Ανακοίνωση διεξαγωγής του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ» Προϋπολογισμός : 2.540.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Χρηματοδότηση : κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769, ενάριθμος 2022ΤΑ05500000

Ανακοινώνεται η διεξαγωγή του δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ», προϋπολογισμού 2.540.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με α/α Συστήματος 195414.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι τις 14/02/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Skip to content