ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
(Κ.Ε.Π.Α.Π.)
ΑΠ. ΣΑΜΑΝΙΔΗ 21
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τ.Κ. 55236
Τηλ. Επικ.: 2313 301099, 2313 301054
Fax: 2313 346760
Email: [email protected]

Πανόραμα 26.01.2022
Αρ. Πρωτ. 153

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, την 26η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη, συνήλθε (μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας Sars Cov-2) στα γραφεία της Κ.Ε.Π.Α.Π και στο Δημοτικό Ωδείο Πυλαίας- Χορτιάτη, η τριμελής επιτροπή επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού που συγκροτήθηκε με τηνυπ’ αριθ. πρωτ. 84466/24.05.2021 (ΑΔΑ: Ψ47ΨΟΡ1Υ-ΕΣΑ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής του αρθ. 4 του Π.Δ. 524/80 για την επιλογή της σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (01) ατόμου TΕ Μουσικός – Διευθυντής Ωδείου, για την κάλυψη της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου Πυλαίας Χορτιάτη και του παραρτήματος αυτού που εδρεύει στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη, συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους, προκειμένου να επιτευχθεί η λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου και των πολιτιστικών κέντρων του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, κατά τη διδακτική περίοδο 2021-2022.

Συνεπώς η επιτροπή αποτελείται από τους:

 1. Κωνσταντίνο Σαΐνη (Πρόεδρος)
 2. Παύλο Δημητριάδη (Τακτικό Μέλος)
 3. Βασίλη Κίτσο (Τακτικό Μέλος)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τογκαρίδου Πολυτίμη

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

 1. Την υπ’ αριθμ. 24/09.03.2021 (ΑΔΑ: ΩΓΚΓΟΛΖΧ-87Ν) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Κ.Ε.Π.Α.Π.) με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου, μίας (01) θέσεως ΤΕ με ειδικότητα Καλλιτεχνικός Διευθυντής με διάρκεια 12 μήνες και έναρξη σύμβασης από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, για τις άμεσες επείγουσες ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Κ.Ε.Π.Α.Π.) για το έτος 2021-2022.»
 2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Σ.Ε.Π. 312226/15-12-2021 βεβαίωσης δεκτού αιτήματος του Α.Σ.Ε.Π. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 92495/14-12-2021 ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./175/20849/13-12-2021 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α’) της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του υπουργείου Εσωτερικών περί της έγκρισης απασχόλησης προσωπικού ΙΔΟΧ στην ΚΕΠΑΠ.
 3. Την υπ’ αριθμ. 126/31.12.2021 (ΑΔΑ: 65Σ6ΟΛΖΧ-ΙΔΒ) απόφαση του ΔΣ της ΚΕΠΑΠ με θέμα: «Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Συμβάσεως Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ), μίας (01) θέσεως ΤΕ με ειδικότητα Μουσικός/Καλλιτεχνικός Διευθυντής για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου, του Παραρτήματος αυτού και των Κέντρων Πολιτισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη»
 4. Την υπ΄-αριθμ. πρωτ. 3293/31.12.2021 (ΑΔΑ: 6Ψ4ΟΟΛΖΧ-8ΤΚ) Προκήρυξη της Κ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, ενός (01) ατόμου TΕ Μουσικός – Δ/ντής Ωδείου, για την κάλυψη της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου Πυλαίας Χορτιάτη και του παραρτήματος αυτού που εδρεύει στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη, συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους, προκειμένου να επιτευχθεί η λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου και των πολιτιστικών κέντρων του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, κατά  τη διδακτική περίοδο 2022.
 5. Την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων που ξεκίνησε την από την επομένη εργάσιμη της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας, ήτοι από 10.01.2022 έως και 19.01.2022.
 6. Τις δύο (02) αιτήσεις που παρέλαβε από τη γραμματεία του ΝΠΙΔ και εστάλη μέσω email στην επιτροπή και αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 01- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΩΔΕΙΟΥ(ΘΕΣΗ1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 16/10.01.2022 ΑΛΑΚΙΟΖΙΔΟΥ ΕΡΑΤΩ
2 62/18.01.2022 ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Μεταξύ αυτών που κατείχαν τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα, η επιτροπή έλαβε υπόψη της και με σειρά βαρύτητας τα εξής:

 1. Προϋπηρεσία σε θέση καλλιτεχνικού διευθυντή
 2. Πτυχία και τυπικά προσόντα
 3. Διδακτική δραστηριότητα
 4. Καλλιτεχνική δραστηριότητα

Η Επιτροπή εξέτασε τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν  οι  υποψήφιοι και διαπίστωσε ότι κατέχει τα προσόντα του νόμου (άρ. 10, παρ.13 α΄, Ν. 3207/03 – Φ.Ε.Κ. 302/Α/ 24-12-2003). Συνεπώς κατέταξε αυτήν σε πίνακα κατά αξιολογική σειρά, όπως προβλέπει το Π.Δ. 524/17.6.1980 ως εξής:

Συνεπώς ο πίνακας κατ’ αξιολογική σειρά και ανά προκηρυσσόμενη ειδικότητα έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 01- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΩΔΕΙΟΥ(ΘΕΣΗ 1) 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 ΑΛΑΚΙΟΖΙΔΟΥ ΕΡΑΤΩ
2 ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Το παρόν πρακτικό διαβιβάστηκε αυθημερόν στο Ν.Π.Ι.Δ. «Κ.Ε.Π.Α.Π.» με το αρ. πρωτ. 149/26-01-2022 διαβιβαστικό όπου και τοιχοκολλήθηκε, όπως προβλέπεται από το ΠΔ.524/80.

Στο παρόν πρακτικό, επισυνάπτεται ο προβλεπόμενος πίνακας κατ’ αξιολογική σειρά, όπως προβλέπεται από το ΠΔ.524/80

Κατά του πίνακα κατ’ αξιολογική σειρά, δεν προβλέπεται ένσταση από την κείμενη νομοθεσία. Περαιτέρω η Διοίκηση της Κ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη προβλέπεται να τηρήσει τις τυπικές διαδικασίες πρόσληψης.

Η Επιτροπή

              Ο Πρόεδρος                                              Τα Μέλη

Κωνσταντίνος Σαΐνης                    Παύλος Δημητριάδης         Βασίλης Κίτσος

Η Γραμματέας

Τογκαρίδου Πολυτίμη

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο