«Ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στο Φίλυρο»

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
1.         Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, για την ανάθεση του έργου « Ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στο Φίλυρο» αρ. μελ. 11/2020, προϋπολογισμού 575.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε,  απρόβλεπτα και απολογιστικά ανέρχεται στο ποσό των 463.709,68 Ευρώ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, (CPV: 45259900-6 Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων).
2.         Αναθέτουσα Αρχή :
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού)
Ταχ. Δ/νση:Απ. Σαμανίδη 21, 552 36
Τηλ.:      2310-332144, 2313-302700,
Fax:                   2310 334191
e-mail:    g.ioannidis @pilea-hortiatis.gr
(URL):    http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: EL522
3.         Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.pilea-hortiatis.gr Πληροφορίες – Αρμόδιος υπάλληλος: Γεώργιος Ιωαννίδης, Πολιτικός Μηχανικός  τηλ  2310-332144, FAX Επικοινωνίας: 2310334191.
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο, με την υπ’ αριθ. 127/2017 (ΦΕΚ 4534Β΄) Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ, Πρότυπο Διακήρυξης, όπως επικαιροποιήθηκε και ισχύει. 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο