ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ με τίτλο «Στιγμές, σύμβολα και πρόσωπα με αφετηρία το 1821 μέσα από τη διαχρονική, καλλιτεχνική ματιά του Κώστα Λούστα»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, 14/06/2023
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 22252
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

με τίτλο

«Στιγμές, σύμβολα και πρόσωπα με αφετηρία το 1821 μέσα από τη διαχρονική, καλλιτεχνική ματιά του Κώστα Λούστα»

 

Αριθ. Διακήρυξης: 15/2023

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 196107

 

Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ι.1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)

Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21,  Τ.Κ. 55236

Πληροφορίες: Ευτυχία Κούρτη, Αντώνιος Παλάσκος

Τηλ.: 2313-301041, 2313-301040

e-mail: [email protected]

(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr

Κωδικός NUTS: EL522

Ι.2) Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 15/06/2023.

ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΙ.1) Τίτλος:

«Στιγμές, σύμβολα και πρόσωπα με αφετηρία το 1821 μέσα από τη διαχρονική, καλλιτεχνική ματιά του Κώστα Λούστα»

ΙΙ.2) Κωδικοί CPV:

79961300-1 Ειδικές φωτογραφικές υπηρεσίες

79131000-1 Υπηρεσίες τεκμηρίωσης

72212000-4 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών

ΙΙ.3) Σύντομη περιγραφή:  

Αντικείμενο της σύμβασης  σύμφωνα με την αρ. Α.Π. 19741/28.05.2023 μελέτη (επικαιροποίηση της Α.Π. 4429/03.02.2022 μελέτης) που συνέταξε το Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτισμού & Τουρισμού είναι  :

 • Η Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση έργων τέχνης από την συλλογή του ζωγράφου κ. Κώστα Λούστα που φιλοτεχνήθηκαν την περίοδο 1988-1989 και απεικονίζουν την Ελληνική Σημαία (αέναο σύμβολο της επανάστασης του 1821) σε στιγμές δόξας αλλά και πτώσης
 • Η Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση Ογδόντα μίας (81) προσωπογραφιών επιφανών Θεσσαλονικέων (όπως ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης – ο γνωστός Χάρρυ Κλυνν κ.α.), από την σειρά «80+1 Πορτρέτα Προσωπικοτήτων της Θεσσαλονίκης» (1993)
 • Η Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση κειμένων και ποιημάτων για το ’21 (το ένα μάλιστα απευθύνεται και στον Κολοκοτρώνη, ξεκινά με το “κ. Κολοκοτρώνη”) αλλά και τα σύμβολά του (σημαία)
 • Η ανάπτυξη ενός ψηφιακού εικονικού εκθετηρίου των έργων τέχνης του ζωγράφου κ. Κώστα Λούστα που σχετίζονται με το 1821
 • Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ψηφιακού παιχνιδιού για μαθητές για χρήση από κινητές συσκευές με θέμα την ιστορία της ελληνικής σημαίας
 • Η ανάπτυξη διαδικτυακού αποθετηρίου με τα έργα του ζωγράφου κ. Κώστα Λούστα και σύνδεση του με το ΕΚΤ

Το φυσικό  αντικείμενο της σύμβασης σύμφωνα με τη μελέτη είναι το ακόλουθο χωρίζεται σε φάσεις και παραδοτέα ως εξής:

ΦΑΣΗ 1 : Ψηφιοποίηση Περιεχομένου (σημαίες και πορτραίτα) ( Παραδοτέα Π1.1-Π1.8)

ΦΑΣΗ  2: Ανάπτυξη Εφαρμογών ( Παραδοτέα Π.2.1-Π.2.3)

ΙΙ.4) Προσφορές:

Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Υποβάλλονται προσφορές για το σύνολο των παραδοτέων. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος των παραδοτέων δεν γίνονται αποδεκτές.

Εγγύηση συμμετοχής υπέρ του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, ποσού 1.632,94 € (Χιλίων εξακοσίων τριάντα δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών)

ΙΙ.5) Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με βάση συντελεστή βαρύτητας τεχνικής και οικονομικής προσφοράς 80% και 20 % αντίστοιχα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.3.1 της σχετικής διακήρυξης.

ΙΙ.6) Εκτιμώμενη αξία σύμβασης-Χρηματοδότηση:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 81.647,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 101.242,28). Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟN ΑΞΟΝA ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021». Η χρηματοδότηση θα γίνει με επενδυτικό δάνειο μέσω του Προγράμματος μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, συνομολογείται μέσω της αρ. δανειακής σύμβασης 5653/21-12-2022 συνολικού ποσού 111.162,28 € και θα αποπληρωθεί από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΙΙ.7) Διάρκεια σύμβασης – Τόπος εκτέλεσης:

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και για έξι μήνες, ο χρόνος δηλ. που απαιτείται για την ολοκλήρωση των παραδοτέων. Ο χρόνος αυτός  μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του έργου, χωρίς μεταβολή ωστόσο του συμβατικού τιμήματος.

Τόπος εκτέλεσης Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη. Κωδικός NUTS: EL522

ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΙΙΙ.1) Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω υπηρεσίας.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

ΙΙΙ.2) Κριτήρια αποκλεισμού:

Οι λόγοι αποκλεισμού είναι οι λόγοι που προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 και διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσει ο οικονομικός φορέας και περιγράφονται στο άρθρο 2.2.9.2 της σχετικής διακήρυξης.

ΙΙΙ.3) Κριτήρια επιλογής

Τα αποδεικτικά έγγραφα για τα κριτήρια επιλογής περιγράφονται στο άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης.

Η δυνατότητα στήριξης στην ικανότητα τρίτων και υπεργολαβίας  περιγράφονται στο άρθρο 2.2.8 της διακήρυξης.

ΙΙΙ.3.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

ΙΙΙ.3.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν μέσο γενικό  ετήσιο κύκλο εργασιών, ίσο με το 200% του προϋπολογισμού της σύμβασης  χωρίς ΦΠΑ στις οικονομικές χρήσεις (έτη  2019, 2020,2021).

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι ίσος με το 200% του προϋπολογισμού της σύμβασης.

Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας η παρούσα απαίτηση δύναται να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της.

ΙΙΙ.3.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν τεκμηριωμένα αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία στην υλοποίηση του αντικειμένου του σύμβασης.

Α. Ειδικότερα, ο υποψήφιος (ή εφόσον πρόκειται για ένωση ένα τουλάχιστον μέλος αυτής) πρέπει να καλύπτει τις ακόλουθες απαιτήσεις για τα έτη  2019,2020,2021:

 • Δέκα (10) τουλάχιστον συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ολοκληρωμένων ή σε εξέλιξη έργων με αντικείμενο εφαρμογές πολιτιστικής προβολής που είναι προσβάσιμες από κινητό τηλέφωνο/ tablet με native εφαρμογή (iOS και Android) ή/και από H/Y (μέσω Web με χρήση browser).
 • Μία (1) τουλάχιστον σύμβαση παροχής υπηρεσιών ολοκληρωμένου ή σε εξέλιξη έργου με αντικείμενο την ανάπτυξη διαδραστικού παιχνιδιού για φορητές συσκευές (tablet ή/και κινητά τηλέφωνα)
 • Δύο (2) τουλάχιστον συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ολοκληρωμένων έργων με αντικείμενο τη συλλογή περιεχομένου που να περιλαμβάνει και επίγειες φωτογραφίες
 • Τρεις (3) τουλάχιστον συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ολοκληρωμένων ή σε εξέλιξη έργων με αντικείμενο ολοκληρωμένο έργο αποθετηρίου με δυνατότητα σύνδεσης στο ΕΚΤ

Β. Προκειμένου να αποδείξει  ότι διαθέτουν  την κατάλληλη οργάνωση, δομή :i. κατάλογο με γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το ανθρώπινο δυναμικό κατά ειδικότητα και θέση για την παροχή του αντικειμένου της σύμβασης καθώς και περιγραφή των μέσων ποιοτικού ελέγχου των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών και ειδικότερα:

 • Στοιχεία της εταιρείας-επιχείρησης
 • Ιστορικό και κύρια βήματα ανάπτυξης
 • Περιγραφή της εταιρικής δομής συμπεριλαμβανομένου οργανογράμματος
 • Περιγραφή των τομέων και δραστηριοτήτων της εταιρείας-επιχείρησης
 • Περιγραφή υλικοτεχνικής υποδομής, διαθέσιμου τεχνικού εξοπλισμού, εργαλείων, υλικών κλπ
 • Αναφορά σε πελάτες της εταιρείας-επιχείρησης (πελατολόγιο)

Γ. Απαιτείται Ομάδα Έργου η οποία πρέπει να αποτελείται από άτομα που έχουν σωρευτικά εμπειρία σε:

Ο Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα:

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών Πολυτεχνικής Σχολής ή σχολής Πληροφορικής και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών συναφές με Πληροφορική.
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία ως Υπεύθυνος διαχείρισης έργων (Project Manager) συναφών με το αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται με την παρούσα με τουλάχιστον πέντε (5) έτη ήτοι 60 Α/Μ εμπειρίας.
 • Ειδική εμπειρία στα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου έχοντας διαχειριστεί ως υπεύθυνος έργου για τουλάχιστον πέντε (5) έργα σε τουλάχιστον τρεις από τις τέσσερις παραπάνω κατηγορίες αθροιστικά.

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα:

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών Πολυτεχνικής Σχολής ή σχολής Πληροφορικής και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών συναφές με την Πληροφορική.
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία ως Αναπληρωτής Υπεύθυνος διαχείρισης έργων (Project Manager) συναφών με το αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται με την παρούσα με τουλάχιστον τρία (3) έτη ήτοι 36 Α/Μ εμπειρίας.
 • Ειδική εμπειρία στα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου έχοντας διαχειριστεί ως αναπληρωτής υπεύθυνος έργου για τουλάχιστον πέντε (5) έργα σε τουλάχιστον τρεις από τις τέσσερις παραπάνω κατηγορίες αθροιστικά.

Τα Μέλη της Ομάδας Έργου

Η Ομάδα Έργου θα πρέπει να αποτελείται

Α) από τουλάχιστον δύο (2) μέλη, τα οποία να διαθέτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα και εμπειρία, επαρκώς αποδεικνυόμενα: Αποδεδειγμένη τριετή (3) επαγγελματική εμπειρία και συμμετοχή σε υλοποίηση ανάλογων δράσεων συναφών με το αντικείμενο της σύμβασης

Β) από τουλάχιστον δύο (2) μέλη με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα που περιλαμβάνουν υπηρεσίες Συλλογής Περιεχομένου και Τεκμηρίωσης για τα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος

Δ.  Ο υποψήφιος απαιτείται να καταθέσει Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει:

 • ότι διαθέτει κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών,
 • ότι θα έχει στη διάθεσή του μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του προγράμματος, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις της υπό ανάθεση σύμβασης.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 εδ. γ’ ν. 4412/2016).]

ΙΙΙ.3.4  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα διαχείρισης πληροφοριών

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με:

α) πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 εν ισχύ με πεδίο εφαρμογής το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών για φορητές συσκευές καθώς και στην παραγωγή πολυμεσικού και διαδραστικού περιεχομένου,

β) πρότυπο διαχείρισης ασφάλειας των πληροφοριών  ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο, που να εμπίπτουν στο αντικείμενο παροχής υπηρεσίας του Έργου,

γ) πρότυπο διασφάλισης επιχειρησιακής συνέχειας ISO 22301:2019 με αντικείμενο την παραγωγή πολυμεσικού και διαδραστικού περιεχομένου.

Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών τα παραπάνω πιστοποιητικά θα πρέπει να προσκομίζονται και από όλα τα μέλη της ένωσης.

ΙΙΙ.4) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

1.Πληρωμή αναδόχου: θα πραγματοποιείται με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των παραδοτέων κάθε Φάσης, από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και την ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης, μετά την έκδοση των νόμιμων δικαιολογητικών (άρθρα 5.1 και 6.1.3 της σχετικής διακήρυξης).

 1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, δηλ. ποσού τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (3.265,88 €).
 2. Ο χρόνος της σύμβασης μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του έργου, χωρίς μεταβολή ωστόσο του συμβατικού τιμήματος.Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής .

Αναλυτικά οι όροι εκτέλεσης της Σύμβασης περιγράφονται στα άρθρα 4,5 και 6 της διακήρυξης.

ΙV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΙV.1) Υποβολή προσφορών:

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 15/06/2023 και ώρα 08.00:00 π.µ.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 30/06/2023 και ώρα 15:00:00 μ.μ.

ΙV.2) Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 06/07/2023 και ώρα 09:30 π.μ.

ΙV.3) Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

ΙV.4) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

VΙ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ), πρώην Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της αριθ. 13/2022 διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 345 και επόμ. του ν.4412/2016 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ.39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.

Αρμόδιο όργανο για διαδικασία προσφυγής: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ), πρώην ΑΕΠΠ (Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα, Τ.Κ.18233, e-mail: [email protected], http://www.aepp-procurement.gr)

Πληροφορίες για υποβολή προσφυγών: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη ( Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, Τ.Κ.55236, e-mail: [email protected], http://www.pilea-hortiatis.gr).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

 

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο