Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η     Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ     Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ
ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΡΓΟΥ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18

Περίληψη ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού προμήθειας για την επιλογή αναδόχου/χων για την υλοποίηση της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ» με κωδικό MIS 349354 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ−ΘΡΑΚΗ 2007−2013» «EQUIPMENT SUPPLY FOR SPECIAL SCHOOLS IN PILEA-HORTIATIS MUNICIPALITY».

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :   10 – 9 -2013 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 10:00π.μ (ώρα λήξης αποδοχής προσφορών)
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, Δημαρχείο στην οδό Απ. Σαμανίδη 21 , Πανόραμα, 55236.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.: 17-7-2013.
ID: 2013-096954

Το έργο-προμήθεια είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013» του ΕΣΠΑ, με κωδικό Ο.Π.Σ. 349354. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). Το έργο-προμήθεια περιλαμβάνει την προμήθεια οκτώ (8) «πακέτων» (Α:Υπολογιστές – Μηχανές γραφείου/Συσκευές ήχου και εικόνας, Δ:Εξοπλισμός φυσιοθεραπείας, Ε:Εξοπλισμός γυμναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής ΣΤ:Εξοπλισμός εργαστηρίων αυτόνομης διαβίωσης, Ζ:Εξοπλισμός εργαστηρίων κηπουρικής, Η:Εξοπλισμός εργαστηρίων μηχανολογίας-ηλεκτρολογίας, Θ:Εξοπλισμός εργαστηρίων υφαντικής και ραπτικής, Ι:Ειδικός Εξοπλισμός για παιδιά με κινητικά προβλήματα).
1. Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ, Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού, Απ. Σαμανίδη 21, Τ.Κ. 552 36 Πανόραμα-Θεσσαλονίκη.
2. Προϋπολογισμός Πράξης: 306.304,44€ (τριακόσιες έξι χιλιάδες τριακόσια τέσσερα ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά) περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.
3.Τόπος παράδοσης έργου: ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ (ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ).
4. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών που ασχολούνται με την παραγωγή ή προμήθεια, την ανάπτυξη και συντήρηση εκπαιδευτικών συστημάτων, οργάνων, μηχανημάτων και πειραμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς και με την παροχή σχετικών υπηρεσιών.

5. Διαχωρισμός σε τμήματα:  Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα «πακέτα», για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «πακέτου». Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του προϋπολογισμού του κάθε  «πακέτου».

6. Εναλλακτικές  προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή εναλλακτικές λύσεις και σε περίπτωση που υποβληθούν δεν λαμβάνονται υπ’ όψη.
7.    Προθεσμία παράδοσης: Εξήντα (60)  ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
8.  α) Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από: Γραφείο Προμηθειών Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (αφού καταβληθεί το ποσό των 15,00€), Απ. Σαμανίδη 21 – Πανόραμα, Τ.Κ. 552 36, τηλ. 2313-301042, fax 2310-332361, ενώ διατίθεται και δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από τον διαδικτυακό τόπο www.pilea-hortiatis.gr, υπεύθυνος υπάλληλος: Παλάσκος Αντώνης, Email:  [email protected], όλες τις εργάσιμες ημέρες. Συμπληρωματικές πληροφορίες που θα έχουν ζητηθεί εγκαίρως, θα απαντηθούν σε κάθε περίπτωση το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. β) Οι προσφορές υποβάλλονται στην: Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (αφού πάρουν πρωτόκολλο), Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, Δημαρχείο Πανοράματος, Απ. Σαμανίδη 21 – Πανόραμα, Τ.Κ. 552 36, τηλ. 2313-301042, fax 2310-332361, είτε ιδιοχείρως ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), την 10- 9-2013 και ώρα 10:00, είτε ταχυδρομικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού, δηλαδή την 15:00  της  9-9-2013.
9. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης:   10-9-2013, ώρα 10:00, ημέρα Τρίτη  Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Δημαρχείο Πανοράματος, Απ. Σαμανίδη 21 – Πανόραμα, Τ.Κ. 552 36, τηλ. 2313-301042, fax 2310-332361. Στο άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους.
10. Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  Εάν η προσφορά αφορά μέρος  των ζητουμένων ειδών, η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται για το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο μέρος των υπό προμήθεια ειδών για τα οποία υπάρχει προσφορά από τον υποψήφιο ανάδοχο. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς.
11. Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική.
12. Τα έξοδα δημοσίευσης της Διακήρυξης θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ή τους Αναδόχους.
13. Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (www.pilea-hortiatis.gr), στο Δημαρχείο Πανοράματος και θα δημοσιευθεί σε τρεις (3) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες, σε δύο (2) οικονομικές, σε μία (1) εβδομαδιαία και στο ΦΕΚ.

       ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
            Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

                    ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ

Για να κατεβάσετε τα τεύχη της διακήρυξης πατήστε εδώ ώστε να συνδεθείτε στο “Εργαλείο Διακηρύξεων” . Το σύστημα θα ζητήσει τα στοιχεία σας προκειμένου οι υπηρεσίες να μπορούν να σας ειδοποιήσουν έγκαιρα για οτιδήποτε αφορά την διακήρυξη – προκήρυξη
 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο