Πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για το Τμήμα Β: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Πανόραμα, 04/04/2022

Αρ. Πρωτ.: 12108

ΠΡΟΣ: «ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΙΒΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΣΩΤΗΡΗΣ ΛΕΙΒΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ»,

e-mail: [email protected]

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής  στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για το Τμήμα Β: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ»

                                                           

Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 45/22-02-2022 (ΑΔΑ: Ψ4Υ0Ω1Ο-ΥΒΒ)απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» για το Τμήμα Β: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ (CPV: 15000000-8 , Κωδικό NUTS:EL 522) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2 περ. α και 32α παρ. 2 του Ν.4412/2016 και με τους ίδιους όρους της αριθ. 23/2021 διακήρυξης (ΑΔΑΜ : 21PROC009848665 2021-12-27) και της με Α.Π. 46081/14-12-2021/15-12-2021 μελέτης του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του εν λόγω τμήματος της προμήθειας ανέρχεται σε 23.496,15 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% ( καθαρή αξία 20.793,05€), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που συμπεριλαμβάνονται στην με Α.Π. 46081/14-12-2021/15-12-2021 μελέτη. Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη του τμήματος. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος των ειδών δεν γίνονται αποδεκτές. Απόρριψη ενός ή περισσότερων ειδών του τμήματος επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για το συγκεκριμένο τμήμα.

Κριτήριο  ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει τιμής , η χαμηλότερη δηλ. τιμή στο σύνολο του Τμήματος Β. Το ποσό της κατακύρωσης θα είναι το ποσό που θα προσφέρει ο ανάδοχος στο Τμήμα Β συνολικά.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με προθεσμία υποβολής προσφορών τουλάχιστον δέκα (10) ημερών, με ημερομηνία έναρξης 05/04/2022 και ώρα 08:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία προσφορών: 14/04/2022 και ώρα 15:00 μ.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», όπως ισχύει. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 15/04/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου.

Στην προσφορά που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, η οποία τους δεσμεύει για διάστημα δέκα (10) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, υποχρεούνται να συμπεριλάβουν:

Α) Στον ηλεκτρονικό φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»

  • Από τα δικαιολογητικά του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 2.4.3.1 της αριθ. 23/2021 διακήρυξης, α) την εγγυητική συμμετοχής που αναφέρεται στις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της διακήρυξης για το Τμήμα Β, ποσού 415,86 ευρώ ( τετρακόσια δεκαπέντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά) και β) το Συνοδευτικό έντυπο (βλ. Παράρτημα Ι της Πρόσκλησης): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ των ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ κατά το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού 679/2016 ΕΕ υπογεγραμμένο με ψηφιακή υπογραφή.
  • Τα δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας: τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της αρ.23/2021 διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση του κριτηρίου ποιοτικής επιλογής της παραγράφου 2.2.4 αυτής.(άρθρο 32Α παρ.2 του ν. 4412/2016 «…..η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης διεξάγεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στους όρους της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης….»)
  • Τα δικαιολογητικά του φακέλου της τεχνικής προσφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3.2 της αριθ. 23/2021 διακήρυξης.

Β) Στον ηλεκτρονικό φάκελο «Οικονομική Προσφορά»

  • Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και  επισυνάπτεται  στην προσφορά και το έντυπο οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα ΙΙ της Πρόσκλησης: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β) -η τιμή του προς προμήθεια αγαθού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης σύμφωνα με το άρθρο 2.4.4 της διακήρυξης.

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ους φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή και αναφέρονται στο άρθρο 2.4.2.5 της σχετικής διακήρυξης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 23/2021 διακήρυξης (ΑΔΑΜ : 21PROC009848665 2021-12-27).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 158492 , θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.pilea-hortiatis.gr, στην πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ και στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ.  Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΝΙΚΗ ΖΩΤΟΥ

Παραρτήματα

Παράρτημα Ι : ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ των ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Παράρτημα ΙΙ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Skip to content