Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
« ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ,
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8.940,00 €
 

Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό για το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας» (ΚΕΚΠΑΠ) του Δήμου, προϋπολογισμού 8.940,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
 
Κατόπιν τούτου,  καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Προμηθειών-Αποθήκης του Δημοτικού καταστήματος (Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα ΤΚ 55236), μέχρι την 18 Ιουλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 π.μ. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο Τμήμα πρωτοκολλημένες.
 
Ο προμηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια οφείλει, το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει την προβλεπόμενη στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. Η σύμβαση θα υπογραφεί με το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ΚΕΚΠΑΠ) του Δήμου.
 
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορές είτε για το σύνολο των ομάδων Α, Β, Γ και Δ των προς προμήθεια ειδών είτε για μία μόνο ή περισσότερες ομάδες αυτών. Σε κάθε περίπτωση όμως, κάθε προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη κάθε ομάδας.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει μία μόνο προσφορά.   
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναγράφουν στην προσφορά τους ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της μελέτης και ότι η προσφορά τους είναι σύμφωνη με αυτούς.
 
Λοιπές πληροφορίες για τον τρόπο σύνταξης των προσφορών και αντίγραφα της μελέτης (τεχνική περιγραφή) παρέχονται στην ιστοσελίδα του Δήμου www.pilea-hortiatis.gr,  καθώς και από το Τμήμα Προμηθειών-Αποθήκης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αρμόδια υπάλληλος: Αγλ. Νίτσου, τηλ.: 2313-322011, 2313-301040, 2313-301042 fax: 2310-332361.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
 
 
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο