Προμήθεια εξοπλισμού για την αντικατάσταση παλαιών και ιδιαίτερα ρυπογόνων οχημάτων

    
                                                                                                                                              
Αρ. Διακήρυξης:  11/2013
 Αριθ. Πρωτ.:   34571/17.7.2013

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ

 

Περίληψη ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού προμήθειας για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΡΥΠΟΓΟΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ» με κωδικό MIS 389561 στο Ε.Π. «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη».

Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού: 12/9/2013, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών).
Τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, Δημαρχείο, οδός Απ. Σαμανίδη 21, 55236 Πανόραμα.

Το έργο-προμήθεια με κωδικό MIS 389561 είναι ενταγμένο στο  Ε.Π. «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής).
Το έργο-προμήθεια περιλαμβάνει προμήθεια: τριών (3) αυτοκινήτων αποκομιδής απορριμμάτων με συμπιεστή, χωρητικότητας 16 m3 και ένα (1) αυτοκίνητο αποκομιδής απορριμμάτων με συμπιεστή απορριμμάτων και με γερανό αποκομιδής απορριμμάτων από υπόγειους κάδους (Ομάδα Α’) και δύο (2) πετρελαιοκίνητα ημιφορτηγά (Ομάδα Β΄).

1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄Βαθμού, Απ. Σαμανίδη 21, ΤΚ 55236 Πανόραμα.

2. Προϋπολογισμός Πράξης: 673.350,00 € (εξακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια πενήντα ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.
Ο συνολικός προϋπολογισμός αναλύεται σε:
Καθαρή συνολική αξία: 547.439,02 € 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 125.910,97 €

3. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών που ασχολούνται με την κατασκευή ή/και εμπορία απορριμματοφόρων οχημάτων, φορτηγών οχημάτων, οχημάτων.
3.1. Η ελάχιστη αναγκαία απαίτηση οικονομικών προϋποθέσεων που θα πρέπει να πληρούν οι προσφέροντες και τα όριά τους είναι:
Κατά τις τρεις τελευταίες, πριν από το έτος του διαγωνισμού, οικονομικές χρήσεις, εφόσον αυτό είναι δυνατό από τον χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης, ο κύκλος εργασιών τους να υπερβαίνει κατά μέσο όρο (Μ.Ο.) το μισό (1/2) του προϋπολογισμού της μελέτης του ζητούμενου είδους για το οποίο υποβάλλει προσφορά ο Υποψήφιος. Εάν ο χρόνος λειτουργίας της επιχείρησης είναι μικρότερος από τρία χρόνια, ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης να υπερβαίνει κατά μέσο όρο (Μ.Ο.) το μισό (1/2) του προϋπολογισμού της μελέτης του ζητούμενου είδους για το οποίο υποβάλλει προσφορά ο Υποψήφιος.
3.2. Οι ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις τεχνικών προϋποθέσεων που θα πρέπει να πληρούν οι προσφέροντες είναι:
3.2.1. Να διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2000 ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό που αφορά για την Ομάδα Α΄: 1) τον κατασκευαστή του πλαισίου (οχήματος) και της υπερκατασκευής των απορριμματοφόρων  και 2) την τεχνική υποστήριξη του πλαισίου (οχήματος) και της υπερκατασκευής των απορριμματοφόρων και για την Ομάδα Β΄: 1) τον κατασκευαστή του οχήματος και 2) την τεχνική υποστήριξη του οχήματος (ημιφορτηγών).
3.2.2. Να έχουν παραδώσει κατά την τελευταία τριετία α) για την Ομάδα Α΄ δύο (2) τουλάχιστον απορριμματοφόρα χωρητικότητας κατ΄ελάχιστον 14 m3 και β) για την Ομάδα Β΄ ένα (1) τουλάχιστον ημιφορτηγό με κίνηση σε όλους τους τροχούς (4×4).
3.3. Ο ανάδοχος μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι για την εκτέλεση της σύμβασης θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της δέσμευσης των φορέων αυτών να θέσουν στη διάθεση του προσφέροντα τους αναγκαίους πόρους. 

4. Προσφορές: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους διαγωνιζόμενους ή τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 12/9/2013 και από ώρα 9:30π.μ. έως 10:00π.μ. Επίσης, οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία (Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, Δημαρχείο, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Απ. Σαμανίδη, 21 55236 Πανόραμα) με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την 11/9/2013, ώρα 15:00μ.μ.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού της μελέτης της συγκεκριμένης Ομάδας.
Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε μόνο για τα είδη της Ομάδας Α΄ ή μόνο για τα είδη της Ομάδας Β΄. Κάθε προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη κάθε Ομάδας.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για οκτώ(8) μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

5. Εγγυήσεις: Απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 5% επί του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή ποσού 33.668,00€ (στην περίπτωση που η προσφορά αφορά το σύνολο της προμήθειας) ή 31.304,00€ (στην περίπτωση που η προσφορά αφορά μόνο την Ομάδα Α΄) ή 2.364,00€ (στην περίπτωση που η προσφορά αφορά μόνο την Ομάδα Β΄). Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών χωρίς τον ΦΠΑ. Εγγύηση καλής λειτουργίας: 10% επί του συμβατικού ποσού χωρίς ΦΠΑ.

6. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης προσφορών: 12/9/2013, ημέρα Πέμπτη, ώρα 10:00π.μ., στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Δημαρχείο Πανοράματος, Απ. Σαμανίδη 21-Πανόραμα. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, παρουσία των διαγωνιζόμενων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους.

7. Χρόνος παράδοσης των ειδών της προμήθειας: εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

8. Τόπος παράδοσης των ειδών της προμήθειας: Το εργοτάξιο του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. 

9. Παραλαβή τευχών-Παροχή διευκρινίσεων: α) Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από το Τμήμα Προμηθειών-Αποθήκης του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Απ. Σαμανίδη 21, 55236 Πανόραμα, τηλ. 2313322011, 2313301040, fax 2310332361), αφού καταβληθεί το ποσό των 15,00€, ενώ διατίθενται και δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από τον διαδικτυακό τόπο www.pilea-hortiatis.gr, υπεύθυνη υπάλληλος Αγλαΐα Νίτσου, e-mail: [email protected], εργάσιμες ημέρες και ώρες. β) Διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες που θα έχουν ζητηθεί γραπτώς και εγκαίρως, θα παρέχονται γραπτώς το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

10. Γλώσσα διαγωνισμού: Ελληνική.

11. Δημοσιότητα: Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη α) θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (www.pilea-hortiatis.gr) και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,  β) θα δημοσιευθεί σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες, σε δύο (2) τοπικές ημερήσιες εφημερίδες και σε μία (1) εβδομαδιαία, καθώς και στο Τεύχος των Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και γ) θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.
Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 17/7/2013 με αριθμ. ID: 2013-097066. ΦΕΚ Τεύχος ΔΔΣ 458/19.7.2013
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Για να κατεβάσετε τα τεύχη της διακήρυξης πατήστε εδώ ώστε να συνδεθείτε στο “Εργαλείο Διακηρύξεων” . Το σύστημα θα ζητήσει τα στοιχεία σας προκειμένου οι υπηρεσίες να μπορούν να σας ειδοποιήσουν έγκαιρα για οτιδήποτε αφορά την διακήρυξη – προκήρυξη
 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο