ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Υποβολής Αιτήσεων συμμετοχής για το πρόγραμμα «ΚΑΛΥΨΗ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
Ταχ.Δ/νση: Σολωμού 60
Ταχ.Κώδικας: 104 32
Πληροφορίες: Α. Παρασκευοπούλου
Τηλέφωνο: 2105281150
Email: [email protected]

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Υποβολής Αιτήσεων συμμετοχής για το πρόγραμμα «ΚΑΛΥΨΗ»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 και της παρ. 6 του άρθρου 45 του ν. 5006/2022 «Σπίτι
μου – στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για
κοινωνική κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή «Μάτι»
και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 239),
2. Tην αρ. πρωτ. 24777/7-3-2023 ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός των όρων και
προϋποθέσεων υλοποίησης του προγράμματος στεγαστική συνδρομής Κάλυψη» (ΦΕΚ
Α’ 1315),
3. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ Α΄ 131)
4. Την από 03/08/2023 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Κοινωνικής
Συνοχής και Οικογένειας, του ΟΠΕΚΑ και των Δήμων Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Δέλτα,
Θέρμης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορδελιού-Ευόσμου, Λαγκαδά, Παύλου Μελά,
Πυλαίας-Χορτιάτη και Ωραιοκάστρου,
5. Το αρ. πρωτ. 1152/19-10-2023 αίτημα της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής
Θεσσαλονίκης Α.Ε.,
H Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος
«ΚΑΛΥΨΗ»
καλεί
τους ιδιοκτήτες κατοικιών που βρίσκονται στα διοικητικά όρια των Δήμων
Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Δέλτα, Θέρμης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς,
Κορδελιού – Ευόσμου, Λαγκαδά, Παύλου Μελά, Πυλαίας – Χορτιάτη και
Ωραιοκάστρου και είχαν διατεθεί για τη στέγαση αιτούντων διεθνή προστασία στο
πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA II» της υπ’ αρ. 13348/2.4.2020 κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β΄ 1199)
και του προγράμματος «ESTIA 2021» της υπ’ αρ. 270/2.2.2021 κοινής απόφασης των
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 65326ccfec7923460aaf2b25 στις 26/10/23 10:20
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β΄ 451),να
υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΚΑΛΥΨΗ» της υπό στοιχεία24777/7-
3-2023 ΚΥΑ.
Η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο της Αναπτυξιακής Μείζονος
Αστικής Θεσσαλονίκης Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης– ΜΑΘ
ΑΕ ΑΟΤΑ, (ταχυδρομική διεύθυνση: Μανουσογιαννάκη 6, Θεσσαλονίκη 546 21, 8ος
όροφος), ή σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail: [email protected], έως την Τετάρτη 15
Νοεμβρίου 2023.
Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες θα μπορούν να απευθύνονται και στις υπηρεσίες του
Δήμου όπου βρίσκεται το ακίνητο, για τη διαδικασία υποβολής της αίτησής τους.
Τα διαμερίσματα εντάσσονται στο Πρόγραμμα με απόφαση ένταξης του νομίμου
εκπροσώπου του οικείου Δήμου, εφόσον πληρούν τα κριτήρια των προστατευόμενων
διαμερισμάτων της Δ23/οικ.19061−1457/2016ΚΥΑ «Καθορισμός πλαισίου ελάχιστων
προδιαγραφών για Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους» (ΦΕΚ 1336, Β’), με την
εξαίρεση των όσων προβλέπονται για την οικοσκευή αυτών.
Η υποβολή της αίτησης συνοδεύεται από:
α. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, ότι το ακίνητο πληροί τα ως άνω κριτήρια, είναι
έτοιμο προς χρήση και δεν φέρει πραγματικό ελάττωμα. Ο οικείος Δήμος δύναται δια
μέσου των αρμόδιων υπηρεσιών του να προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους πριν
την μίσθωση των ακινήτων.
β. Αντίγραφο ηλεκτρονικού μισθωτηρίου με τον Φορέα υλοποίησης του προγράμματος
ΕΣΤΙΑ.
Σε περίπτωση ιδιοκτήτη που επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα με περισσότερα
του ενός ακίνητα, αρκεί η υποβολή μιας αίτησης, στην οποία θα περιλαμβάνονται τα
στοιχεία όλων των ακινήτων.
Πρότυπο του εντύπου της αίτησης συμμετοχής επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο
παράρτημα της παρούσας και βρίσκεται αναρτημένο σε μορφή αρχείου word
στον ιστότοπο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, του
ΟΠΕΚΑ, των οικείων Δήμων και της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ.
Ως αποδεικτικό της εμπρόθεσμης κατάθεσης λαμβάνεται η ημερομηνία
πρωτοκόλλησης στο πρωτόκολλο της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ ή η ημερομηνία σφραγίδας
ταχυδρομείου ή αποδεικτικού ταχυμεταφοράς ή η ημερομηνία αποστολής της
αίτησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στο mail [email protected]).
Οι ενδιαφερόμενοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση
της Αίτησης και την τήρηση των όρων της παρούσας.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο