«Υπηρεσίες ΤΠΕ στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη. Διαλειτουργικότητα και Μηχανισμοί Εύρεσης και Διάθεσης Δεδομένων.»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000,00 €
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΞ02 «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

Η Πράξη «Υπηρεσίες ΤΠΕ στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη – Διαλειτουργικότητα και Μηχανισμοί Εύρεσης και Διάθεσης Δεδομένων» προϋπολογισμού 150.000,00€, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ02 «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)». Η δράση περιλαμβάνει παρεμβάσεις που εντάσσονται στην εγκεκριμένη «Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» για ενέργειες που στοχεύουν στην διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών συστημάτων Δήμων και ανάπτυξη χωρικά ενεργοποιημένων μηχανισμών εύρεσης και διάθεσης δεδομένων.

Η Πράξη έχει ενταχθεί στο παραπάνω Πρόγραμμα με την υπ΄ αριθμ. 7505/18-12-2019 Απόφαση Ένταξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση πολιτών. Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στη δημιουργία νέων ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίες θα ολοκληρώσουν τις υφιστάμενες εφαρμογές σε μια ενιαία πλατφόρμα που θα διαθέτει τις υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες (δημότες, τουριστικό δυναμικό, επιχειρήσεις, άλλες διοικητικές υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα) με σκοπό τη διεύρυνση της προσφοράς υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

24.11.2022
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη ολοκλήρωσε με επιτυχία την πράξη «Υπηρεσίες ΤΠΕ στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη – Διαλειτουργικότητα και Μηχανισμοί Εύρεσης και Διάθεσης Δεδομένων» και παρέλαβε οριστικά τις πέντε φάσεις του έργου με τα αντίστοιχα παραδοτέα:

Α’ Φάση: Προκαταρκτικές Ενέργειες

Π.Α.1 Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης

Π.Α.2 Καθορισμός κατηγοριών υλικού και μεταδεδομένων και οριστικοποίηση όγκου του προς ψηφιοποίηση υλικού

Π.Α.3 Εκπόνηση σχεδίου ψηφιακής διατήρησης και διαχείρισης κινδύνου για το σύνολο των ψηφιακών τεκμηρίων

Π.Α.4 Ανάπτυξη συστήματος διαδικασιών διαχείρισης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Π.Α.5 Ανάπτυξη κύκλου μαθημάτων για τους εμπλεκόμενους με την διατήρηση ψηφιακών υπηρεσιών και ψηφιακού υλικού μετά την ολοκλήρωση της πράξης

Π.Α.6 Ανάλυση αναγκών και μελέτη εφαρμογής των νέων εφαρμογών

ΒΦάση: Προμήθεια έτοιμου λογισμικού

Π.Β.1 Application Server (open source)

Π.Β.2 Database Server (open source)

Π.Β.3 Web Server (open source)

Γ’ Φάση: Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Εφαρμογών

Π.Γ.1 Εφαρμογή Αποτύπωσης και Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων του Δήμου

Π.Γ.2 Εφαρμογή διαχείρισης και διάθεσης ψηφιακού ευρετηρίου βιβλιοθηκών με εξασφάλιση διαλειτουργικότητας με τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα (Koha – Open Source ILS) και δυνατότητα διαχείρισης δανειστικής βιβλιοθήκης σε διαδικτυακό περιβάλλον

Π.Γ.3 Εφαρμογή άμεσης ενημέρωσης πολιτών για θέματα Πολιτικής Προστασίας

Δ’ Φάση: Ενσωμάτωση υφιστάμενων δεδομένων – Αποτυπώσεις – Ψηφιοποίηση

Π.Δ.1 Ενσωμάτωση Δεδομένων του Δήμου

Π.Δ.2 Αποτυπώσεις

Π.Δ.3 Δημιουργημένο ψηφιακό υλικό

Ε’ Φάση: Εκπαίδευση και Πιλοτική λειτουργία

Π.Ε.1 Καταγραφές παρατηρήσεων σχετικές με τη λειτουργικότητα των εφαρμογών – Πιλοτική Λειτουργία

Π.Ε.2 Εγχειρίδια χρήσης διαχειριστών και χρηστών

Π.Ε.3 Εκπαίδευση Διαχειριστών

Π.Ε.4 Εκπαίδευση Χρηστών

Π.Ε.5 Αναφορά Εκπαίδευσης

Η Πράξη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο