτες επεκτάσεων πόλεων ή οικισμών, μελέτες αναθεωρήσεων ρυμοτομικών σχεδίων, μελέτες Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ), μελέτες άλλων πολεοδομούμενων περιοχών (όπως παραγωγικών πάρκων κλπ) καθώς και μελέτες Αναπλάσεων ή άλλες ειδικές πολεοδομικές μελέτες, η οποία να αποδεικνύεται με τη συμμετοχή σε τουλάχιστον μία (1) μελέτη ή υπηρεσία

  1. Ειδική εμπειρία σε θέματα αστικών αναπλάσεων και βιοκλιματικού σχεδιασμού αστικών υπαίθριων χώρων, η οποία να αποδεικνύεται με τη συμμετοχή σε τουλάχιστον μία (1) μελέτη ή υπηρεσία ή ερευνητικό ή λοιπό πρόγραμμα (εθνικό ή ευρωπαϊκό)

β) να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρουν σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Η προτεινόμενη από τον υποψήφιο ομάδα έργου θα πρέπει να απαρτίζεται από επαρκή σε αριθμό άτομα, με τα κάτωθι προσόντα και εμπειρία, τα οποία θα πρέπει να περιγράφονται επακριβώς σε αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα. Ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει ως αποδεικτικά στοιχεία, αναλυτικό πίνακα με την ομάδα έργου και την περιγραφή του ρόλου τους. Στην Ομάδα Έργου του αναδόχου θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να περιλαμβάνονται οι  ειδικότητες του πίνακα του άρθρου 2.2.6 της διακήρυξης.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 εδ. γ’ ν. 4412/2016).

ΙΙΙ.3.4  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με:

α)Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001: 2015 ή ισοδύναμο σε ισχύ, με πεδίο εφαρμογής την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και

β) Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001: 2015 ή ισοδύναμο σε ισχύ, με πεδίο εφαρμογής την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών,  και να έχουν πιστοποιητικά αυτών σε ισχύ.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης.

ΙΙΙ.4) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

1.Πληρωμή αναδόχου: θα πραγματοποιείται με το 100% της συμβατικής αξίας με την παραλαβή κάθε τμηματικής παράδοσης υπηρεσιών ( παραδοτέα), από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, μετά την έκδοση των νόμιμων δικαιολογητικών (άρθρα 5.1 και 6.1.3 της σχετικής διακήρυξης).

  1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, δηλ. ποσού δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ ( 2.400,00 €).
  2. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής .

Αναλυτικά οι όροι εκτέλεσης της Σύμβασης περιγράφονται στα άρθρα 4,5 και 6 της διακήρυξης.

ΙV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΙV.1) Υποβολή προσφορών:

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 23/11/2023 και ώρα 08.00:00 π.µ.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 08/12/2023 και ώρα 15:00:00 μ.μ.

ΙV.2) Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 14/12/2023 και ώρα 09:30 π.μ.

ΙV.3) Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

ΙV.4) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

VΙ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ), πρώην Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της αριθ. 18/2023 διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 346 και επόμ. του ν.4412/2016 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ.39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.

Αρμόδιο όργανο για διαδικασία προσφυγής: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ), πρώην ΑΕΠΠ (Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα, Τ.Κ.18233, e-mail: [email protected], http://www.aepp-procurement.gr)

Πληροφορίες για υποβολή προσφυγών: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη ( Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, Τ.Κ.55236, e-mail: [email protected], http://www.pilea-hortiatis.gr).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο