Πρόσκληση για Δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΚ ΠΥΛΑΙΑΣ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, π.δ. 16.306,00€, με Φ.Π.Α. 24%.

Προσκαλούμε σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής, οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων για τις Τεχνικές Προδιαγραφές και Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΚ ΠΥΛΑΙΑΣ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, π.δ. 16.306,00€, με Φ.Π.Α. 24%.

Η Διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα 15 (δέκα πέντε) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη (https://pilea-hortiatis.gr/) και στο μενού https://pileahortiatis.gr/epikairotita/diagonismoi/diagonismoi-promitheion/ με τίτλο «Δημόσια διαβούλευση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΚ ΠΥΛΑΙΑΣ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, π.δ. 16.306,00€, με Φ.Π.Α. 24%.

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή 0000704922 «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών.

Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων. Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail: [email protected], μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.). Κάθε αποστολή στο e-mail: [email protected] θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δεν θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του.

Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο e-mail: [email protected], αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη (https://pilea-hortiatis.gr), με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

 

Συνημμένα :

Η υπ’ αριθμ. 13/2023 μελέτη

Εσωτερική Διανομή

– Διεύθυνση Οικονομικών/ Τμήμα Προμηθειών

 

                                                                                                                                                                                                                                   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

                                                                                                                                                                                                                                ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &

                                                                                                                                                                                                                                                    ΔΙΚΤΥΩΝ

 

                                                                                                                                                                                                                                        Νικόλαος Μπουλομύτης

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο